eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podegrodzie › Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020Ogłoszenie z dnia 2019-10-07

Ogłoszenie nr 560212392-N-2019 z dnia 07-10-2019 r.

Podegrodzie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 579613-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510188775-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.1.13.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 4 części: a) Część I -Trasa I: Rogi Owieczka - Podegrodzie Szkoła , 8 uczniów, przewóz otwarty* Naszacowice Kapliczka - Podegrodzie Szkoła, 37 uczniów, przewóz otwarty* Naszacowice Stawiska - Podegrodzie Szkoła, 10 uczniów, przewóz otwarty* Naszacowice Skrzyżowanie - Podegrodzie Szkoła, 9 uczniów, przewóz otwarty*. b) CZĘŚĆ nr II -Trasa II: Mokra Wieś Szkoła - Podegrodzie Szkoła, 13 uczniów, przewóz otwarty* c) CZĘŚĆ nr III - Trasa III: Brzezna Litacz Pętla - Brzezna Instytut 2 uczniów, przewóz otwarty* Brzezna Litacz Wola - Brzezna Instytut Podstawowa, 1 uczniów, przewóz otwarty*. d) CZĘŚĆ nr IV - Trasa IV: Brzezna Litacz (w stronę Wysokiego) - Brzezna Litacz Pętla, 5 uczniów, przewóz otwarty*. (* przez "przewóz otwarty" o którym mowa powyżej, rozumie się przewóz dostępny także dla innych niż uczniowie szkoły podstawowej - przewóz ogólnodostępny. Zamawiający dopuszcza możliwość przewozu przez Wykonawcę, w ramach przejazdów na ww. trasach oznaczonych jako "przewóz otwarty", osób innych niż uczniowie. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ. 3.5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: kierowców autobusów, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. "samozatrudnienie" lub prowadzących działalność w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej i czynność będą wykonywały osoby będące wspólnikami tej spółki). Wymóg zatrudnienie na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót, którzy mogą wykonywać samodzielnie powierzone im funkcje. 3.6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy. 3.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: * oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; * poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; * zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; * poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 czynności. 3.9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego. 3.11. Miejsce realizacji zamówienia - Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.


II.4) Główny kod CPV: 60.17.20.00 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od 02.09.2019 r. do końca roku szkolnego z wyłączeniem ferii zimowych tj. od dnia 27.01.2020 r. - 09.02.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu, , ul. Wyspiańskiego 22, 33-310, Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 59911.11 złoty.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana liczby dowożonych uczniów

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana dla części nr 1 wynikła z przyjęcia ucznia do szkoły. Zmiana ta została przewidziana w zawartej umowie w paragrafie 11 tiret piaty, lit. b:? Zmiany tras, godzin przejazdów oraz liczby dowożonych osób, w przypadkach:W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia, w stosunku do planowanej liczby uczniów określonej w § 1 ust. 2, proporcjonalnemu zmniejszeniu lub zwiększeniu ulegnie wynagrodzenie określone w § 7 ust. 2.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W związku ze zwiększoną liczba dowożonych uczniów dla części nr 1 - zostało zwiększone odpowiednio wynagrodzenie i wynosi: 20.880,00 zł brutto.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI PODEGRODZIE

więcej: przetargi PODEGRODZIE »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.