eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Przebudowa drogi od DK16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową.Ogłoszenie z dnia 2019-10-24

Ogłoszenie nr 560227598-N-2019 z dnia 24-10-2019 r.

Olsztyn: Przebudowa drogi od DK16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Przebudowa drogi od DK16 drogą gminną wraz z budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 633149-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500261706-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500301875-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51086673300000, ul. ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 535 66 30, e-mail psd@powiat-olsztynski.pl, faks 89 535 66 40.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-olsztynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi od DK16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

UD.262.38.2018.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest: "Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową". Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Osi Priorytetowej 7 - "Infrastruktura transportowa" Działanie 7.2 - :Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach unkcjonalnych" Poddziałanie 7.2.1. - "Mobilny MOF - ZIT Olsztyna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. 1.1. Przebudowa drogi powiatowej 1464N od skrzyżowania z tzw. Obwodnicą Klebarka Małego do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Purda,w województwie warmińsko-mazurskim, od skrzyżowania z tzw. "Obwodnicą Klebarka Małego" (DP1464N) do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w m. Klebark Wielki wraz z budową pętli autobusowej na następujących nieruchomościach: Gmina Purda: Obręb: 8 Klebark Mały Działki: 272/2, 239/75, 267, 285/30 Obręb: 9 Klebark Wielki Działki: 13/42, 13/43, 98/3, 315/1, 315/3, 404, 381, 98/4, 98/1, 337/2, 307/6 Obręb: 10 Klewki Działki: 1/24 Na planowanym do przebudowy odcinku drogi o długości 2973m wykonywana będzie wymiana nawierzchni wraz z poszerzeniami oraz nakładka. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodów osobowych występuje również ruch pieszych oraz sezonowy ruch sprzętu związanego z wykonywaniem prac polowych. Głównym, bezpośrednim celem przebudowy ww. odcinka jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem pośrednim jest poprawa wizerunku drogi. 1.2. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Klebark Mały- DK16 - tzw. "Obwodnica Klebarka Małego" 1.2.1. Lokalizacja i cel przebudowy Planowany do przebudowy odcinek drogi o długości 1266,65m rozpoczyna się od przebudowanego skrzyżowania z drogą krajową nr 16 i biegnie przez tzw. "Obwodnicę Klebarka Małego". Inwestycja zlokalizowana jest województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim na następujących nieruchomościach: Gmina Purda: Obręb: 8 - Klebark Mały Działki: 119/3, 153, 119/1, 156/10, 157/1, 157/3, 165/10, 235/4, 257, 239/5, 69/6, 144/1, 142/1, 143/1, 266/3, 258/6, 239/72, Przedmiotowa droga powiatowa w miejscowości Klebark Mały jest drogą obsługującą głównie mieszkańców. Odbywa się tam ruch pojazdów osobowych, a także pojazdów użyteczności publicznej - śmieciarek, samochodów dostawczych. Głównym, bezpośrednim celem przebudowy ww. odcinka jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem pośrednim jest poprawa wizerunku drogi.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45233140-2,

45300000-0,

45310000-3,

45233220-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
umowa została zawarta na okres od dnia 15 grudnia 2018 roku do 15 listopada 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
wykonanie robót zamiennych i dodatkowych, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas realizacji robót stwierdzono w szczególności konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych robót budowlanych , które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót , przez co nie zostały objęte zamówieniem podstawowym, a mają wpływ na jego realizację. Należy wykonać: 1) Zasypać miejsca po dwóch zlikwidowanych zbiornikach na nieczystości, kolidujących z zaprojektowanym układem drogowym (protokół konieczności Nr 8), wartość robót netto 1 757,91 zł 2) Zmienić konstrukcję drogi poprzez ułożenie siatki szklano-węglowej w celu wzmocnienia istniejącej podbudowy i na połączeniu z nową konstrukcją drogi na poszerzeniach (protokół konieczności Nr 9) - wartość robót netto 102 200,00 zł 3) Zmienić średnicę rury osłonowej na rurociągu światłowodowym z 110 mm na 160 mm przepustu pod skrzyżowaniem drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Klebark Wielki (Protokół konieczności 1/T/2019. - wycena różnicowa zmiany średnicy rur osłonowych netto 29 573,73 zł 4) Zwiększyć długość wodociągu DN 125 (protokół konieczności 1/S/2019- wartość robót netto 2 494,17 zł 5) Zwiększyć ilości łuków kierunkowych na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 (protokół konieczności Nr 2/S/2019 - wartość robót netto 11 648,36 zł 6) Zamontować dodatkową studnię DN 1500mm w km 2+433 - strona L ( protokół konieczności Nr 3/S/2019)- wartość robót netto 7 549,66 zł Łączna wartość wykonania robót dodatkowych i zamiennych wynosi: 155 223,83 zł netto. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością , nie mógł przewidzieć. W konsekwencji wprowadzonych zmian, a także wykonania robót dodatkowych, zmianie uległa wartość umowy na kwotę 10 626 978,85 zł (bez podatku Vat). Wartość zmian nie przekracza 50%wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.