eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Profilowanie dróg gruntowych z doziarnieniem gruzem betonowym na wybranych ulicach na miasta WłocławekOgłoszenie z dnia 2019-12-16

Ogłoszenie nr 560274524-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

Włocławek: Profilowanie dróg gruntowych z doziarnieniem gruzem betonowym na wybranych ulicach na miasta Włocławek
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 605823-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510243677-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, Krajowy numer identyfikacyjny 34039100000000, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 411-64-54, e-mail biuro@mzukid.pl, faks 54 413-70-37.
Adres strony internetowej (url): https://mzukid.bipgov.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Profilowanie dróg gruntowych z doziarnieniem gruzem betonowym na wybranych ulicach na miasta Włocławek

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia wykonanie profilowania dróg gruntowych - tj. wyrównanie na całej szerokości drogi zaistniałych nierówności i zadołowań, przy zachowaniu odpowiednich spadków poprzecznych nawierzchni na drogach gruntowych z doziarnieniem gruzem betonowym w miejscach, gdzie zachodzi konieczność uzupełnienia ubytków. Roboty mają na celu utrzymanie poprawnego stanu technicznego dróg gruntowych na wybranych ulicach miasta Włocławek.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45233141-9,

45233142-6,

45233220-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 31.10.2019 do 10.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Strony umowy wprowadzają wykonanie robót dodatkowych (pk z dn. 20.11.2019 r.): wykonanie profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem betonowym: Skalna (43-55 - pobocza) - 836,00 m2, Rybnicka (100-108b) - 1736,00 m2, Okopowa (cała) - 860,00 m2, Papieżka ślepa (Duninowska 20-20d) - 400,00 m2, Suszycka (63-67 - "górka" z frezowiny)- 200,00 m2, Górna (odcinek gruntowy) - 400,00 m2, Łąkowa (cała) - 360,00 m2, Cienista (Wilgi - Ustronna) - 816,00 m2, Wilgi (6-20) - 840,00 m2, Skrajna (Cienista - Mielęcińska) - 1120,00 m2, Zimowa (cała) - 1392,00 m2, Żurawia (gruntowy odcinek od Zbiegniewskiej) - 660,00 m2, Korabnicka (cała) - 1004,00 m2, Flisacka (cała) - 472,00 m2"

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamawiający w §18 ust. 2 umowy, której wzór stanowił załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dopuścił zmiany umowy "Na podstawie art. 144 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą." Na podstawie nowego art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność: - zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. Mając powyższe na względzie oraz protokołu konieczności z dn. 20.11.2019 r. realizacja dodatkowych robót budowlanych w zakresie profilowania dróg gruntowych stała się niezbędna z przyczyn bezpieczeństwa ruchu drogowego, użytkowników drogi oraz uwarunkowań technologicznych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji przetargowej. Konieczność wykonania robót drogowych wynikła z przyczyn nagłych wraz z licznymi telefonami mieszkańców Włocławka. Rozszerzenie umowy podstawowej nie spowoduje nieprawidłowego wykonania robót budowlanych oraz opóźnienia terminu realizacji robót stanowiących przedmiot umowy. Wykonanie dodatkowych robót dodatkowych przez innego Wykonawcę nie będzie możliwa z powodów obiektywnych, ekonomicznych lub technicznych, z uwagi na charakter robót oraz zastosowany sprzęt w ramach zamówienia podstawowego oraz z uwagi na porę roku. W przeciwnym razie realizacja dodatkowych robót dodatkowych przez innego Wykonawcę spowoduje istotną niedogodność w technologii robót oraz znaczne wpłynie na zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a także na termin wykonania prac. Zmiana wykonawcy pociągnęłaby za sobą nie tylko zwiększenie kosztów realizacji zamówienia, jak również istotną niedogodność polegającą na wystąpieniu licznych trudność w koordynacji prac obydwu Wykonawców. Dotychczasowy Wykonawca zapewnia ciągłość robót pod względem technicznym, jak również jakościowym oraz terminowości. Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników dróg, profilowanie wykonać w trybie pilnym. Ponadto wartość profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem gruzem betonowym nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wobec powyższego stało się zasadne udzielenie obecnemu Wykonawcy robót dodatkowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.