eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy › Roboty budowlane polegające na wykonaniu napraw oraz bieżących prac konserwacyjnych na strzelnicy garnizonowej i pistoletowej w Tomaszowie Mazowieckim, strzelnicy garnizonowej w Jeżewie oraz strzelnicy pistoletowej w Leźnicy Wielkiej.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 570025767-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Roboty budowlane polegające na wykonaniu napraw oraz bieżących prac konserwacyjnych na strzelnicy garnizonowej i pistoletowej w Tomaszowie Mazowieckim, strzelnicy garnizonowej w Jeżewie oraz strzelnicy pistoletowej w Leźnicy Wielkiej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 10106725600000, ul. ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 26 1442098, e-mail 31wog.zp@ron.mil.pl, faks 26 1442101.
Adres strony internetowej (url): www.31wog.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Obrona

I.4) KOMUNIKACJA:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

pisemnie31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu napraw oraz bieżących prac konserwacyjnych na strzelnicy garnizonowej i pistoletowej w Tomaszowie Mazowieckim, strzelnicy garnizonowej w Jeżewie oraz strzelnicy pistoletowej w Leźnicy Wielkiej.

Numer referencyjny:

24/ZP/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

tak


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie, Zamawiajacy nie zamierza stosować art. 36aa, ust. 3 i 4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu napraw oraz bieżących prac konserwacyjnych na strzelnicy garnizonowej i pistoletowej w Tomaszowie Mazowieckim, strzelnicy garnizonowej w Jeżewie oraz strzelnicy pistoletowej w Leźnicy Wielkiej. Zakres robot obejmuje naprawy kwartalne oraz bieżące konserwacje miesięczne, na które składają się: a) roboty ciesielskie b) roboty elektryczne c) roboty w zakresie stabilizacji gruntu d) utylizacja zdemontowanych materiałów Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie przedmiarem i ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - przedmiarem oraz comiesięcznym zakresem robót konserwacyjnych.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45422000-1, 45111230-9

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 15/12/2019


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez podwykonawcę osób wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.06.1974r. - Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcje realizacji zamówienia: Prace fizyczne związane bezpośrednio z realizacją zamówienia z wyjątkiem osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawcy materiałów budowlanych, inspektorów nadzoru.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie - zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo co najmniej dwóch robót stanowiących przedmiot zamówienia tj. konserwacji / naprawy strzelnicy garnizonowej lub strzelnicy pistoletowej - co najmniej na kwotę brutto każda: ZADANIE 1 75.000,00 zł ZADANIE 2 90.000,00 zł ZADANIE 3 22.000,00 zł W odniesieniu do każdego należy podać ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonywania oraz załączyć dowody / dokumenty, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg. załącznika nr 2 do ogłoszenia). W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN) . Uwaga: W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu na więcej niż jedno zadanie Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz dwóch robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. w zakresie konserwacji / naprawy strzelnicy garnizonowej lub strzelnicy pistoletowej, przy czym wartość każdej z nich nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom, w zakresie których realizację zamówienia Wykonawca oferuje np.: w przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zadania nr 1, 2, 3 = 187 000,00 zł każda Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

nieIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

nie

III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia z art. 131e ust 1 Pzp. d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 12, 13, i 14, ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia z art. 131e ust 1 Pzp.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 : a) lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14; b) lit. b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie - zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo co najmniej dwóch robót stanowiących przedmiot zamówienia tj. konserwacji / naprawy strzelnicy garnizonowej lub strzelnicy pistoletowej - co najmniej na kwotę brutto każda: ZADANIE 1 75.000,00 zł ZADANIE 2 90.000,00 zł ZADANIE 3 22.000,00 zł W odniesieniu do każdego należy podać ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonywania oraz załączyć dowody / dokumenty, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg. załącznika nr 2 do ogłoszenia). W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN) . Uwaga: W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu na więcej niż jedno zadanie Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz dwóch robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. w zakresie konserwacji / naprawy strzelnicy garnizonowej lub strzelnicy pistoletowej, przy czym wartość każdej z nich nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom, w zakresie których realizację zamówienia Wykonawca oferuje np.: w przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu na zadania nr 1, 2, 3 = 187 000,00 zł każda


