eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi DOMANIÓW › Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa obiektu Filii w Wierzbnie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2017-09-12Ogłoszenie nr 587227-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOMANIOWIE: Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa obiektu Filii w Wierzbnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOMANIOWIE, krajowy numer identyfikacyjny 020891532, ul. DOMANIÓW  15 , 55-216  DOMANIÓW, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48(71)3017816, e-mail gckikf@gminadomaniow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gbpdomaniow.bipstrona.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.gbpdomaniow.bipstrona.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.gbpdomaniow.bipstrona.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ w rozdziale X
Adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Domaniowie, Domaniów 15, 55-216 Domaniów, parter, pokój 3 (dział Głównego Księgowego)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa obiektu Filii w Wierzbnie
Numer referencyjny: GBP.271.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa obiektu Filii w Wierzbnie. 2. Zakres prac przewidziany zamówieniem obejmuje: a) wykonanie budynku Biblioteki Gminnej w Domaniowie wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, w tym: - szczelnego zbiornika na nieczystości płynnej o poj. 10m3 wraz przyłączem kanalizacji sanitarnej, - wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, - wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej, - kanalizacji teletechnicznej, - wewnętrznej instalacji oświetlenia terenu z lampami typu parkowego, - miejsca gromadzenia odpadów stałych, - miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 4 szt., - dróg wewnętrznych, chodników, b) wykonanie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Filii Biblioteki Gminnej w Domaniowie w miejscowości Wierzbno wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, w tym: - ciągów pieszych, - miejsc postojowych dla samochodów osobowych, - miejsca gromadzenia odpadów stałych, - wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, - wewnętrznej instalacji WLZ, - kanalizacji teletechnicznej. 3. Szczegółowy zakres prac, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) Projekt budowlany: BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI GMINNEJ W DOMANIOWIE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE O POJ. 10 M3 WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ, WEWNĘTRZNĄ SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ, KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ, WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ OŚWIETLENIA TERENU Z LAMPAMI TYPU PARKOWEGO, MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W ILOŚCI 4 SZT., DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, CHODNIKAMI z grudnia 2016 r., jednostka projektowa: ABI BUD-SERWIS, Plac Zamkowy 24a/7, 55-200 Oława - Załącznik nr 4 do SIWZ, b) Projekt budowlany wykonawczy: BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI GMINNEJ W DOMANIOWIE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE O POJ. 10 M3 WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ, WEWNĘTRZNĄ SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ, KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ, WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ OŚWIETLENIA TERENU Z LAMPAMI TYPU PARKOWEGO, MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W ILOŚCI 4 SZT., DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, CHODNIKAMI z grudnia 2016 r., jednostka projektowa: ABI BUD-SERWIS, Plac Zamkowy 24a/7, 55-200 Oława - Załącznik nr 5 do SIWZ, c) Projekt wykonawczy branży elektrycznej i telekomunikacyjnej: BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI GMINNEJ W DOMANIOWIE z grudnia 2016 r., jednostka projektowa: ABI BUD-SERWIS, Plac Zamkowy 24a/7, 55-200 Oława - Załącznik nr 6 do SIWZ, d) Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych: OPIS INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU BIBLIOTEKI GMINNEJ W DOMANIOWIE z kwietnia 2017 r., opracowanie: Piotr Peredugowski - Załącznik nr 7 do SIWZ, e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI GMINNEJ W DOMANIOWIE, opracowanie: ABI BUD-SERWIS, Plac Zamkowy 24a/7, 55-200 Oława - Załącznik nr 8 do SIWZ, f) Przedmiar: BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI GMINNEJ W DOMANIOWIE z kwietnia 2017, opracowanie: Andrzej Kamiński - Załącznik nr 9 do SIWZ, g) Projekt budowlany: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI GMINNEJ W WIERZBNIE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ, MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, CIĄGAMI PIESZYMI z grudnia 2016 r., jednostka projektowa: ABI BUD-SERWIS, Plac Zamkowy 24a/7, 55-200 Oława - Załącznik nr 10 do SIWZ, h) Projekt budowlany wykonawczy: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI GMINNEJ W WIERZBNIE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ, MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, CIĄGAMI PIESZYMI z grudnia 2016 r., jednostka projektowa: ABI BUD-SERWIS, Plac Zamkowy 24a/7, 55-200 Oława - Załącznik nr 11 do SIWZ, i) Projekt wykonawczy branży elektrycznej i telekomunikacyjnej: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI GMINNEJ W WIERZBNIE z grudnia 2016 r., jednostka projektowa: ABI BUD-SERWIS, Plac Zamkowy 24a/7, 55-200 Oława - Załącznik nr 12 do SIWZ, j) Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych: OPIS INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BIBLIOTEKI GMINNEJ W WIERZBNIE z kwietnia 2017 r., opracowanie: Piotr Peredugowski - Załącznik nr 13 do SIWZ, k) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI GMINNEJ W WIERZBNIE, opracowanie: ABI BUD-SERWIS, Plac Zamkowy 24a/7, 55-200 Oława - Załącznik nr 14 do SIWZ, l) Przedmiar: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI GMINNEJ W WIERZBNIE z kwietnia 2017, opracowanie: Andrzej Kamiński - Załącznik nr 15 do SIWZ. 4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 19 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 45212330-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111000-8
