eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebnica › "Remont drogi powiatowej nr 1274D na odcinku od granicy Powiatu-Barkowo-Barkówko - za skrzyżowanie z drogą powiatową 1326D"Ogłoszenie z dnia 2019-12-17

Ogłoszenie nr 560275591-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.

Trzebnica: "Remont drogi powiatowej nr 1274D na odcinku od granicy Powiatu-Barkowo-Barkówko - za skrzyżowanie z drogą powiatową 1326D"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 587114-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510224442-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93271204100000, ul. Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 387 06 17, e-mail drogi@powiat.trzebnica.pl, faks 71 387 30 90.
Adres strony internetowej (url): www.drogi.trzebnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Remont drogi powiatowej nr 1274D na odcinku od granicy Powiatu-Barkowo-Barkówko - za skrzyżowanie z drogą powiatową 1326D"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Celem remontu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników oraz zwiększenie płynności i przepustowości na drodze powiatowej nr 1274D poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej na istniejącej nawierzchni oraz ścięcie i odtworzenie poboczy gruntowych do 1,0 m, lokalnie zaniżonych i posiadających ubytki. Prace będą przeprowadzone w obrębie pasa drogowego. Droga 1274D planowana jest do remontu na trzech odcinkach: a) odcinek A - km 0+000 - 1+900 (od granicy Powiatu Trzebnickiego do skrzyżowania z drogą do m. Wierzbina) dł. odcinka 1900 mb szerokość 5,3 m, pobocza gruntowe 1,0 m po obu stronach jezdni L/P po 1900 mb. b) odcinek B - km 2+982 - 4+552 (od miejscowości Barkowo do końca m. Barkówko) dł. odcinka 1570 mb, szer. jezdni 5,3 mb, pobocze gruntowe 1,0 m strona L=1570 mb, strona P=509 mb. c) odcinek C - km 5+215 - 5+925 (zjazd z wiaduktu do nowej nawierzchni za skrzyżowaniem z drogą powiatową 1326D do m. Łapczyce), dł. odcinka: 710 mb, szer. jezdni 5,3 m. pobocze gruntowe 1,0 m po obu stronach jezdni L/P 710 mb. Łączna długość odcinków drogi objętych remontem wynosi 4 180 mb.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45113000-2,

45233123-7,

45233225-2,

45233220-7,

45233141-9,

45233142-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji umowy od dnia 04.10.2019 r. do dnia 15.11.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: 2. "Remont drogi powiatowej nr 1274D na odcinku od granicy Powiatu-Barkowo-Barkówko - za skrzyżowanie z drogą powiatową 1326D"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

COLAS Polska sp. z o.o., , Nowa 49, 62-070, Palędzie, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1839986.43 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokości wynagrodzenia

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wykonanie robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne do wykonania robót podstawowych a łączna wartość zmiany umowy jest mniejsza od 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy do kwoty netto: 1 552 892,30 zł, brutto: 1 910 057,53 zł i terminu realizacji umowy do dnia 06.12.2019 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.