eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę brukową oraz deskę tarasową wraz z wymianą bariery ochronnej na basenie miejskim w ZawierciuOgłoszenie z dnia 2019-08-06

Ogłoszenie nr 560164271-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.

Zawiercie: Wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę brukową oraz deskę tarasową wraz z wymianą bariery ochronnej na basenie miejskim w Zawierciu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 534677-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510089427-N-2019; 540164176-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 67482700000000, ul. ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 724 337, e-mail osir@osir.net.pl, faks 326 724 337.
Adres strony internetowej (url): https://www.osir.net.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka budżetowa Gminy Zawiercie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę brukową oraz deskę tarasową wraz z wymianą bariery ochronnej na basenie miejskim w Zawierciu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana utwardzenia istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych wokół niecki basenu miejskiego w Zawierciu na działce OSiR o nr ew. 17/2 i 2/10. Przewidywane jest wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie podestu drewnianego wraz z barierą ochronną. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie OSiR bezpośrednio przy obiekcie jakim jest basen miejski w Zawierciu. Teren ten znajduje się na działkach o nr ew. 17/2 i 2/10 przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Zawierciu w Gminie Zawiercie. Działka położona jest w obszarze o lekko zróżnicowanej wysokości terenu. W obszarze planowanej inwestycji rzędne na poziomie 332,0 - 332,30 m n.p.m. Teren dookoła inwestycji w całości porośnięty zielenią trawiastą niską, drzewka ozdobne oraz pojedyncze drzewa. Wejście i wjazd na plac przez istniejące 3 bramy wjazdowe i furtki. Od strony południowej - dwie, od północnej - jedna. Nawierzchnia ciągów pieszych i jezdnych wykonana z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm, obrzeża krawężnikowe betonowe 6x20cm - stan nawierzchni i obrzeży pozostawia wiele do życzenia, liczne nierówności, wysadzenia i spękania elementów powodują, że nie spełniają one funkcji oraz stanowią "kiepski" efekt wizualno-estetyczny. Wokół niecki basenu znajduje się istniejąca stalowa bariera ochronna przeznaczona do rozbiórki. Teren działki należy zagospodarować w następujący sposób: Wejście i wjazd na plac bez zmian przez istniejące 3 bramy wjazdowe i furtki. Od strony południowej - dwie, od północnej - jedna. Istniejącą nawierzchnię ciągów pieszych i jezdnych z betonowych płyt chodnikowych i istniejące obrzeża należy wymienić na nową nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6cm wraz z nowymi betonowymi obrzeżami krawężnikowymi 6x20cm. Istniejącą stalową barierę ochronną należy rozebrać. Dookoła niecki basenu miejskiego należy wykonać drewniany podest o szerokości 2,5m, wraz z nowa barierą ochronną. Przewiduje się cztery niezależne wejścia na podest, z których jedno dostosowane będzie dla osób niepełnosprawnych (wejście od północnego-zachodu przy najmniejszej głębokości basenu). Zagospodarowanie terenu zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej poprawi gospodarkę wód opadowych na terenie basenu miejskiego - spadki projektowanych nawierzchni (min. 1%) umożliwią odpowiednie rozsączenie wód opadowych, których nadmiar zostanie rozprowadzony na terenie zieleni działkowej. 2. Zakres prac przewidywanych do wykonania: 1) Roboty przygotowawcze, tj. pomiary wstępne oraz wstępne trasowanie i przebiegu dojść dojazdów w terenie równinnym. Należy przystosować także teren inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP; 2) Roboty rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe składać się będą z kilku etapów. Należy ręcznie zdemontować barierkę ochronną dzieląc ją elektronarzędziami na jednakowej długości elementy, a następnie wywieźć i zutylizować. Przy demontażu nawierzchni należy ręcznie lub mechanicznie (zalecane) rozebrać istniejące krawężniki i obrzeża 6x20cm wraz z płytami chodnikowymi 50x50x7cm, następnie wywieźć powstały gruz samochodami skrzyniowymi do zakładu utylizacji lub zagospodarować w inny legalny sposób. 