eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szadek › Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę infrastruktury sieciowo- usługowej oraz oprogramowania dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Szadku w ramach projektu "SZKOŁA MARZEŃ" nr RPLD.11.01.02-10-0117/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2019-08-12Ogłoszenie nr 585564-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Gmina i Miasto Szadek: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę infrastruktury sieciowo- usługowej oraz oprogramowania dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Szadku w ramach projektu "SZKOŁA MARZEŃ" nr RPLD.11.01.02-10-0117/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0117/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Szadek, krajowy numer identyfikacyjny 73093446000000, ul. ul. Warszawska  3 , 98-240  Szadek, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 215 004, e-mail urzad@ugimszadek.pl, faks 438 215 773.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szadek.biuletyn.net


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szadek.biuletyn.net


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę infrastruktury sieciowo- usługowej oraz oprogramowania dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Szadku w ramach projektu "SZKOŁA MARZEŃ" nr RPLD.11.01.02-10-0117/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny: 18/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sieciowo- usługowej wraz z instalacją, montażem i konfiguracją oraz dostawa oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Szadku 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: ? Część 1- oprogramowanie; ? Część 2- Zestaw infrastruktury sieciowo- usługowej- 2 zestawy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przestawia Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32424000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu, zgodnie z deklaracją Wykonawcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiające nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiające nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiające nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: a) wprowadzenia przedmiotu zamówienia zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy przedmiot zamówienia zostanie wykreślony i zastąpiony zmodyfikowanym lub udoskonalonym. b) wycofania przedmiotu zamówienia z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie przedmiotu zamówienia zamiennego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż cena określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy przedmiotu zamówienia wycofanego z produkcji i zastąpienie do zamiennym. c) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. W uzasadnionych wypadkach, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy strony mogą zawrzeć aneks, mocą którego zdecydują o podwyższeniu ceny brutto przy pozostawieniu ceny netto bez zmian. d) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. e) obniżenia cen w każdej sytuacji zgłoszonej przez Wykonawcę. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-20, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Oprogramowanie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestawy oprogramowania antywirusowego i pakietu biurowego wraz z instalacją i konfiguracją w SP Szadek - 34 zestawy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zestaw infrastruktury sieciowo- usługowej- 2 zestawy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestawy wyposażenia do infrastruktury sieciowo - usługowej wraz z instalacją, montażem i konfiguracją w SP Szadek Pracownia nr 1 Minimalne parametry - Urządzenia Sieciowe / Przełącznik / Firewall - 1 szt. * Taktowanie procesora platformy min. 400 MHz * Ilość rdzeni CPU min. 1 * Pamięć RAM platformy min. 64 MB * Ilość portów LAN platformy 24 * Porty wyposażone w zasilanie POE 24V - 24 szt * Przełącznik warstwy 3 zarządzany * 24 porty Gigabit Ethernet oraz min. 2x SFP. * Obsługa 802.1Q - VLAN, * Zarządzanie poprzez www * Rack 19" 1U * Gwarancja min. 12 miesięcy Minimalne parametry - Urządzenia Sieciowe / Przełącznik / Firewall - 3 szt. * Taktowanie procesora platformy min. 300 MHz * Ilość rdzeni CPU min. 1 * Pamięć RAM platformy min. 32 MB * Ilość portów LAN platformy 24 * Przełącznik warstwy 3 zarządzany * 24 porty Gigabit Ethernet oraz min. 2x SFP. * Obsługa 802.1Q - VLAN, * Zarządzanie poprzez www * Rack 19" 1U * Gwarancja min. 12 miesięcy Minimalne parametry - Urządzenia Sieciowe / Router - 1 szt. * Min. 8 portów