eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Główczyce › Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej na rzece Łebie w miejscowości GaćOgłoszenie z dnia 2019-08-06Ogłoszenie nr 576594-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.

Gmina Główczyce: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej na rzece Łebie w miejscowości Gać
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Działanie 8.4 - WSPARCIE ATRAKCYJNOŚCI WALORÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 8 KONWERSJA, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNEGO "POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE" OBEJMUJĄCE PARTNERSTWO PN."RZEKA ŁEBA-UWOLNIJ ENERGIĘ NATURY".

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Główczyce, krajowy numer identyfikacyjny 54308300000000, ul. ul. Kościuszki  8 , 76-220  Główczyce, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8116010, 8116018, e-mail wojt_glowczyce@onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): ug.glowczyce.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
ug.glowczyce.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
ug.glowczyce.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w formie elektronicznej. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania
Adres:
Urząd Gminy w Główczycach, ul. Kościuszki 8, 76-220 Główczyce, pok. nr 8


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej na rzece Łebie w miejscowości Gać
Numer referencyjny: ZP.271.02.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie przystani kajakowej na rzece Łebie w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowę na jej podstawie przystani kajakowej na rzece Łebie na działce nr 313 obręb geodezyjny Gać wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót wraz z informacją, że właściwy organ Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu. Zamówienie obejmuje również zakresem wykonanie oznakowania wodnego oraz oznakowania drogowego na terenie Gminy Główczyce. 2) Zakres zabudowy i zagospodarowania: a) pomost, schody terenowe, trakt pieszy, rampa na legarach, droga z tłucznia umocnienie brzegu, b) wiata pojedyncza - 1 szt. c) osłona sanitariatu - 1 szt. d) ławostół pod wiatę - 1 szt. e) ławki z oparciem - 2 szt. f) stojak do suszenia kajaków - 1 szt. g) stojaki na rowery - 2 szt. h) przybornik rowerowy - 1 szt. i) tablica informacyjno-promocyjna 1 szt. j) kosze na śmieci - 2 szt. k) oświetlenie lampami solarnymi - 3 szt. l) Zieleń. 3) Zakres dokumentacji projektowej zadania zgodnie z wytycznymi w SIWZ. 4) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót wraz z informacją, że właściwy organ nadzoru nie wniósł sprzeciwu. Wykonanie oznakowania szlaku kajakowego zgodnie z systemem oznakowania rzeki Łeby, wykonanie tablicy informacyjno - promocyjnej.

II.5) Główny kod CPV: 45.24.84.00 - Roboty budowlane w zakresie przystani
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości wystąpienia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z budową infrastruktury zgodnej z zamówieniem podstawowym w zakresie obiektu budowlanego objętego zamówieniem podstawowym. Przyjmuje się zakres do 20% wartości zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Roboty budowlane należy zakończyć w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2020r. 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót wraz z informacji, że właściwy organ Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu w terminie do 16.11.2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert w zrealizowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie przystani kajakowej, przystani dla łodzi lub pomostu o powierzchni zabudowy nie mniejszej jak 80 m2. b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodne, z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych przepisów. W przypadku osób będących obywatelami innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej zamawiający dopuszcza posiadanie tożsamych uprawnień uznawanych na podstawie przepisów odrębnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagać złożenia następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacji podanych na otwarciu ofert zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego) przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowy termin gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych może nastąpić: 1) w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-); 2) w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zestawienie wpływu dokonanych zmian na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Wniosek o dokonanie zmiany może zostać przyjęty do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym urzędowym publikatorze powszechnego aktu będącego postawą zmiany. Strony będą dążyły do podpisania aneksu regulującego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejściem w życie przepisów stanowiących podstawę sporządzenia przez Inspektora wniosku. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku należytego udowodnienia wzrostu kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy Strony zawrą stosowny aneks. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej umowy. 3) Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. a zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego w części pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie. 4) Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. b zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania części zamówienia, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie. 5) Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez wykonawcę - zgodnie z wyborem Zamawiającego - wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, w szczególności listy osób wskazanych w pkt. 3 i 4, umów na podstawie których ww. osoby są zatrudnione przez wykonawcę, zgłoszenia ww. osób do ZUS/KRUS, listy obecności tych osób na budowie. 2. Dopuszczalne zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP: 1) Terminy zakończenia ustalone w §2 umowy ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego bądź lokalnego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które ze względu na wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzonych robót, c) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych uniemożliwiających wykonanie robót, odmiennych warunków terenowych w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub ich pozostałości, zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wynikająca z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wystąpią roboty zamienne W przedstawionych w lit. a i b przypadkach fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy, dzienniku pogodowym lub innym dokumencie przedstawionym przez Wykonawcę oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przedstawionych w lit. b przypadkach nie dotyczy okresu zimowego w miesiącach od stycznia do marca. W przedstawionych w lit. c przypadkach fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy lub misi być zgłoszony Zamawiającemu w formie pisemnej oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. d) zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacji przedłużającej się procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę w sytuacji kiedy termin uzyskania pozwolenia na budowę lub innych wymaganych przepisami decyzji i uzgodnień wydłuża się z winy czynników niezależnych od Wykonawcy oraz zostały przekroczone ustawowe terminy na wydanie wskazanych dokumentów. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 2) Cena umowy może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. Ustalenie wartości niewykonanego zakresu nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, 3) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie polegające na zmianie personelu kierowniczego przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu kierowniczego muszą posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tożsame z uprawnieniami określonymi w warunkach udziału w postępowaniu, 4) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowach polegające na zmianie lub rezygnacji z podwykonawców z, którymi Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Możliwość zmiany w umowie jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego. Strona umowy chcąca wprowadzić zmiany wynikające z zapisów §13 niniejszej umowy zobowiązana jest złożyć pisemny wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi okoliczności uprawniające do wprowadzenia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.