eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury › Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach Zadania nr 13581 - Budowa i modernizacja sieci elektrycznej i teletechnicznej oraz klimatyzacji na potrzeby dostosowania pomieszczeń COM - DKM i RCI dla potrzeb systemu SSSB w kompleksie wojskowym nr 4011 w Gdyni w formie "zaprojektuj i zbuduj"Ogłoszenie z dnia 2020-02-25

Ogłoszenie nr 570034162-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach Zadania nr 13581 - Budowa i modernizacja sieci elektrycznej i teletechnicznej oraz klimatyzacji na potrzeby dostosowania pomieszczeń COM - DKM i RCI dla potrzeb systemu SSSB w kompleksie wojskowym nr 4011 w Gdyni w formie "zaprojektuj i zbuduj"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 19005559700000, ul. ul. Jana z Kolna , 81-301 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 260 198, e-mail rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl, faks 58 620 71 44.
Adres strony internetowej (url): www.rzigdynia.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.4) KOMUNIKACJA:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wniosek wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnejRejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Jana z Kolba 8b, 81-301 Gdynia


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach Zadania nr 13581 - Budowa i modernizacja sieci elektrycznej i teletechnicznej oraz klimatyzacji na potrzeby dostosowania pomieszczeń COM - DKM i RCI dla potrzeb systemu SSSB w kompleksie wojskowym nr 4011 w Gdyni w formie "zaprojektuj i zbuduj"

Numer referencyjny:

3/IV/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach Zadania nr 13581 - Budowa i modernizacja sieci elektrycznej i teletechnicznej oraz klimatyzacji na potrzeby dostosowania pomieszczeń COM - DKM i RCI dla potrzeb systemu SSSB w kompleksie wojskowym nr 4011 w Gdyni w formie "zaprojektuj i zbuduj"

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71320000-7, 45315300-1, 45315600-4, 45331000-6

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 5


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj.: 1. posiadają ważne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego (ŚBP) trzeciego stopnia do klauzuli co najmniej " POUFNE" ( zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku 2. posiadają własny akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "ZASTRZEŻONE", zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w Rozdziale 8 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: ? wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. ? wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę projektową w zakresie robót elektrycznych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, ? posiadają komórkę organizacyjną, w której rejestrowane są materiały niejawne o klauzuli "ZASTRZEŻONE", zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o OIN ? dysponują osobami sprawującymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj.: ? kierownikiem budowy w branży elektrycznej, ? kierownikiem robót branży sanitarnej przynależącymi do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającymi uprawnienia budowlane oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, ? projektantami branż: elektrycznej i sanitarnej (co najmniej po jednym z każdej branży) posiadającymi odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno- budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz przynależącymi do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającymi uprawnienia budowlane oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, ? pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w art. 14 ustawy o OIN (Dz. U. 2019 poz. 742 t.j.), oraz : ? 2 instalatorami instalacji elektrycznych zatrudnionymi na umowę o pracę, posiadającymi uprawnienia budowlane oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