3) Roboty ziemne. Mechaniczne wykonanie korytowania wcześniej wytrasowanych przebiegów dojść i dojazdów do zakładanej w dokumentacji projektowej głębokości za pomocą koparki. Ręczne profilowanie, niwelacja i zagęszczenie gruntu rodzimego(użycie wibratora płytowego) pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie rowków pod ławy krawężnikowe 20x20cm. Powstały nadmiar gruntu wywieźć samochodami skrzyniowymi do zakładu utylizacji lub zagospodarować w inny legalny sposób. 4) Roboty montażowe. W pierwszej kolejności na zagęszczonym gruncie rodzimym wykonać ławy betonowe pod obrzeża krawężnikowe o wymiarach 20x20cm na głębokości zgodnej z częścią rysunkową (przekrojem) dokumentacji projektowej. Wykonać obrzeża betonowe 6x20cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. W korytach wykonać warstwy odsączające z piasku przepuszczalnego grubej frakcji - zagęszczanie ręczne przy użyciu wibratora płytowego, grubość warstwy 5cm. Następnie wykonać warstwę podbudowy ze żwiru lub tłucznia zagęszczonego warstwami, grubość projektowanej podbudowy 15cm. Na warstwie podbudowy wykonać warstwę podsypki cementowo-piaskowej gr. około 4cm. Ułożyć kostkę brukowa gr. 6cm na podsypce piaskowej, a następnie zagęścić ręcznym wibratorem płytowym z osłoną gumową. 5) Wykonanie podestu drewnianego wokół basenu. Wykonanie fundamentów betonowych pod podpory stalowe z możliwością regulacji, fundamenty z bet. klasy C15/20. Rozstaw w osiach zgodny z rysunkiem przekroju dokumentacji projektowej. Fundamenty wylewać wzdłuż niecki basenu w odstępach max. co 2,5m. Zakotwienie łącznikami fi10mm w powstałych fundamentach projektowanych regulowanych podpór stalowych. Osadzenie legarów drewnianych z drewna świerkowego klasy C24 o przekroju 10x10cm, zaimpregnowanych dwukrotnie środkami ochronnymi na regulowanych podporach stalowych łącznikami fi10mm. Wykonanie podestu drewnianego z desek tarasowych szlifowanych, suszonych i ryflowanych obustronnie gr. 3,2mm. Długość desek 2,5m. Deski należy zabezpieczyć dwukrotnie środkami impregnującymi oraz wykonać dwukrotnie powłoki malarskie farbami dopuszczonymi do kontaktu z woda basenową oraz ludzką skórą. Użyte farby/lakiery powinny posiadać niezbędne atesty higieniczne. Alternatywnie zakłada się wykorzystanie gotowych produktów desek ryflowanych posiadających wymagające parametry zabezpieczeń i atesty. Wykonanie barierki ochronnej z drewnianymi deskami wypełniającymi gr. 32mm zabezpieczonymi w identyczny sposób jak podest. Słupki - profil stalowy 80x80x4mm, ocynkowany, malowany proszkowo. Maksymalna długość przęsła powinna wynosić 2m. Należy zwrócić uwagę na pozostawienie 4 zaznaczonych na planie zagospodarowania wejść szerokości 2m na projektowany podest, w tym jedno obniżone wejście dla niepełnosprawnych. 6) Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 3. Zestawienie powierzchni. - Pow. podlegająca wymianie istniejącej nawierzchni na nową kostkę brukową: ok. 840,00 m2; - Pow. projektowanego drewnianego podestu: ok. 400,00 m2; - Dł. projektowanej barierki ochronnej: ok. 168,50 m. 4. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót (jako materiały pomocnicze do kalkulacji ceny). Dokumenty te stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Dokumentacja projektowa przewiduje rozwiązania, które dopuszczają korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników w tym przez osoby niepełnosprawne. 6. Każdy z wykonawców uprawniony jest do dokonania oględzin placu budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących na obiekcie. 7. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 8. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. 9. Tam, gdzie w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, , charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 11. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 12. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1570 z późn. zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 13. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie oraz inne dokumenty wynikające z dokumentacji projektowej. 14. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z dokumentacją projektową. Wykonawca na 2 dni przed odbiorem końcowym dostarczy Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały. 15. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy, który zostanie doręczony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy, z uzyskaniem wcześniejszej akceptacji jego formy i zapisu przez Zamawiającego. Harmonogram musi uwzględniać założenie jak powyżej i być sporządzony wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy. Opracowanie tego dokumentu jest niezbędne Zamawiającemu w celu kontroli realizacji zamówienia. Harmonogram będzie wymagał akceptacji Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kosztorysowych realizacji poszczególnych obiektów (elementów) wchodzących w skład zadania. 16. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją niniejszego zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4). 17. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, tj. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, brukarskie oraz wykonanie podestu drewnianego wokół basenu. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, osób wykonujących obsługę geodezyjną, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45233253-7
