eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć z matematyki w ramach projektu Dobrze mieć zawód w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-02-18

Gołdap: usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć z matematyki w ramach projektu Dobrze mieć zawód w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Numer ogłoszenia: 57296 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Gołdapi , ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6154444, faks 087 6154445.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatgoldap.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć z matematyki w ramach projektu Dobrze mieć zawód w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć z matematyki w Zespole Szkól Zawodowych w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14 19-500Gołdap w ramach projektu Dobrze mieć zawód współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi edukacyjne według harmonogramów uzgodnionych i zatwierdzonych przez dyrekcję placówki. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: a. bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć, b. jakość i terminowość prowadzonych zajęć, c. szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest: 1. przygotować program zajęć uwzględniający potrzeby uczniów dla każdej prowadzonej przez niego grupy dydaktycznej. Program będzie realizowany po uzyskaniu aprobaty kierownika projektu. Na podstawie zaaprobowanego programu zajęć Wykonawca przygotuje wykaz niezbędnych pomocy dydaktycznych na zasadach ustalonych przez kierownika/koordynatora projektu, 2. prowadzić wymaganą dokumentację dotyczącą realizowanych zajęć, 3. współpracować z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz wychowawcami, 4. promować projekt - informować o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 5. po wdrożeniu programu przedstawić w formie pisemnej osiągnięte efekty, 6. zorganizować wycieczkę do Centrum Nauki Kopernika do Warszawy: zwiedzanie wystaw, planetarium, zajęcia 3 godzinne w laboratoriach.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00 - Usługi szkolnictwa średniego .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w pkt. 6.1 oraz przedstawi dokumenty określone w pkt.6.3.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i przedstawi dokumenty określone w pkt. 6.3,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedstawi dokumenty określone w pkt. 6.3.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedstawi dokumenty określone w pkt. 6.3.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, Biuro Obsługi Mieszkańców.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, Biuro Obsługi Mieszkańców.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dobrze mieć zawód - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.