Do wniosku każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa: 1) kserokopię poświadczoną "za zgodność z oryginałem" Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia, do klauzuli co najmniej POUFNE " 2) oświadczenie o posiadaniu własnego akredytowanego systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji oznaczonych klauzulą co najmniej "ZASTRZEŻONE", zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w Rozdziale 8 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 3) oświadczenie, że Wykonawca posiada komórkę organizacyjną w której rejestrowane są materiały niejawne o klauzuli "ZASTRZEŻONE", zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o OIN. 4) Wykaz wykonanej należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, najmniej 1 roboty budowlanej o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. 5) dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do robót budowlanych wykonanych na rzecz Zamawiającego. 6) Wykaz wykonanej należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, najmniej 1 usługi projektowej w zakresie robót elektrycznych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto 7) dowody określające, czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodem, o którym mowa, jest referencja bądź inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wykazy, o których mowa powyżej posłużą Zamawiającemu zarówno do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu jak i do oceny spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w Rozdziale XI niniejszego Ogłoszenia. 8) Wykaz osób, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 lit b tiret trzeci - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego Ogłoszenia. 9) Kopię ważnych poświadczeń bezpieczeństwa dla osób o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 lit b tiret trzeci, upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE , o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych wraz z kopiami aktualnych zaświadczeń ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień. 10) Wykaz osób, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 lit b tiret trzeci, którym towarzyszy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę; Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Ważna informacja: Wstęp Obcokrajowców do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie Pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w Resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT - Obcokrajowcy będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/w Pozwoleń. W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na teren jednostki wojskowej cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Szefa RZI w Gdyni o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w Resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych: ? imię i nazwisko osoby, ? datę i miejsce urodzenia, ? obywatelstwo, ? numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności, ? numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP, ? numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy Jednorazowego pozwolenia uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie Jednorazowego pozwolenia jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. 11) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 12) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 Zamawiający wyłoni Wykonawców przyznając punktację za wykazanie większego doświadczenia w wykonywaniu prac projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w zakresie robót elektrycznych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto oraz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 4. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 68 1010 1140 0172 6813 9120 1000 z adnotacją: "wadium sprawa 3/IV/2020 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach Zadania nr 13581 - Budowa i modernizacja sieci elektrycznej i teletechnicznej oraz klimatyzacji na potrzeby dostosowania pomieszczeń COM - DKM i RCI dla potrzeb systemu SSSB w kompleksie wojskowym nr 4011 w Gdyni w formie "zaprojektuj i zbuduj" 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 j.t.). 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank dokonał rzeczywistego przetworzenia operacji zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Brak posiadania przed upływem terminu składania ofert kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego będzie jednoznaczny z niewniesieniem wadium przez Wykonawcę. 6. Zamawiający uzna za skuteczne wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz, gdy oryginał dokumentu gwarancyjnego zostanie załączony do oferty i złożony wraz z nią przed upływem terminu składania ofert. 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach o których mowa w ust. 4 pkt 2-5) Wykonawca składa wraz z ofertą. 8. Zamawiający uzna za skuteczne wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz, gdy oryginał dokumentu gwarancyjnego zostanie załączony do oferty i złożony wraz z nią przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. 10. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, 2) precyzyjnie wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 3) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, 4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 12. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 13. Gwarancja wadialna musi w swojej treści zawierać informację o Wykonawcy jako zobowiązanym lub w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie o wszystkich Wykonawcach jako zobowiązanych lub chociażby informację, że strona stosunku "gwarancyjnego" jest uczestnikiem konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz drugiego uczestnika jako Wykonawcy - którzy wspólnie złożyli w postępowaniu przetargowym ofertę. 14. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą uzależniać wypłaty zabezpieczenia Zamawiającemu od oświadczenia woli Wykonawcy w przedmiocie wymagalności i zasadności wypłaty. 15. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich, np. za pośrednictwem banku. 16. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że podpisy złożone na oryginale wezwania do zapłaty muszą być poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego. 17. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 18. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 19. W przypadku gdy gwarancja wadialna zawierać będzie informację, że wygasa ona w przypadku zwrotu jej oryginału do Gwaranta, Zamawiający wymaga aby wskazane było, że gwarancja wadialna wygasa dopiero gdy wszystkie wydane egzemplarze oryginałów gwarancji wadialnej zostaną zwrócone do Gwaranta.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 5
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale X niniejszego Ogłoszenia. 1) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 Zamawiający wyłoni Wykonawców przyznając punktację za wykazanie większego doświadczenia w wykonywaniu prac projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w zakresie robót elektrycznych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto oraz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. Za każdą wykonaną należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pracę projektową tj. każdą powyżej 1 pracy projektowej w zakresie robót elektrycznych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia oraz każdą wykonaną należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu robotę budowlaną tj. każdą powyżej 1 roboty budowlanej o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, potwierdzone dowodami, że zostały wykonane należycie Zamawiający przydzieli 10 punktów. Uwaga : ? Roboty budowlane oraz usługi wykonane przez podmiot, który nie ubiega się o udzielenie zamówienia a jedynie udostępnia swój potencjał nie będą oceniane w kryterium selekcji. ? W przypadku, gdy Wykonawca powoła się kilkakrotnie na tą samą robotę budowlaną lub usługę, z uwagi na wykonanie jej przez kilka podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmioty udostępniające zasoby, Zamawiający przyzna za tę robotę punkty tylko jeden raz, uwzględniając ilość robót, a nie ilość wykonujących ją podmiotów. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców spełniających te warunki w liczbie nie mniejszej niż 3.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
przedłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane 40


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z treścią SIWZ


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
06/03/2020 godzina: 10:30,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.