eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Remont generalny Domu Studenckiego "Strzecha" w Gliwicach przy ul. Kujawskiej 4. Oznaczenie sprawyOZ/B/19/11/HP

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-12-19

Ogłoszenie nr 560277372-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.

Gliwice: Remont generalny Domu Studenckiego "Strzecha" w Gliwicach przy ul. Kujawskiej 4. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/11/HP
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 538663-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540082349-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510115052-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000163700000, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322371334, e-mail IA1@polsl.pl , faks 322371334.
Adres strony internetowej (url): www.polsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont generalny Domu Studenckiego "Strzecha" w Gliwicach przy ul. Kujawskiej 4. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/11/HP

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OZ/B/19/11/HP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont generalny Domu Studenckiego "Strzecha", obejmujący: roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne sanitarne oraz roboty elektryczne 2. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 45262500-6 Roboty murarskie i murowe; 45320000-6 Roboty izolacyjne; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,

45262500-6,

45320000-6,

45300000-0,

45310000-3,

45331100-7,

45332000-3,

45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania zamówienia: do 8 miesięcy od dnia przekazania frontu robót.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont generalny Domu Studenckiego "Strzecha" w Gliwicach przy ul. Kujawskiej 4.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/06/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

KARBON 2 Sp. z o. o., , ul. Modelarska 11a, 40-142, Katowice, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3426760.33 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

W pkt IV.3) podano wartość umowy bez podatku VATSEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Rozszerzenie dotychczasowego zakresu robót do wykonania przez Wykonawcę i przyznanie Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót w szerszym zakresie.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Rozszerzenie dotychczasowego zakresu robót do wykonania przez Wykonawcę i przyznanie Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót w szerszym zakresie oraz jednoczesne zmniejszenie zakresu rzeczowego dotyczącego robót posadzkarskich.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie ze szczegółowym uzasadnieniem zawartym w Protokole konieczności z dnia 12.11.2019 r., w związku z okolicznościami które zaszły w okresie po zawarciu umowy: 1. Zmiana umowy określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji przetargowej: przeróbka instalacji gazu oraz wymiana przewodu zasilającego instalację hydrantową. 2. Zmiana umowy określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Roboty dodatkowe niezbędne do zrealizowania zakresu robót objętych umową podstawową oraz zapewnienia funkcjonalności portierni: położenie płyt g-k na ścianach w łazienkach, zabudowa żaluzji w pomieszczeniu portierni oraz zmniejszenie zakresu rzeczowego dotyczącego robót posadzkarskich.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W związku ze zwiększeniem obmiarów robót murarskich i wykończeniowych oraz instalacyjnych (zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy, udzielone dn. 02.12.2019 r.) konieczne jest przedłużenie terminu umownego zakończenia robót budowlanych. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia zostały opisane w Protokole konieczności z dn. 06.11.2019 r., który stanowi załącznik do Aneksu. Ustala się nowy termin na dzień 03.04.2019 r. Jednocześnie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (transport nowego umeblowania powodujący zazwyczaj uszkodzenia ścian klatki schodowej), termin ten nie będzie dotyczył malowania klatki schodowej, które Wykonawca zrealizuje w ciągu 10 dni roboczych od daty udostępnienia obiektu. O terminie udostępnienia obiektu Zamawiający poinformuje Wykonawcę z dwutygodniowym wyprzedzeniem; przewidywany termin to przełom sierpnia i września 2020 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.