eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głubczyce › Przebudowa drogi gminnej ulicy Kozielskiej w Głubczycach.Ogłoszenie z dnia 2019-12-05

Ogłoszenie nr 560265126-N-2019 z dnia 05-12-2019 r.

Głubczyce: Przebudowa drogi gminnej ulicy Kozielskiej w Głubczycach.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 594866-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510227763-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głubczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141287500000, ul. ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4853021 w. 230, e-mail wydz-kom-inw@glubczyce.pl, faks 774 852 416.
Adres strony internetowej (url): www.bip.glubczyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kozielskiej w Głubczycach.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

KI.ZP.271.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kozielskiej w Głubczycach. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy: o Roboty rozbiórkowe, o Roboty ziemne, o Nawierzchnie drogowe: - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, - nawierzchnia z kostki granitowej i płyt granitowych, - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, o Oznakowanie pionowe i poziome, o Kanalizacja deszczowa, wpusty, o Oświetlenie drogowe, o Prace związane z zielenią.


II.4) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45111200-0,

45233300-2,

45233290-8,

45231300-8,

45316100-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 29.11.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej ulicy Kozielskiej w Głubczycach.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, , ul. Sosnowiecka 11, 48-100, Głubczyce, kraj/woj. opolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2039483.74 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana terminu - termin zakończenia wyznaczono na dzień: 23.12.2019 r. Zmiana terminu następuje w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a mianowicie: 1. Wstrzymaniem prac budowlanych w okresie od 15 do 22 listopada 2019 r. w związku z koniecznością przebudowy gazociągu usytuowanego na terenie budowy, przez Zakład Gazowniczy z siedzibą w Opolu przy ul. Armii Krajowej 2. 2. Wstrzymaniem prac budowlanych w obrębie skrzyżowania ulic Kozielskiej i Staszica przez Panią Wiktorię Stangret - sprawującą bezpośredni nadzór archeologiczny na prowadzonej inwestycji, w związku z odkrytą w dniu 22.11.2019 r. niezinwentaryzowaną piwnicą budynku i koniecznością wykonania dokumentacji archeologicznej odkrytych w miejscu prowadzenia prac budowlanych reliktów piwnic budynku.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.