Gigabit Ethernet[->] i 2x SFP * Pamięć RAM min. 128MB * Standard WiFi 802.11 n * Złącze USB * Możliwość tworzenia zaawansowanych firewall-i, * NAT, * Możliwość tworzenie routingu statycznego jak i dynamicznego, * Dla IPv4- RIP v1, RIP v2, OSPF v2, * Dla IPv6- RIPng, OSPFv3, * Obsługa protokołu MPLS, * Tworzenie zaawansowanych tuneli: * Kodowanie IPsec, PSK, AH oraz protokół ESP, * VLAN - IEEE802.1q, * Obsługa standardów IEEE802.11a/b/g/n jako access point oraz client, * Polling, * RTS/CTS, * WDS, * Szyfrowanie WEP, WPA, WPA2, * Access lista, * Wireless clientroaming, * WMM, * Tworzenie HotSpot-a, * Zaawansowany QoS (Quality of Service), * Prioretyzacja usług, * Ograniczenia transferu danych dla konkretnych adresów IP, sieci, protokołów, portów, * Ograniczenia połączeń p2p * Narzędzie do wspomagania i nadzoru sieci, * Usługa Ping, traceroute, * Test prędkości łącza, * Packetsniffer, torch, * Telnet, SSH, * NTP Klient, * TFTP serwer * Wyświetlacz LCD * W zestawie min. 2 moduły SFP lub SFP+ LC SM, 1310 nm, 1,25G, min. 10 km, * Rack 19" 1U * Gwarancja 12 miesięcy Minimalne parametry - szafa RACK - 2 szt. * Wisząca * wyposażona w listwę zasilającą z zabezpieczeniem przepięciowym na min. 5 urządzeń * wymiary min 600x450 mm * RACK 19 9U * Gwarancja 12 miesięcy Minimalne parametry - klimatyzator - 1 szt. * Typ: Ścienny * Zawartość zestawu: Komplet (wewn. + zewn.) + akcesoria montażowe * Okres gwarancji (w latach): min. 3 * Wydajność chłodnicza (kW): min. 3,5kW * Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/50Hz * Pobór prądu chłodzenie Maks. (A): 6,0A * Zabezpieczenie (A): 15 * Moc elektryczna chłodzenie (W): min. 1000W * Ilość portów przyłączeniowych: 1 szt. * Długość instalacji mb. (maksymalna): 15mb. * Różnica poziomów mb. (maksymalna): 7mb. * Długość instalacji przy fabrycznym ładunku czynnika chłodniczego: min. 7,5mb. * Typ sprężarki: Podwójna rotacyjna * Zakres temperatury pracy: -10 ~ 48°C * Sterowanie standardowe: Pilot bezprzewodowy * Filtry: Filtr podwójna ochrona * Automatyczne oczyszczanie * Wyświetlacz temperatury Minimalne parametry - Punkt dostępu - 3 szt. * Tryb pracy: Access Point * Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100 (LAN - PoE) - 1 szt. * Obsługiwane standardy: 802.11 b/g/n * Częstotliwość pracy: 2,4 GHz * Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej do 300 Mb/s * Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: 64/128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK * Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW * Zasilanie: PoE * Akcesoria: Kabel zasilający, Zestaw do montażu * Gwarancja: 24 miesiące Minimalne parametry - Oprogramowanie do monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania - licencja na 200 stanowisk Monitorowanie infrastruktury sieciowej * Obsługiwane systemy: Serwery Windows, routery, switch'e, i firewall'e, * Obsługiwane serwisy TCP/IP: HTTP, POP3, SMTP, FTP * Monitorowanie wydajności systemów Windows: obciążenie CPU pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.. * Monitorowanie aplikacji: MS SQL, MS Exchange, MS IIS, systemu Windows, możliwość monitorowania czasu ładowania strony * Monitorowanie serwisów Windows możliwością ich restartu, routery i switch'e interfejsy i ruch sieciowy Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania * Zainstalowane programy * Kontrola licencji, oraz kontrola instalacji nielegalnego oprogramowania przez użytkowników * Alarmy w razie zmiany konfiguracji komputera * Możliwośc inwentaryzacji w poszczególnych komputerach takich komponentów jak: Procesor, pamięć, dyski * Alarm w przypadku pojawienia się nowego urządzenia w sieci * Cykliczne skanowanie sieci Wymagane akcesoria montażowe, instalacja, montaż i konfiguracja Wykonanie instalacji sieci LAN wraz z instalacją zasilającą 230V dla 28 stanowisk wewnątrz wskazanych pracowni w sposób zgody z zasadami BHP i PPOŻ. * Montaż 28 gniazdek natynkowych LAN spełniających min. kat. 5E * Montaż szafy RACK 19 9U * Montaż 28 gniazdek natynkowych podwójnych 230V z zamykaną klapką * Połączenie elementów sieci LAN kablem UTP min. Kat. 5E * Zakończenie kabli LAN za pomocą trwale montowanej w szafie przełącznicy o min. Kat. 5E, 24xRJ45, a następnie połączenie jej z przełącznikiem za pomocą Patchcord-ów min, tej samej kategorii * Połączenie sieci elektrycznej kablem trójżyłowym min 3x1,5 mm * Montaż skrzynki z bezpiecznikiem zabezpieczającym tworzoną instalację elektryczną we wskazanej pracowni oraz podłączenie instalacji do obecnej sieci elektrycznej szkoły * Instalacja urządzeń sieciowych w szafie RACK, oraz