eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołbiel › Kompleksowa termomodernizacja Szkołyb Podstawowej im Kawalerów Ordeu Uśmiechu w Rudzienku wraz z montażem instaalcji fotowoltaicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2017-08-11Ogłoszenie nr 571637-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

Gmina Kołbiel: Kompleksowa termomodernizacja Szkołyb Podstawowej im Kawalerów Ordeu Uśmiechu w Rudzienku wraz z montażem instaalcji fotowoltaicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa MAzowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.2. "efektywnośc Energetyczna"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołbiel, krajowy numer identyfikacyjny 53900600000, ul. ul. Szkolna  1 , 05340   Kołbiel, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 757 39 92, e-mail inwestycje@kolbiel.pl, faks 025 757 39 97.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa termomodernizacja Szkołyb Podstawowej im Kawalerów Ordeu Uśmiechu w Rudzienku wraz z montażem instaalcji fotowoltaicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: IiZp.271.10.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest "Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzien ku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej " wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla wymienionego zadania . Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik Nr 7 oraz w Audycie Energetycznym Szkoły podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ . W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z załączonymi; programem i Audytem, wykonać prace termomodernizacyjne oraz instalacji fotowoltaicznej polegające w szczególności na: a) modernizacji i wymianie instalacji CO wraz z grzejnikami, b) wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej oraz demontaż wraz z ponownym montażem zadaszenia nad uskokiem I piętra, w przypadku zawilgocenia dokonanie osuszenia ścian, c) wykonanie ocieplenia stropu pod nieogrzewanym strychem , d) wymiana drzwi zewnętrznych starego typu, e) montaż instalacji fotowoltaicznej . 2. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do następującego zakresu świadczeń a) usługi , wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące akty prawne w tym zakresie , b) uzyskania akceptacji oraz odbioru projektu przez Zamawiającego , c) uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę , d) wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacją projektową , e) sporządzenie opracowań kosztorysowych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) , f) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana), g) sporządzenie bilansu - świadectwa energetycznego budynku wymaganego od Wykonawcy po zakończeniu zadania 3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem obejmującym przedmiot zamówienia oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. W celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca winien się skontaktować z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej pod nr telefonu 25 757 31 15 lub osobiście w Urzędzie Gminy Kołbiel ul.Szkolna 1 pokój nr 9, b) wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały jak również za utrzymanie efektu energetycznego wynosi 36 m-cy licząc od dnia bezusterkowego, końcowego odbioru przedmiotu umowy. C) w czasie prowadzenia remontu Szkoła nie będzie wyłączona z funkcjonowania .

II.5) Główny kod CPV: 45214210-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
45400000-1
45321000-3
45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy ; 1) zgodnie z art.22 ust.1, pkt 1 ustawy Pzp- nie podlegają wykluczeniu, 2) zgodnie z art.22 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp- spełniają warunki udziału w postępowaniu , Zamawiający określa warunki udziału w prowadzonym postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe zgodnie z art.22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące : a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie . Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału , stanowiący załącznik Nr 2 i 2a do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł - słownie: dwieście tysięcy złotych
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenia warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje (wykaz robót) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonanie - co najmniej jednej roboty o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000.00 złotych związanej z termomodernizacją budynku , - co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 złotych związanej z wymianą instalacji CO w budynku, - co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 złotych związanej z montażem instalacji fotowoltaicznej , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających czy roboty te zostały wykonane należycie , zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone (poświadczenia, referencje, protokoły odbioru > Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli w wykazie osób Wykonawca wymieni , a z treści dokumentów będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje - osobami posiadającymi stosowne uprawienia w zakresie projektowania niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej realizowanego zadani - osobami posiadającymi stosowne uprawnienia w zakresie wykonania rodzaju poszczególnych robót - kierownikiem robót - posiadającym stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanym o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń - miń. 1 osoba. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę dwóch funkcji pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu . 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne , wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu lub potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4|) informację wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ>

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejscu wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 3 do SIWZ , 3|) opłaconą polisą , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium 1. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 pkt 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Mińsk Mazowiecki O/Kołbiel 40 9226 0005 0055 0808 2000 0020 z dopiskiem "Wadium do przetargu na "Kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej".


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany treści umowy w przypadku; 1) zmiany obowiązujących przepisów w zakresie stawki podatku VAT, 2) zmiany warunków atmosferycznych , odbiegających od typowych dla tej pory roku, nie pozwalających na wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami technologicznymi, 3) w przypadku zaistnienia okoliczności mających charakter tzw. siły wyższej" w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia danych okoliczności Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie aneksu pod rygorem nieważności . 4. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ>
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.