eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Budowa miejsc parkingowych na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9Ogłoszenie z dnia 2017-08-11Ogłoszenie nr 571654-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi: Budowa miejsc parkingowych na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47223718500000, ul. ul. Milionowa  14 , 93113   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 761 790, e-mail przetargi@jonscher.pl, faks 426 761 785.
Adres strony internetowej (URL): bip.jonscher.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.jonscher.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w budynku Dyrekcji Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres:
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 1 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa miejsc parkingowych na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9
Numer referencyjny: 35/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc parkingowych na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (dalej: "Centrum") przy ul. Przyrodniczej 7/9. 2. Prace, będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Final Firmę Projektowo-Inwestycyjną Sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Niciarnianej 2/6, 92-208 Łódź) oraz załączonymi dokumentami (załącznik nr 9 do SIWZ). 3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a kosztorysem nakładczym bezwzględne pierwszeństwo należy przyznać dokumentacji projektowej. 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi i przedłoży Zamawiającemu opracowany i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowy, w którym zostaną uszczegółowione etapy inwestycji oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów. 5. Wszystkie prace prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie. 6. Wszystkie prace należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 7. Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aktualnie obowiązującymi polskimi normami, a także wytycznymi zawartymi w dokumentach atestacyjnych wbudowywanych materiałów i urządzeń. 8. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz zapoznanie się z dokumentami zawartymi w zał. nr 9 do SIWZ. W związku z zaleceniem dokonania wizji lokalnej Zamawiający prosi o załączenie do oferty oświadczenia dotyczącego odpowiednio dokonania / nie dokonania wizji lokalnej (wg zał. nr 7 do SIWZ). Termin wyznaczenia wizji lokalnej Wykonawca ustala z Zamawiającym (przed upływem terminu składania ofert) telefonicznie, z p. Witoldem Sradomskim lub p. Zbigniewem Pipińskim - tel. (42) 676-18-00. 9. Kosztorys nakładczy, zawarty w zał. nr 9 do SIWZ, służyć może Wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy, z tytułu informacji w nim zawartych. Wszelkie wątpliwości lub stwierdzone rozbieżności pomiędzy dokumentami zawartymi w ww. załączniku, a stanem faktycznym należy zgłaszać Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy Pzp. 10. Kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o kosztorys nakładczy, pełnić będzie jedynie funkcję informacyjną, a obowiązującą ceną oferty jest ryczałt obejmujący wykonanie wszystkich robót określonych w SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego (wykonanego metodą szczegółową) nie pominąć i nie zmieniać wielkości żadnej z pozycji przedmiarowych. 11. Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia najpóźniej w chwili podpisania umowy. 12. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.), Wykonawca, tak na etapie sporządzania oferty, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, powinien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy przedłożenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie, niemniej na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia, będzie wymagał takich dokumentów, przed zastosowaniem tych materiałów i urządzeń. 13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza: 1) zabezpieczy teren robót, mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego; 2) w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy; 3) zapewni we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne); 4) po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, uporządkuje teren budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzi go do stanu nie gorszego, jaki był przed rozpoczęciem robót. 14. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 60-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem pkt 17. Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji będą wykonywane w ramach wartości zamówienia. 15. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 17. W przypadku, gdy producent materiałów, urządzeń, maszyn i wyposażenia udziela gwarancji na okres dłuższy, niż określony w pkt 14, obowiązuje okres gwarancji udzielony przez producenta. 18. W wycenie należy uwzględnić koszty okablowania do automatyki bramy przesuwnej, tj. podłączenia zasilania do tablicy wewnątrz budynku (odległość 30m), a także montaż (na słupku przed bramą) okablowania do interkomu do komunikacji głosowej z portiernią.

II.5) Główny kod CPV: 45.22.33.00 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiącego 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  2   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 85.000,00 zł sumy gwarancyjnej;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości brutto co najmniej 85.000,00 zł każda z nich, polegające na budowie miejsc parkingowych, w tym wykonanych przynajmniej w jednym przypadku na terenie obiektu użyteczności publicznej (wg zał. nr 4 do SIWZ), wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym minimum 3 lata jako kierownik budowy (wg zał. nr 5 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie; 2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 85.000,00 zł sumy gwarancyjnej; 3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości brutto co najmniej 85.000,00 zł każda z nich, polegające na budowie miejsc parkingowych, w tym wykonanych przynajmniej w jednym przypadku na terenie obiektu użyteczności publicznej (wg zał. nr 4 do SIWZ), wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym minimum 3 lata jako kierownik budowy (wg zał. nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie Wykonawcy dot. wizji lokalnej oraz zapoznania się z terenem budowy i dokumentacją projektową (wg zał. nr 7 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.500,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Termin płatności20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy: 1. Zmiany umowy będą dopuszczalne w przypadku: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia, którego konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. panujących warunków atmosferycznych, skoordynowania prac wynikających z zawartej umowy z pozostałymi inwestycjami prowadzonymi u Zamawiającego, uniemożliwiających wykonanie robót z przyczyn technologicznych lub wykonanie robót dodatkowych; 2) zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym będą one dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy: a) proponowane rozwiązanie będzie równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje projekt, b) w toku wykonywanych robót wyszły na jaw okoliczności techniczne i/lub technologiczne nie pozwalające na wykonanie prac zgodnie z projektem, powyższa zmiana wymagać będzie akceptacji projektanta sprawującego nadzór autorski i zatwierdzenia przez Zamawiającego; 3) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem; 4) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji oraz ze zmian określonych w ppkt 2, 5) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego; 6) zmiany harmonogramu rzeczowego. 2. Zmiany określone w pkt 1 ppkt 1-5, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności zaś zmiana określona w pkt 1 ppkt 6 nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy, następuje jedynie poprzez pisemne powiadomienie i akceptację odpowiednio Zamawiającego/Wykonawcy. 3. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w pkt. 1, Strony umowy zobowiązane będą przedłożyć wraz z prośbą o zmianę umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ); 2) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1827 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach podmiotu trzeciego; 4) wypełniony kosztorys ofertowy (wg zał. nr 9 do SIWZ) oraz w formie elektronicznego nośnika (płyta CD) w formacie ".ath";

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.