eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1451G Kniewo-Luzino-Łebno na odcinku Luzino-Barłomino o dł. ok. 1 km.Ogłoszenie z dnia 2019-10-30

Ogłoszenie nr 560232356-N-2019 z dnia 30-10-2019 r.

Wejherowo: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1451G Kniewo-Luzino-Łebno na odcinku Luzino-Barłomino o dł. ok. 1 km.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 574279-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510180542-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, Krajowy numer identyfikacyjny 19168668000000, ul. ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 743 280, e-mail przetargi@zd.puck.pl, faks 587 743 293.
Adres strony internetowej (url): www.zarzaddrogowy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1451G Kniewo-Luzino-Łebno na odcinku Luzino-Barłomino o dł. ok. 1 km.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-25/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Projekt obejmuje budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, wzdłuż drogi powiatowej nr 1451G o długości 1022m. Chodnik zaprojektowano jako odsunięty min. 2 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej. W wyjątkowych sytuacjach, na skutek istniejącego zagospodarowania terenu, bądź zbyt małej szerokości pasa drogowego, przebieg chodnika należy odpowiednio zbliżyć do jezdni, jednocześnie wynosząc go o 12cm /wysoki krawężnik/ względem jezdni. Szerokość chodnika wynosi od 1,5m do 2,0m. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje regulację i utwardzenie kostką betonową istniejących zjazdów z drogi powiatowej. Wody opadowe odprowadzane będą z chodnika powierzchniowo na przyległy teren zielony bądź do rowów drogowych. Skarpy o nachyleniu 1:1 zostaną umocnione poprzez ułożenie ażurowej płyty MEBA lub brukiem kamiennym.


II.4) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

45233142-6,

45233220-7,

45233222-1,

45110000-1,

45111200-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
29.08.2019 r. - 31.10.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1451G Kniewo-Luzino-Łebno na odcinku Luzino-Barłomino o dł. ok. 1 km.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Abruko Sp. z o.o., abruko@abruko.pl, ul. Gdańska 78, 84-120, Władysławowo, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 627176.59 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Sporządzenie aneksu wynika z konieczności przedłużenia terminu realizacji zamówienia w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. intensywnymi opadami deszczu uniemożliwiającymi postęp prac zgodnie z założonym przez Wykonawcę harmonogramem. 2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień 15.11.2019 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.