eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ozorków › Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w OzorkowieOgłoszenie z dnia 2019-10-02

Ogłoszenie nr 560208256-N-2019 z dnia 02-10-2019 r.

Ozorków: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 547816-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510138625-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Ozorków, Krajowy numer identyfikacyjny 52561300000000, ul. ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 7103100, 7103142, e-mail sekretariat@umozorkow.pl, faks 427 103 101.
Adres strony internetowej (url): www.ozorkow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WE.271.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ulicy Lotniczej nr 1 Obiekt objęty modernizacją ma następujące gabaryty: o powierzchnia podłogi sportowej - 448 m² o powierzchnia ścian i sufitów sali gimnastycznej i antresoli - 831 m² Po stronie północnej sali gimnastycznej usytuowana jest antresola, pod którą znajdują się szatnie - zaplecze socjalno-sanitarne. Pomieszczenie sali gimnastycznej i antresoli nie wymaga remontu kapitalnego. Biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników oraz aktualny stan techniczny budynku, planowany remont jest możliwy bez ingerencji w elementy konstrukcyjne. W ramach inwestycji zaplanowano: 1. Wymianę/Remont podłogi sali gimnastycznej z parkietu na podłogę sportową warstwową o grubości minimum 6 mm w dwóch kolorach - powierzchnia podłogi 448 m2. Istniejąca podłoga zostanie zdemontowana - zdjęcie istniejącego parkietu oraz znajdującej się pod nim warstwy papy, oczyszczenie istniejącej warstwy z desek, a w przypadku stwierdzenia złego stanu desek zostaną wymienione na nowe o takiej samej grubości. Jeżeli wystąpi taka konieczność na warstwie desek należy ułożyć warstwy papy izolacyjnej. Po ułożeniu podłogi zostaną osadzone tuleje oraz zaślepki dla słupków do piłki siatkowej - 6 kpl. Montaż podłogi zostanie połączony z wykonaniem systemu wentylacyjnego podłogi. Przy każdym grzejniku zostanie zamontowane przedłużenie grzejnika do podłogi poprzez obudowę z blachy perforowanej, a w podłodze zostaną wykonane otwory 4 cm na 90 cm. Obudowa grzejnika dokładnie zakryje te otwory. Przy drabinkach gimnastycznych w podłodze zostaną wykonane otwory o wymiarach 7,5 cm na 22,5 cm zakryte kratką podłogową z filtrem. Po montażu podłogi i systemu wentylacyjnego ułożone zostaną listwy podłogowe przyścienne i wentylacyjne. 2. Naprawę tynków i malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej oraz antresoli - 831 m2. 3. Wymianę drzwi: wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wewnętrzne częściowo przeszklone z szybami bezpiecznymi wraz z obróbką ościeży 2 szt. o wym. 100x200 cm. 4. Wymianę grzejników wraz z podejściami na sali gimnastycznej i antresoli. Zakres: demontaż 10 szt. grzejników żeliwnych 31 żeberkowych na sali gimnastycznej oraz demontaż 3 szt. grzejników żeliwnych 31 żeberkowych na antresoli wraz z 6 szt. tzw. elektrycznych aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Wymiana rur wraz z ich malowaniem. Na sali gimnastycznej zostanie zamontowanych 10 szt. grzejników stalowych dwupłytowych GP-4 C 22 600/1600, natomiast na antresoli 6 szt. grzejników stalowych dwupłytowych GP-4 C 22 600/1200. Ponadto zamontowane zostaną 32 szt. zaworów przelotowych, 16 szt. zaworów odpowietrzających i 16 szt. zaworów z głowicą termostatyczną. 5. Wymianę osłon grzejników na sali gimnastycznej na osłony z rur stalowych nierdzewnych wraz z osadzeniem w ścianie w sposób umożliwiający regulację grzejników wraz z demontażem starych osłon - 26 mb. 6. Wykonanie wentylacji sali gimnastycznej i antresoli polegające na montażu centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wyposażonej w nagrzewnicę elektryczną. Instalacja ma spełnić poniższe wymogi: o ilość powietrza = 4800 m3/h o temperatura nawiewu dla zimy - 16 0C, o temperatura powietrza dla lata - bez kontroli, o wilgotność powietrza - bez kontroli, o kanały wentylacyjne prowadzić wzdłuż dłuższego boku Sali gimnastycznej w sposób niekolidujący z przeznaczeniem pomieszczenia, o należy zapewnić na kanałach prowadzonych wewnątrz pomieszczenia izolację zapobiegającą kondensacji pary wodnej, o centrala wentylacyjna ma być wyposażona w pustą sekcję umożliwiającą w przyszłości zamontowanie wymiennika bezpośredniego odparowania, o centrala wentylacyjna ma być wyposażona w automatykę umożliwiającą pomiar stężenia CO2 i falowniki programowalne zmieniające wydajność centrali w zależności od stężenia CO2. 7. Wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznej: rozbudowa instalacji dla zasilania nawiewników ściennych i wentylatorów dachowych, wymiana instalacji w zakresie gniazd wraz z wymianą gniazd. 8. Dostawa i montaż 2 szt. koszy do piłki koszowej - montaż 120 cm od ściany na stałe w ścianie na sali gimnastycznej.


II.4) Główny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:

71000000-8,

45321000-3,

45311000-0,

45331000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
90 dni od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
łaczna wartośc zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
zostaną wykonane prace polegające na zamocowaniu dodatkowo kosza z regulacją wysokości - wymaga to dodatkowego kosztu

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.