eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasienica › Remonty cząstkowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy JasienicaOgłoszenie z dnia 2019-08-06

Ogłoszenie nr 560164169-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.

Jasienica: Remonty cząstkowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy Jasienica
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 528665-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540062587-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510092431-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasienica, Krajowy numer identyfikacyjny 07218225500000, ul. Jasienica 159, 43-385 Jasienica, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48334726200, e-mail sekratariat@jasienica.pl, faks +48334726262.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jasienica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remonty cząstkowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy Jasienica

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty: 1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno - asfaltowej z wycinaniem krawędzi oraz oblaniem asfaltem i zasypaniem grysami krawędzi - rozliczenie za 1 tonę wbudowanej masy, 2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno- asfaltowej bez wycinania krawędzi oraz oblaniem asfaltem i zasypanie grysami krawędzi łat - rozliczenie za 1 tonę wbudowanej masy, 3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych - rozliczenie za 1 tonę wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej przy użyciu remontera działającego pod ciśnieniem, 4) uzupełnienie głębokich ubytków (w nawierzchni lub podbudowie) mieszanką tłucznia i klińca. - rozliczenie za 1 m3 wbudowanej mieszanki, 5) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi - rozliczenie za 1 m2 powierzchniowego utrwalenia,6) podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami kamiennymi - rozliczenie za 1 m2 powierzchniowego utrwalenia, 7) mechaniczne uzupełnienie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej - rozliczenie za 1 tonę wbudowanej masy, 8) zamkniecie podłużnych i poprzecznych pęknięć w nawierzchniach bitumicznych (szczelina do 2 cm szerokości) - asfaltem na gorąco z zasypaniem grysami kamiennymi (od 1 do 2 mm) rozliczenie za 1 mb zamkniętej szczeliny, 9) regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych - rozliczenie za 1 szt. wyregulowanego włazu studni rewizyjnej, 10) regulacja pionowa wpustów studni ściekowych rozliczenie za 1 szt. wyregulowanego wpustu studni ściekowej.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 31-07-2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remonty cząstkowe dróg gminnych w sołectwach:Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Łazy, Roztropice, Świętoszówka, Wieszczęta.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/05/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

DROMA - Roboty Drogowe Spółka Cywilna, Tomasz i Stanisław Wołonciej , droma.sc@gmail.com , ul. Wadowicka 68, 43-308 Bielsko-Biała , 43-308, Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 208452.03 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/07/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy (wydłużenie terminu) do dnia 22 sierpnia 2019r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z opadami deszczu które miały miejsce w miesiącu maju w ciągu trzech tygodni po podpisaniu umowy wykonawca robót zwrócił się z pismem o przedłużenie terminu wykonania umów do 31.08.2019 roku. Jak ustalono na podstawie przedstawionych wykresów opadów w miesiącu maju opady deszczu trwały w okresach: 9 maj , od 11 do15 maja, 17 maja, od 19 do 25 maja, od 26 do 31 maja. Tak częste opady deszczu spowodowały namoczenie podbudowy w miejscach ubytków w nawierzchni co uniemożliwiało wykonywanie remontów cząstkowych zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Ponadto w skutek długotrwałych opadów dnia 23 maja Wojewoda Śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe między innymi na terenie powiatu bielskiego.Łącznie niekorzystne warunki pogodowe trwały od momentu podpisania umowy tj. 9 maja do 31 maja - 22 dni kalendarzowe. Stosownie do zapisów §18 pkt. 1 zawartych umów możliwa jest zmiana postanowień umownych tj. terminu wykonania umowy w przypadku trwania niekorzystnych warunków dłużej niż 7 dni.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.