eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa urządzeń i produktów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2019-10-08

Ogłoszenie nr 560212895-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.

Łódź: Dostawa urządzeń i produktów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 629845-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500241710-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500295914-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47214755900000, ul. ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 675 75 00, e-mail zam.publ@csk.umed.pl, faks 42 678 92 68.
Adres strony internetowej (url): www.csk.umed.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: SP ZOZ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa urządzeń i produktów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/65/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

PAKIET NR 1-Stymulatory jednojamowe zaawansowane z elektrodą i zestawem do wprowadzania elektrod- Elektrokardiologia PAKIET NR 2-Stymulatory dwujamowe do unikania stymulacji prawej komory z algorytmem innym niż histereza p-k-Elektrokardiologia PAKIET NR 3- Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej z systemem subselektywnych cewników - 2 sztuki w zestawie-Elektrokardiologia PAKIET NR 4-Stymulatory trójjamowe do resynchronizacji komorowej z elektrodami (przedsionkową, komorową i lewokomorową) i 2 introduktorami oraz zestawem do kaniulacji zatoki wieńcowej , cewnikiem Swanna Ganza oraz prowadnikiem angioplastycznym-Elektrokardiologia PAKIET NR 5- Zestaw do zamykania naczyń-Elektrokardiologia PAKIET NR 6- Angioplastyczny łącznik z bocznym przewodem- Elektrokardiologia PAKIET NR 7- Akcesoria do rewizji układów wszczepialnych-Elektrokardiologia PAKIET NR 8- System neuroprotekcji-Elektrokardiologia PAKIET Nr 9 - Wosk dla Kliniki Kardiochirurgii PAKIET Nr 10 - Szwy niewchłanialne, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiochirurgii-1 PAKIET Nr 11 - Szwy niewchłanialne, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiochirurgii-2 PAKIET NR 12-Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych MPS PAKIET NR 13-Rurki tracheostomijne


II.4) Główny kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV:

33140000-3,

33190000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Pakiet nr 1-8- 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. Pakiet nr 9-11- 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Pakiet nr 12-13- 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: PAKIET Nr 10 - Szwy niewchłanialne, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiochirurgii-1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, , ul. Tysiąclecia 14, 64-300, Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 69580.80 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zwiększenie ilości asortymentu z pozycji 4, 5 i 6, tj. Pozycja 4- nici nr Optilene/ C 3090867 o 13 opakowań, Pozycja 5- nici nr Optilene/ C 3090915 o 8 opakowań, Pozycja 6- nici nr Optilene/ C 3095938 o 8 opakowań.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z nieoczekiwanym wzrostem ilości zabiegów kardiochirurgicznych ratujących życie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Ulega zmianie wartość umowy: Było: 69 580,80 zł netto; 75 147,27 brutto Jest : 87 580,80 zł netto; 94 587,27 zł brutto

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.