Dodatkowe kody CPV:

45111291-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 56 dni od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/06/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, których zakres obejmuje: - wymianę zasuwy spustowej służącej do opróżniania wody z basenu; - demontaż ścianki i brodzika natrysków, wykonanie nowych natrysków i utwardzenia pod nimi; - wykonanie nowych drabinek wejściowych do basenu. Wartość robót dodatkowych ustalona została na kwotę brutto: 21 766,06 zł.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zwiększono zakres robót na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - dokonano wymiany utwardzenia z płyt chodnikowych na kostkę brukową. Wartość robót zwiększających zakres prac jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie i wynosi 39997,48 zł.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W dniu 8 maja 2019r. Gmina Zawiercie, w imieniu której działa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu z siedzibą przy ul. Moniuszki 10, zawarła umowę z Wykonawcą - Tomaszem Skipirzepą, przedsiębiorcą działającym pod firmą Zakład Usługowo Budowlany "BUD-REM" Tomasz Skipirzepa z siedzibą w Zawierciu przy ulicy Pomorskiej 39/56, której przedmiotem była: "WYMIANA NAWIERZCHNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH NA KOSTKĘ BRUKOWĄ ORAZ DESKĘ TARASOWĄ WRAZ Z WYMIANĄ BARIERY OCHRONNEJ NA BASENIE MIEJSKIM W ZAWIERCIU". W trakcie realizacji zadnia nastąpiła konieczność wykonania następujących robót, które nie były objęte dokumentacją projektową i stały się niezbędne do sfinalizowania przedmiotowej inwestycji: 1) Wymiana zasuwy spustowej służącej do opróżniania wody z basenu - dokonano próby szczelności niecki basenu. Próbę przeprowadzono poprzez pomiar poziomu wody w niecce. 12-godzinna obserwacja ujawniła nieszczelność zasuwy, która wynosi 62,5 m3/12 godzin utraty wody (pomiar wykazał 5 cm obniżenie lustra wody po 12 godzinach)po dokładnych oględzinach ustalono, że poważną nieszczelność wykazuje zasuwa spustowa do opróżniania wody z basenu. Podjęto próbę regulacji przedmiotowej zasuwy, niestety bezskutecznie. Ustalono, że z uwagi na koszty jakie będzie generować nieszczelna zasuwa mająca już 55 lat, oraz że awaria została ujawniona w trakcie trwającego remontu basenu, niezbędna jest natychmiastowa wymiana przed zakończeniem prac remontowych; 2) Demontaż ścianki i brodzika natrysków, wykonanie nowych natrysków i utwardzenia pod nimi - w trakcie prac demontażowych obrzeży przy ścianie natrysków ujawniono bardzo istotną odchyłkę od pionu ściany z cegły klinkierowej, w której znajdują się natryski. Po dokładnych oględzinach ustalono, że ściana ta nie posiada fundamentu, a posadowiona jest jedynie na cienkiej wylewce stanowiącej dno brodzika. Ustalono, że odchylenie ściany od pionu powodowało wieloletnie wymulanie podbudowy dna brodzika wodą z natrysków, gdyż odprowadzenie wody z brodzika stanowiła tylko kratka ściekowa bez podłączenia do kanalizacji. Woda kierowana była bezpośrednio do gruntu pod wylewkę dna brodzika. Odchyłka ściany od pionu wynosiła 18 cm. Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających z natrysków podjęto decyzje o natychmiastowym demontażu ściany wraz z wylewką brodzika. Demontaż ten wymusza wykonanie nowych podwójnych natrysków oraz wykonanie odpływu do kanalizacji i nowego utwardzenia z kostki brukowej; 3) Wykonanie nowych drabinek wejściowych do basenu - Wykonawca zgłosił Zamawiającemu, iż wykonanie pomostu drewnianego wokół niecki wymusza konieczność demontażu drabinek wejściowych do basenu. Po ich demontażu nie będzie możliwy ponowny ich montaż z uwagi na zabudowę konstrukcji ściany basenu wystającej poza teren, a do której to dotychczasowe drabinki były mocowane, oraz fakt, że celem demontażu drabinki te należy przyciąć i przerobić by można je było umocować do nowego podestu, co z uwagi na ich obecny zły stan techniczny oraz ich strukturę jest ekonomicznie nieopłacalne. