eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pniewy › Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie PniewyOgłoszenie z dnia 2019-06-11

Ogłoszenie nr 560117192-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

Pniewy: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: PROW 2014-2020 (EFRROW)

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 528937-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510096017-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Pniewy, Krajowy numer identyfikacyjny 54952090967000, ul. Pniewy 2, 05-652 Pniewy, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 6686424, 6686429, e-mail pniewy@bazagmin.pl, faks 486 686 424.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pniewy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

In.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia stanowi Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej obejmuje budowę: - ogrodzenia działek nr 51/2, 51/5 od strony północnej i zachodniej - ogrodzenie systemowe z paneli w granicy działki lub 20 cm od chodnika na terenie działki - obniżenie pokrywy studni, -korektę utwardzeń działek 51/2, 51/5 -budowę chodnika na działce nr 70/1 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej HOLLAND gr.6 cm beżowej -budowę pochylni dla niepełnosprawnych na działce nr 70/1 o nawierzchni z betonowych płyt 40x40x5cm beżowych -budowę zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej BEHATON GR.8cm szarej


II.4) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45233100-0,

45233000-9,

45233253-7,

45342000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia podpisania umowy do 20 maja 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania umowy do dnia 10 czerwca 2019 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ze względu na zmiany w dokumentacji projektowej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.