eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żywiec › Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łodygowice

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-02-18

Żywiec: Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łodygowice
Numer ogłoszenia: 58285 - 2011; data zamieszczenia: 18.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny ds. Ekologii , ul. ks. pr. Stanisława Słonki 22, 34-300 Żywiec, woj. śląskie, tel. 33 8612898, 8602025, faks 33 8612053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zmge.zywiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łodygowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego), kosztorysu inwestorskiego (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym): sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łodygowice z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W zakres projektu wchodzi: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla: a) kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietrzykowice: - rejon ul. Bory, sieć kanalizacyjna fi 160-200 PVC - 550mb, fi 90 PE -150mb, przepompownia szt. 1 wraz z dokumentacją projektową monitoringu, sterowania i zasilania energetycznego oraz zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową do przepompowni - rejon ul. Widok, ul. Kalinowa, ul. Strażacka , ul. Żwirowa, ul. Turkusowa, sieć kanalizacyjna fi 160-200 PVC - 1000mb, fi 90 PE - 250mb, przepompownia - szt. 1 wraz z dokumentacją projektową monitoringu, sterowania i zasilania energetycznego oraz zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową do przepompowni b) kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierna - rejon ul. Orchidei, ul. Porąbki, sieć kanalizacyjna fi 160-200 PVC- 610mb c) kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łodygowice: - rejon ul. Brzozowej, ul. Stromej, sieć kanalizacyjna fi 160-200 PVC- 360mb. d) kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarzecze: - sieć kanalizacji ciśnieniowej fi 110 PE - 660mb na odcinku od istniejącej oczyszczalni Mała Tresna do studzienki rozprężnej w rejonie skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. Wilczą w Zarzeczu; tłocznia (lub przepompownia ) ścieków sanitarnych w miejscu istniejącego zbiornika podziemnej oczyszczalni Mała Tresna wraz z oceną techniczną istniejącego zbiornika, dokumentacją projektową monitoringu, sterowania i zasilania energetycznego oraz zagospodarowania terenu tłoczni (przepompowni) wraz z drogą dojazdową do tłoczni (przepompowni). - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 160-200 PVC - 5060mb i ciśnieniowej fi 160 PE - 570mb, fi 110 PE - 690mb, fi 90 PE - 90mb dla ośrodków wczasowych w miejscowości Zarzecze wraz z przełączeniem istniejącej kanalizacji z tych obiektów i budynków mieszkalnych do projektowanej kanalizacji, z pięcioma przepompowniami (P1-P5) wraz z ,,dokumentacją projektową monitoringu, sterowania i zasilania energetycznego oraz zagospodarowania terenu przepompowni wraz z drogą dojazdową do przepompowni. e) rejon Zarzecze - Pietrzykowice - kolektor tłoczny P10-PXIV-P14 (rurociąg równoległy do istniejącego) rurociągi tłoczne fi 315 - 355 PE - 5500mb. UWAGA : Powyższe dane mają charakter poglądowy i nie są wiążące dla Projektanta. Mają posłużyć jako informacja ułatwiająca dokonanie wyceny oferty. Podany zakres rzeczowy dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nie uwzględnia długości przyłączy. Podane średnice mają charakter poglądowy i nie są wiążące dla projektanta - za dobór średnic, po dokonaniu odpowiednich przeliczeń sieci, odpowiada projektant.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10000,00 (dziesięć tysięcy złotych 00/100). Szczegóły dotyczące wadium określone są w pkt. 12 SIWZ IDW.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Posiadać doświadczenie w wykonaniu opracowań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. wykonać w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnych o długości co najmniej 8 km oraz wykazać się zaprojektowaniem co najmniej 1 przepompowni. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) Zamawiający żąda przedłożenia wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ - IDW oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Dysponowanie osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie. 1) Ekspert 1 (1 osoba) - Generalny Projektant - niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadać łącznie co najmniej pięcioletnie doświadczenie jako Generalny Projektant w projektowaniu obiektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym co najmniej 1 sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 8.000 mb oraz co najmniej jednej przepompowni ścieków. 2) Ekspert 2 (1 osoba) - Projektant - niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz posiadać łącznie co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu obiektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym co najmniej 2 projektów przepompowni ścieków. 3) Ekspert 3 (1 osoba) - Projektant - niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu z zakresu robót drogowych, w tym co najmniej jednego projektu związanego z budową i/lub remontem dróg. 4) Ekspert 4 (1 osoba) - Projektant- niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu sieci i/lub instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem obiektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Posiadane przez w/w Ekspertów uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578 ze zm.;). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; drogowej; sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty jako obowiązujące. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy) Zamawiający żąda: 1) Przedłożenia wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 4. do SIWZ-IDW. 2) Przedłożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , zgodnie z załącznikiem nr 5. do SIWZ-IDW.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200 000 (dwieście tysięcy) PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne zasoby finansowe) Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku nie uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy dokumentów, opinii i uzgodnień od organów i osób nie będących stronami umowy w terminach umożliwiających jej prawidłowe wykonanie. Wykonawca winien w należyty sposób udokumentować, iż nieuzyskanie powyższych dokumentów, opinii i uzgodnień, które powoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy nie nastąpiło z jego winy. b) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku nieuzyskania przez Wykonawcę klauzuli prawomocności pozwolenia na budowę. c) W razie konieczności udzielenia zamówienia lub zamówień dodatkowych zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania niniejszej umowy o ilość dni niezbędnych do wykonania umowy o zamówienie dodatkowe. d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia urzędowej zmiany podatku VAT na usługi będące przedmiotem niniejszej umowy. e) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Generalnego Projektanta w szczególności w przypadku śmierci, choroby i innych zdarzeń losowych dotyczących dotychczasowego Generalnego Projektanta, a także z przyczyn niezależnych i nieprzewidzianych przez Wykonawcę w szczególności w przypadku rezygnacji Generalnego Projektanta lub utraty przez niego uprawnień zawodowych. W przypadku zmiany Generalnego Projektanta, nowy Generalny Projektant musi spełniać wymagania wymagane dla tej osoby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zmge.zywiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec. Koszt specyfikacji wynosi: 60,00 złotych. Opłata na r-k 35 8131 0005 0014 5408 2000 0010.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2011 godzina 11:00, miejsce: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec. Kancelaria ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.