eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › administrowanie Szkołą Podstawową Nr 5 w ŚwidnikuOgłoszenie z dnia 2005-10-26

POZYCJA 56709

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świdnik: administrowanie Szkołą Podstawową Nr 5 w Świdniku

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa nNr 5 im. Janusza Kusocińskiego, do kontaktów: Krystyna Czubaj, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 081 7513371, fax 081 4687678, e-mail: info@sp5.swidnik.pl, www.sp5.swidnik.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: administrowanie Szkołą Podstawową Nr 5 w Świdniku. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi administrowania budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku, to jest wykonywanie następujących czynności: 1. Utrzymanie czystości i porządku w Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku oraz na terenie wokół szkoły 2. Wykonanie prac konserwatorskich w szkole oraz na terenie wokół szkoły 3. Dozór nad mieniem szkoły. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Świdnik, ul. Jarzębinowa 6. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi administrowania budynkiem Szkoły Podsatwowej Nr 5 w Świdniku o powierzchni użytkowej około 11 000 m kw., to jest wykonywanie następujących czynności: 1. Utrzymanie czystości i porządku w Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku oraz na terenie wokół szkoły 2. Wykonanie prac konserwatorskich w szkole oraz na terenie wokół szkoły 3. Dozór nad mieniem szkoły. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36; data rozpoczęcia: 02.01.2006; data zakończenia: 02.01.2009;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 12 000,00 zł. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy 1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 2. spełniają wymogi zawarte w SIWZ, m.in.: a) w latach 1999-2004 oferent wykonywał usługi podobne do przedmiotu przetargu, tj. w przeciągu minimum 3 lat administrował obiektem szkolnym lub biurowym o pow. użytkowej obiektu nie mniejszej niż (pow. budynku do utrzymania czystości) 11 000 m kw. b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, c) wykonawca posiada dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujący okres co najmniej 45 dni, licząc od terminu składania ofert w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 12.12.2005, cena - 10 zł. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.12.2005 godzina 10:00. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.12.2005, godzina 10:30, sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku 21-040, ul. Jarzębinowa 6.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 18.10.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.