45262310-7
45262300-4
45320000-6
45262520-2
45410000-4
45432100-5
45421100-5
45442100-8
45260000-7
45443000-4
45450000-6
45443000-4
45332400-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 600
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: do 600 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawcy winni wykazać, że wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto (słownie zł: osiemset tysięcy) polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 lub kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 lub b) co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (słowie zł: czterysta tysięcy) każda, polegające - każda z nich - na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 lub kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3. Jedna robota budowlana oznacza robotę budowlaną wykonaną na podstawie jednej umowy. Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html. 2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub którego odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj.: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej: instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia - jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; c) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia. Dla potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych, bezpłatnych bazach danych. Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty na ogólnie dostępne, elektronicznie prowadzone bazy danych, z których Zamawiający może bezpłatnie pozyskać określone dokumenty. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1 ppkt a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym w terminie odpowiednio jak dla dokumentów, o których mowa powyżej. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia załącznik nr 20 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane z godnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Załącznik nr 16 do SIWZ; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień do świadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 17 do SIWZ; c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy - Załącznik nr 18 do SIWZ; d) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby - jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. e) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Na potrzeby badania i oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ - w formie oryginału; b) aktualne Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ustawy Pzp, stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ - w formie oryginału; c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych - w formie oryginału; d) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik; e) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) - w formie oryginału. 2. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 5.1., 5.2. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie: Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział w Domaniowie 54 9585 0007 2006 0300 4346 0002 z dopiskiem: wadium, postępowanie nr GBP.271.4.2017, pn.: Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa obiektu Filii w Wierzbnie. 5. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu zaleca się załączyć do oferty. 6. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być w oryginale złożone w dziale Głównego Księgowego Zamawiającego tj. w Domaniowie, Domaniów 15, 55-216 Domaniów (pok. nr 3, parter) do terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, - innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, zgodnie z pkt. 6, a jego kopia w ofercie. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust.4a ustawy. 10. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 16. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na wykonanie robót budowlanych30,00
Termin wykonania robót10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany Umowy w stosunku do treści oferty skutkujące możliwością zmiany terminu lub zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy: a) wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym, w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powoływał się na zasoby tego Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy, b) wykonawca zgłosi Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców jeśli zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa - przy spełnieniu warunków zawartych w § 1 ust. 6, § 4, § 5 ust. 8 Umowy z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy, c) nastąpi konieczność wykonania korekt w dokumentacji projektowej, które uniemożliwią wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej Umowie terminie lub wymuszą zmiany rozwiązań projektowych - możliwa zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgłoszenia problemu do dnia przekazania rozwiązania ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, d) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 3. Procedura wprowadzania zmian: Każda zmiana w stosunku do oferty złożonej przez Wykonawcę, w szczególności mająca wpływ na przedłużenie czasu na wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy będzie dokonanie przez Wykonawcę na własny koszt zmian okresów obowiązywania i/lub wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy najpóźniej w dniu podpisania aneksu. W przeciwnym razie Zamawiający uzna, że aneks nie może zostać podpisany z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Jako odrębny załącznik do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego (Załącznik nr 19 do SIWZ). 2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % oferowanej ceny brutto. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział w Domaniowie nr konta 27 9585 0007 2006 0300 4346 0003. 7. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu złożone zostanie w dziale Głównego Księgowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie, Domaniów 15, 55-216 Domaniów (pok. nr 3, parter). 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp. 9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.