eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kruszwica › Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno etap II

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-04-03

Ogłoszenie nr 56808 - 2017 z dnia 2017-04-03 r.

Kruszwica: Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno etap II
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 11406-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 9235077700000, ul. ul. Nadgoplańska  4, 88150   Kruszwica, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 515 010, faks 523 516 021, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno etap II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PIFZ-Z.271.2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno w miejscowości Kraszyce od km 1+450 do km 1+745,67. W ciągu drogi nie występują skrzyżowania z innymi drogami. W obrębie objętym opracowaniem równolegle do pasa drogi gminnej zlokalizowano sieć wodociągową z której wyprowadzono przyłącza wodociągowe biegnące w poprzek drogi. Droga gminna posiada nawierzchnię gruntową częściowo z domieszkami z kruszywa łamanego. Wzdłuż drogi lokalnie występują jednostronne i obustronne rowy przydrożne, przy czym rowy nie posiadają ciągłości. W pasach zieleni i na rowach występuje roślinność trawiasta oraz drzewa o zróżnicowanych gatunkach i wieku. Na całej długości drogi nr 150804C w jej sąsiedztwie występują pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa. Na całej długości odcinka brak jest podziemnych elementów infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i kanalizacyjnej. Wzdłuż pasa drogowego przebiega sieć wodociągowa, lokalnie ingerującą w pas drogowy. Lokalnie występują wzdłuż drogi napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne, z poprzecznymi, napowietrznymi przyłączami. W ciągu drogi występują zjazdy na pola oraz do gospodarstw i budynków. Wszystkie zjazdy posiadają nawierzchnię gruntową. Droga gminna zlokalizowana na działce nr 27 posiada nawierzchnię gruntową o szerokości 2,5m ÷ 3,5m jest drogą dojazdową do pól, brak w jej sąsiedztwie jakiejkolwiek zabudowy. Droga nie posiada rowów odwadniających. Parametry techniczne projektowanej drogi: -kategoria ruchu KR1; -prędkość projektowa - 40 km/h; -szerokość jezdni bitumicznej 5,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi; -odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych na przyległe istniejące i projektowane rowy odwadniające; -zapewnienie możliwości swobodnego dojazdu do posesji oraz pól uprawnych; -wykorzystanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego jako część nowej podbudowy drogi. Zakres robót ziemnych obejmuje: -usunięcie warstwy humusu; -wykonanie wykopów - w tym korytowanie drogi, wykonanie rowów i profilowanie istniejących; -wykonanie nasypów wraz z formowaniem poboczy gruntowych; -odkrycie i zasypanie przepustów; -wykonanie koryt pod zjazdy; -ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawą. W planie przebieg trasy dostosowano do warunków terenowych, istniejącego zagospodarowania terenu, szerokości pasa drogowego oraz przebiegu istniejącej jezdni. Odcinek drogi nr 150804C objęty opracowaniem oznaczono w projekcie jako A-B. W planie występują załamania i łuk poziomy o promieniu 500m. Wykaz punktów głównych tras oraz projektowane parametry geometrii w planie przedstawiono na rys. nr 2 oraz w opracowaniach "wykaz punktów głównych trasy" i "wykaz elementów trasy". Jezdnia na całej długości trasy szer. 5m. Spadki poprzeczne jezdni zmienne, jednostronne o zmiennym kierunku i wartości 2%. Na całej długości drogi zaprojektowano wykonanie obustronnych poboczy gruntowych, o parametrach jak dla gruntów nasypowych zgodnie ze specyfikacją techniczną. Profil podłużny drogi odwzorowuje stan istniejący, wyniesiony na wysokość umożliwiającą wykonanie warstwy profilowej z kruszywa łamanego o grubości minimalnej w przekroju 5cm, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności przebiegu oraz prawidłowego odwodnienia drogi, placu i zjazdów. Przyjęto następującą konstrukcję dla zjazdów do posesji i na pola: -5cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2; -15 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 wg WT-4; -15cm - warstwa odcinająca z piasku lub pospółki. Przyjęto następującą konstrukcję dla jezdni: -4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2; -4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2; -20 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4; -22 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5. (Warstwa wzmacniająca podłoże o E_2 = 80MPa, pełniąca również rolę warstwy mrozoochronnej). Na całości opracowania zaprojektowano obustronne pobocza szerokości 0,75m o spadkach poprzecznych 8% wzdłuż dolnej krawędzi jezdni oraz spadek jak na jezdni od strony wyższej krawędzi jezdni. Na całym odcinku drogi objętym opracowaniem odwodnienie drogi powierzchniowe, za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych gł. 60cm ze skarpami o spadkach 1:1,5. Szerokość dna rowu 40cm, głębokość rowu 60cm. Z uwagi na występujący w pasach zieleni drzewostan, nie przewidziano nadania ciągłości rowom przydrożnym i włączeniu ich do przepustów pod koroną drogi. Jedynie odcinki rowów przydrożnych występujące bezpośrednio w sąsiedztwie przepustów będą miały z nimi połączenie. Na odcinkach tych zaprojektowano wykonanie pod zjazdami przepustów z rur karbowanych HPED o 40cm, zagłębionych poniżej dna rowu na 5cm, w celu uzyskania minimalnego przekrycia. Wyloty przepustów umocnić narzutem kamiennym gr. 15cm układanym na podkładzie z betonu C8/10. Zakres robót drogowych obejmuje wykonanie prac na odcinku od km 1+450 do km 1+745,67. Nasadzenia drzew należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną na całym odcinku objętym opracowaniem projektowym. Ponadto w zakres zadania wchodzi montaż barier ochronnych na odcinku 1+249, 00 ÷ 1+489,00. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt wykonawczy "Przebudowa drogi gminnej 150804C Kraszyce - Stodólno" opracowany przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. b)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót "Przebudowa drogi gminnej 150804C Kraszyce - Stodólno" opracowane przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. 3. Wytyczne dla oferenta: a) Szczegółowe informacje zawierają projekt wykonawczy, stałej organizacji ruchu oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. c) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego na odcinku prowadzonych prac. e) Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców i użytkowników o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń i obwieszczeń. f) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. Należy pisemnie powiadomić gestorów o terminach rozpoczęcia prac zgodnie z warunkami uzgodnień. g) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT203113.21
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Kowalski Budownictwo sp. z o,o,,  ,  ul. Dworcowa 12,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 237847.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 237847.47
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 315605.69
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.