Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2005-10-26


POZYCJA 56709


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świdnik: administrowanie Szkołą Podstawową Nr 5 w Świdniku

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa nNr 5 im. Janusza Kusocińskiego, do kontaktów: Krystyna Czubaj, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 081 7513371, fax 081 4687678, e-mail: info@sp5.swidnik.pl, www.sp5.swidnik.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: administrowanie Szkołą Podstawową Nr 5 w Świdniku.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi administrowania budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku, to jest wykonywanie następujących czynności:
1. Utrzymanie czystości i porządku w Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku oraz na terenie wokół szkoły
2. Wykonanie prac konserwatorskich w szkole oraz na terenie wokół szkoły
3. Dozór nad mieniem szkoły.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Świdnik, ul. Jarzębinowa 6.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):


1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi administrowania budynkiem Szkoły Podsatwowej Nr 5 w Świdniku o powierzchni użytkowej około 11 000 m kw., to jest wykonywanie następujących czynności:
1. Utrzymanie czystości i porządku w Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku oraz na terenie wokół szkoły
2. Wykonanie prac konserwatorskich w szkole oraz na terenie wokół szkoły
3. Dozór nad mieniem szkoły.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36; data rozpoczęcia: 02.01.2006; data zakończenia: 02.01.2009;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Wymagane wadium: 12 000,00 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy
1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1
2. spełniają wymogi zawarte w SIWZ, m.in.:
a) w latach 1999-2004 oferent wykonywał usługi podobne do przedmiotu przetargu, tj. w przeciągu minimum 3 lat administrował obiektem szkolnym lub biurowym o pow. użytkowej obiektu nie mniejszej niż (pow. budynku do utrzymania czystości) 11 000 m kw.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) wykonawca posiada dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujący okres co najmniej 45 dni, licząc od terminu składania ofert w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: TRYBY


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 12.12.2005, cena - 10 zł.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.12.2005 godzina 10:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.12.2005, godzina 10:30, sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku 21-040, ul. Jarzębinowa 6.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 18.10.2005.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ŚWIDNIKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Świdniku » więcej : »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU