eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › Zagospodarowanie centrum wsi PisarzowejOgłoszenie z dnia 2019-06-11

Ogłoszenie nr 560117312-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

Limanowa: Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 527515-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500220128-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Limanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 49189236300000, ul. ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 337 22 52, e-mail sekretariat@gminalimanowa.pl, faks +48 18 337 13 37.
Adres strony internetowej (url): www.bip.malopolska.pl/uglimanowa

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Or.271.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowej wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonaniem siłowni zewnętrznej. 1) Lokalizacja: działki ewid. Nr 1186/2, 1187/2, 1245 położone w Pisarzowej. 2) Główny zakres robót: Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowej obejmuje modernizację budynku Domu Kultury - całkowita wymianę instalacji elektrycznej, roboty rozbiórkowe zgodnie z przedmiarem, budowa ogrodzeń, wykonanie izolacji powłokowych, ułożenie drenażu z obsypką, wykonanie ogrodzenia wraz z ułożeniem korytek ściekowych, roboty rozbiórkowe drogi dojazdowej oraz placu, roboty ziemne placu, wykonanie podbudowy mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie opasek, obrzeży i krawężników, budowa siłowni, placu z granulatu SBR według opisu w przedmiarze robót po uprzednim wykonaniu robót ziemnych i podbudowy, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (plenerowej), dostawa i montaż podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych według opisu w przedmiarze, wymiana rynien i rur spustowych i pokrycia dachowego z papy, pokrycie wypustów podsufitek dookoła budynku, malowanie elewacji, remont schodów zewnętrznych, obłożenie schodów płytkami granitowymi, remont schodów do podpiwniczenia i pod rampą, wymiana balustrad i pochwytów, okładziny płytkami gresowymi ścian szachtów, roboty remontowe na poziomie podpiwniczenia, wymiana drzwi, wymiana tynku, licowanie ścian płytkami, wymiana posadzek, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i inne roboty towarzyszące, roboty budowlane na poziomie partery, wymiana drzwi, uzupełnienie tynków, licowanie ścian płytkami, wymiana balustrad, wymiana posadzek, licowanie ścian płytkami, roboty budowlane na poziomie piętra, licowanie ścian płytkami glazurowanymi, wymiana drzwi, wymiana posadzek, montaż przewodu i wentylatora na dachu, wyposażenie kuchni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i pieca, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiana klimatyzatorów i inne roboty towarzyszące. 3) Uwagi końcowe: Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003r, Nr 47, poz. 401) oraz w sposób nieuciążliwy dla właścicieli sąsiednich posesji, wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiału, stosować wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej konieczności prowadzenia robót w rozbieżności z przyjętymi założeniami projektowymi, niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu dokonania niezbędnych korekt, a po zakończeniu prac budowlano-montażowych i terenowych, teren w obrębie budowy należy uporządkować. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w udostępnionych przez zamawiającego dokumentach technicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod adresem: www.bip.malopolska.pl/uglimanowa w zakładce: "Zamówienia publiczne i ogłoszenia"


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45453000-7,

45330000-9,

45111000-8,

45100000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji zamówienia: I etap - 30.10.2018 rok, II etap - 30.06.2019 rok.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/04/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

"STAM-BUD" Zakład Ogólnobudowlany Marian Sułkowski, sulkowskim@onet.pl, ul. Reja 4, 34-600, Limanowa, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1122500.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Dokonano zmiany poprzez zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, w zakresie do 15% wynagrodzenia umownego, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Dokonanie zmiany w umowie jest uzasadnione koniecznością wymiany pokrycia z blachy powlekanej T-6 wraz z wymianą łat i wymianą obróbek blacharskich, wykonania ocieplenia stropu wełną mineralną oraz podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.