eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siechnice › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla zadania pt."Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich w Gminie Siechnice" oraz branży drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej dla zadania pt. "Przebudowa ul. Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina SiechniceOgłoszenie z dnia 2019-06-11

Ogłoszenie nr 560117272-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

Siechnice: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla zadania pt.: "Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich w Gminie Siechnice" oraz branży drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej dla zadania pt. "Przebudowa ul. Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 532771-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500109014-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Siechnic, Krajowy numer identyfikacyjny 93193512900000, ul. ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 391 91 01, e-mail zp@umsiechnice.pl, faks 71 786 09 07.
Adres strony internetowej (url): www.siechnice.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla zadania pt.: "Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich w Gminie Siechnice" oraz branży drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej dla zadania pt. "Przebudowa ul. Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271.18.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla zadania pt.: "Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich w Gminie Siechnice".


II.4) Główny kod CPV: 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od 15.05.2018r do 15.11.2018r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla zadania pt.: "Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich w Gminie Siechnice".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/05/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

INREM Sp. z o.o., , ul. Rynek 24, 55-200, Oława , kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 11507.30 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmina - zwiększenie wynagrodzenia o 8500 zł oraz wydłużenie czasu trwania umowy do 31.05.2019r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wydłużeniem realizacji zadania inwestycyjnego należało przedłużyc czas nadzoru inwestorskiego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI SIECHNICE

więcej: przetargi SIECHNICE »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.