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Zamawiający wymaga w celu oceny wniosków w zakresie kryterium selekcji, przedstawienia wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługa w konserwacji/naprawy strzelnicy garnizonowej lub strzelnicy pistoletowej: Dla części nr 1 : ? za 2 (dwie) usługi o wartości każda co najmniej 75 000,00 zł brutto - wykonawca otrzyma 0 pkt. ? za 3 (dwie) usługi o wartości każda co najmniej 75 000,00 zł brutto - wykonawca otrzyma 50 pkt. ? za więcej niż 3 (dwie) usługi o wartości każda co najmniej 75 000,00 zł brutto - wykonawca otrzyma 100 pkt. Dla części nr 2 : ? za 2 (dwie) usługi o wartości każda co najmniej 90 000,00 zł brutto - wykonawca otrzyma 0 pkt. ? za 3 (dwie) usługi o wartości każda co najmniej 90 000,00 zł brutto - wykonawca otrzyma 50 pkt. ? za więcej niż 3 (dwie) usługi o wartości każda co najmniej 90 000,00 zł brutto - wykonawca otrzyma 100 pkt. Dla części nr 3 : ? za 2 (dwie) usługi o wartości każda co najmniej 22 000,00 zł brutto - wykonawca otrzyma 0 pkt. ? za 3 (dwie) usługi o wartości każda co najmniej 22 000,00 zł brutto - wykonawca otrzyma 50 pkt. ? za więcej niż 3 (dwie) usługi o wartości każda co najmniej 22 000,00 zł brutto - wykonawca otrzyma 100 pkt. z podaniem ich rodzaju i wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (załącznik nr 6 do informacji), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług - część zrealizowanej faktycznie usługi musi wypełnić wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania wniosku. Uwaga: W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu na więcej niż jedno zadanie Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz min. dwóch robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. w zakresie konserwacji / naprawy strzelnicy garnizonowej lub strzelnicy pistoletowej, przy czym wartość każdej z nich nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom, w zakresie których realizację zamówienia Wykonawca oferuje. np. w przypadku złożenia oferty na 3 zadania Wykonawcy zostanie przyznana punktacja: ? za 2 usługi o wartości, co najmniej 187 000,00 zł brutto każda - wykonawca otrzyma 0 pkt. ? za 3 usługi o wartości, co najmniej 187 000,00 zł brutto każda - wykonawca otrzyma 50 pkt. ? za więcej niż 3 usługi o wartości, co najmniej 187 000,00 zł brutto każda - wykonawca otrzyma 100 pkt.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 5
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 20
Czas reakcji 20


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, w formie aneksu do niniejszej umowy, jedynie w sytuacjach określonych w art. 144 Pzp, a także w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia w razie wyłączeń obiektów z użytkowania bądź przekazania ich w inny zarząd, lub poza wojsko. 2. Zmiany osób funkcyjnych - kierownik budowy (po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o zaistniałej zmianie), koordynator ds. BHP, inspektor nadzoru nie stanowią zmiany umowy.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
18/02/2019 godzina: 10:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Naprawa i bieżąca konserwacja strzelnicy garnizonowej typu B oraz strzelnicy pistoletowej w Tomaszowie Mazowieckim
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7


Dodatkowe kody CPV:

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

data zakończenia: 15/12/2019


5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Naprawa i bieżąca konserwacja strzelnicy garnizonowej typu B w Jeżewie
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7


Dodatkowe kody CPV:

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

data zakończenia: 15/12/2019


5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: zadanie 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Naprawa i bieżąca konserwacja strzelnicy pistoletowej w Leźnicy Wielkiej
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45422000-1, 45111230-9, 45422000-1, 45111230-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

data zakończenia: 15/12/2019


5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
Gwarancja 20
Czas reakcji 20
cena 60
Gwarancja 20
Czas reakcji 20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.