podłączenie ich do istniejącej infrastruktury sieciowej szkoły w sposób zapewniający dostęp do szkolnej sieci jako osobna podsieć o wskazanej przez administratora sieci adresacji * Kable ukryte w przystosowanych do tego celu kanałach instalacyjnych mocowanych na ścianach w sposób trwały - wymagana min. Szerokość kanałów instalacyjnych 20 mm * Wykonawca jest również zobowiązany dostarczyć Patchcord-y min. kat.5e o długości zapewniającej prawidłowe podłączanie komputerów do montowanych gniazdek LAN * Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie elementy i akcesoria montażowe niezbędne do wykonania montażu i instalacji sieci. * Montaż oraz konfiguracja punktów dostępu we wskazanym przez zamawiającego miejscu i podłączenie do tworzonej sieci LAN. * Montaż klimatyzatora we wskazanej pracowni z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych elementów wymagających wykonania instalacji zgodnie z obowiązującym prawem. * Instalacja i konfiguracja oprogramowania do monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. Konfiguracja wedle wymogów administratora sieci. * Minimalna gwarancja na wykonane prace 12 miesięcy Pracownia nr 2 Minimalne parametry - Urządzenia Sieciowe / Przełącznik / Firewall - 1 szt. * Taktowanie procesora platformy min. 400 MHz * Ilość rdzeni CPU min. 1 * Pamięć RAM platformy min. 64 MB * Ilość portów LAN platformy 24 * Porty wyposażone w zasilanie POE 24V - 24 szt * Przełącznik warstwy 3 zarządzany * 24 porty Gigabit Ethernet oraz min. 2x SFP. * Obsługa 802.1Q - VLAN, * Zarządzanie poprzez www * Rack 19" 1U * Gwarancja min. 12 miesięcy Minimalne parametry - Urządzenia Sieciowe / Przełącznik / Firewall - 1 szt. * Taktowanie procesora platformy min. 300 MHz * Ilość rdzeni CPU min. 1 * Pamięć RAM platformy min. 32 MB * Ilość portów LAN platformy 24 * Przełącznik warstwy 3 zarządzany * 24 porty Gigabit Ethernet oraz min. 2x SFP. * Obsługa 802.1Q - VLAN, * Zarządzanie poprzez www * Rack 19" 1U * Gwarancja min. 12 miesięcy Minimalne parametry - szafa RACK - 1 szt. * Wisząca * wyposażona w listwę zasilającą z zabezpieczeniem przepięciowym na min. 5 urządzeń * wymiary min 600x450 mm * RACK 19 9U * Gwarancja 12 miesięcy Minimalne parametry - Punkt dostępu - 3 szt. * Tryb pracy: Access Point * Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100 (LAN - PoE) - 1 szt. * Obsługiwane standardy: 802.11 b/g/n * Częstotliwość pracy: 2,4 GHz * Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej do 300 Mb/s * Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: 64/128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK * Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW * Zasilanie: PoE * Akcesoria: Kabel zasilający, Zestaw do montażu * Gwarancja: 24 miesiące Wymagane akcesoria montażowe, instalacja, montaż i konfiguracja * Wykonanie instalacji sieci LAN wraz z instalacją zasilającą 230V dla 28 stanowisk wewnątrz wskazanych pracowni w sposób zgody z zasadami BHP i PPOŻ. * Montaż 28 gniazdek natynkowych LAN spełniających min. kat. 5E * Montaż szafy RACK 19 9U * Montaż 28 gniazdek natynkowych podwójnych 230V z zamykaną klapką * Połączenie elementów sieci LAN kablem UTP min. Kat. 5E * Zakończenie kabli LAN za pomocą trwale montowanej w szafie przełącznicy o min. Kat. 5E, 24xRJ45, a następnie połączenie jej z przełącznikiem za pomocą Patchcord-ów min, tej samej kategorii * Połączenie sieci elektrycznej kablem trójżyłowym min 3x1,5 mm * Montaż skrzynki z bezpiecznikiem zabezpieczającym tworzoną instalację elektryczną we wskazanej pracowni oraz podłączenie instalacji do obecnej sieci elektrycznej szkoły * Instalacja urządzeń sieciowych w szafie RACK, oraz podłączenie ich do istniejącej infrastruktury sieciowej szkoły w sposób zapewniający dostęp do szkolnej sieci jako osobna podsieć o wskazanej przez administratora sieci adresacji * Kable ukryte w przystosowanych do tego celu kanałach instalacyjnych mocowanych na ścianach w sposób trwały - wymagana min. Szerokość kanałów instalacyjnych 20 mm * Wykonawca jest również zobowiązany dostarczyć Patchcord-y min. kat.5e o długości zapewniającej prawidłowe podłączanie komputerów do montowanych gniazdek LAN * Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie elementy i akcesoria montażowe niezbędne do wykonania montażu i instalacji sieci. * Montaż oraz konfiguracja punktów dostępu we wskazanym przez zamawiającego miejscu i podłączenie do tworzonej sieci LAN. * Minimalna gwarancja na wykonane prace 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32424000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.