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie nowych drabinek wejściowych do basenu; 4) Wykonanie dodatkowej wymiany utwardzenia z płyt chodnikowych na kostkę brukową - w związku z faktem, że połączenie komunikacyjne terenu basenu z węzłem sanitarnym przeznaczonym dla użytkowników basenu, a zlokalizowanym w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 było dotychczas realizowane poprzez chodnik z płyt betonowych znajdujących się bezpośrednio za ogrodzeniem basenu, zaistniała konieczność natychmiastowej wymiany tych płyt na kompatybilną z resztą wymienianej podczas remontu, kostkę brukową. Konieczność ta była podyktowana fatalnym stanem technicznym i wizualnym 55-letniego chodnika, jego stan techniczny zagrażał zdrowiu użytkowników tego ciągu komunikacyjnego. Całkowita powierzchnia do wymiany to ok. 230 m2 łącznie. W związku z powyższym została podjęta decyzja o natychmiastowej wymianie wymienionej wyżej nawierzchni na nową kostkę brukową. Wykonanie powyższych prac remontowych, ujawnionych w trakcie trwania remontu ma ogromny wpływ na terminowe i poprawne zakończenie całego zadania inwestycyjnego pn.: wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę brukową i deskę tarasową wraz w wymianą bariery ochronnej na basenie miejskim przy ul. Sienkiewicza 1 w Zawierciu. Zbliżający się termin umowy zakończenia tych prac, wymusił przystąpienie do wykonania robót w trybie natychmiastowym. W związku z powyższym podjęto decyzję o zleceniu wymienionych prac Głównemu Wykonawcy robót, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Z uwagi na powyższe - w zakresie prac opisanych w punktach 1 - 3 - zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z w/w przepisem zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego, wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego. b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. Zamawiający w chwili przygotowywania postępowania wziął pod uwagę wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, które będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawców, w tym na zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe roboty dodatkowe były niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania postępowania oraz nie były objęte dokumentacją projektową. Odnosząc się do spełnienia w/w przesłanek z lit. a) i b) należy stwierdzić, iż na terenie budowy znajduje się zaplecze budowy oraz gromadzony jest sprzęt budowlany, materiały budowlane stanowiące własność dotychczasowego Wykonawcy. W przypadku zlecenia robót dodatkowych innemu Wykonawcy, Zamawiający poniósłby znaczne koszty w związku z usunięciem w/w elementów znajdujących się na placu budowy przez dotychczasowego Wykonawcę. Należy zauważyć, iż ze względów technicznych kłopotliwym byłoby przebywanie drugiego Wykonawcy na terenie jednego placu budowy i wymagałoby koordynacji prac dwóch Wykonawców. Ponadto przebywanie dwóch zespołów pracowników na jednym placu budowy znacznie utrudniało by wzajemną pracę, a w konsekwencji mogłoby doprowadzić do opóźnienia w zakończeniu realizacji zadania. Dodatkowo wybór nowego Wykonawcy w jednym z trybów konkurencyjnych, narażałoby Zamawiającego na utratę czasu niezbędnego do wyboru odpowiedniego Wykonawcy. Również ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne prace na obiekcie powinny zostać zakończone jak najszybciej. Należy zauważyć, iż remontowany obiekt z uwagi na nadchodzący okres wakacyjny (sezon kąpielowy) powinien być jak najszybciej oddany do użytku. Odnosząc się do spełniania przesłanki z lit. c) wartość robót dodatkowych wynosi 21 766,06 brutto, co stanowi niespełna 8% wartości umowy podstawowej, która wynosiła 272 196,84 zł brutto. Z kolei - w zakresie prac opisanych w pkt 4 - zaistniała konieczność zwiększenia robót na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wartość robót zwiększających zakres prac jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie i wynosi 39 997,48 zł. Tym samym w dnia 04.06.2019r., został zawarty aneks do umowy nr 5/2019 z dnia 08.05.2019r., pomiędzy Gminą Zawiercie, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w imieniu której działa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, a Wykonawcą - Tomaszem Skipirzepą, przedsiębiorcą działającym pod firmą Zakład Usługowo Budowlany "BUD-REM" Tomasz Skipirzepa z siedzibą w Zawierciu przy ulicy Pomorskiej 39/56, w wyniku którego zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 333 960,40 zł.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.