eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namys堯w › "Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namys這wskiego", polegaj帷a na wyprowadzeniu indywidualnego ruchu samochodowego z miasta Namys這wa poprzez zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.Og這szenie z dnia 2019-05-14

Og這szenie nr 560093956-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

Namysów: "Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namys這wskiego", polegaj帷a na wyprowadzeniu indywidualnego ruchu samochodowego z miasta Namys這wa poprzez zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.
OGΜSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia:

obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy:

zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

tak
Nale篡 wskaza projekt/program: "Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namys這wskiego" w ramach pro-jektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Pó軟ocnego Wojewódz-twa Opolskiego" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyj-na, Poddzia豉nie: 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Konkurs nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/16.

Zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:

tak
Numer og這szenia: 519060-N-2017

Zosta這 opublikowane og這szenie o zmianie og這szenia:

nie

Zosta這 opublikowane og這szenie o udzieleniu zam闚ienia:

tak
Numer og這szenia: 111417-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。YI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Namys這wski reprezentowany przez Zarz康 Powiatu, Krajowy numer identyfikacyjny 53142196300000, ul. Pl. Wolno軼i , 46-100 Namysów, woj. opolskie, pa雟two Polska, tel. (077) 410 36 95, e-mail zamowienia@namyslow.pl, faks 774 103 922.
Adres strony internetowej (url): www.namyslow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Administracja samorz康owa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

"Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namys這wskiego", polegaj帷a na wyprowadzeniu indywidualnego ruchu samochodowego z miasta Namys這wa poprzez zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.

Numer referencyjny (je瞠li dotyczy):

IZM.I.272.31.2017.MA

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Kr鏒ki opis zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia : "Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namy-s這wskiego" w ramach projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subre-gionu Pó軟ocnego Województwa Opolskiego" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyjna, Poddzia豉nie: 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach su-bregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Konkurs nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/16. 2. Inwestycja opisana w pkt. 1 polega na wyprowadzeniu indywidualnego ruchu samocho-dowego z miasta Namys這wa poprzez zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi. 3. Przedmiot zamówienia nale篡 wykona zgodnie programem funkcjonalno-u篡tkowym, stanowi帷ym za陰cznik do SIWZ, specyfikacj istotnych warunków zamówienia opraco-wanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia oraz wytycznymi do dzia豉nia okre郵onego w pkt. 1, obowi您uj帷ymi przepisami i normami, sztuk budowlan, zasadami wspó販zesnej wiedzy technicznej. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Wykonanie czynno軼i i opracowa przygotowawczych do sporz康zenia doku-mentacji projektowej: 1) aktualna mapa do celów projektowych, 2) koncepcja techniczna. 2.2. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 1) dokumentacja hydrogeologiczna dla niniejszej inwestycji w niezb璠nym zakresie (na-le篡 przyj望 min. 3 odwierty badawcze na ka盥y kilometr), 2) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowi您uj帷ej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pó幡. zmianami) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budow lub zg這szenia oraz uzyskaniem wszystkich niezb璠nych zgód, uzgodnie, wytycznych, opinii, 3) operaty wodnoprawne dla przej嗆 nad rzekami i rowami, 4) dokumentacja wykonawcza dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wyko-nawcze stanowi b璠 uszczegó這wienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budow-lanego. Dokumentacja powinna by opracowana z uwzgl璠nieniem warunków za-twierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak równie szczegó這wych wytycznych Zamawiaj帷ego. Dokumen-tacja b璠zie przygotowana z podzia貫m co najmniej na bran瞠: * projekt zagospodarowania terenu, * projekt drogowy, * inne projekty, które podczas ustale z Zamawiaj帷ym uznane zostan za niezb璠-ne do prawid這wego wykonania zadania w tym projekty uwzgl璠niaj帷e przebu-dow pozosta造ch obiektów i sieci koliduj帷ych. 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 6) przedmiary robót, 7) plan Bezpiecze雟twa i Ochrony Zdrowia, 8) projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 9) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, oraz dokumenty porealizacyjne obejmuj帷e: 10) dokumentacj powykonawcz z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 11) geodezyjny operat powykonawczy, 12) protoko造 sprawdze i bada, 13) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na u篡tkowanie/zg這szenie zako鎍zenia robót przez Zamawiaj帷ego. 2.3. Wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1) Prace rozbiórkowe: ? rozbiórka istniej帷ych nawierzchni, ? usuni璚ie drzew, krzewów i pozosta貫j koliduj帷ej zieleni, ? usuni璚ie i przebudowa koliduj帷ych instalacji, ? usuni璚ie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe sk豉dowanie. 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe. 3) Usuniecie kolizji. 4) Roboty drogowe: ? wykonanie nowej nawierzchni dróg wzd逝, których przebiegaj 軼ie磬i rowerowe (na ca貫j d逝go軼i i szeroko軼i), ? wykonanie podbudowy, ? wykonanie nawierzchni, ? wykonanie obrze篡 i kraw篹ników, ? wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ? wykonanie miejsc postojowych dla rowerzystów wyposa穎nych m.in. w wiat, stojaki na rowery, 豉wk, kosz na 鄉ieci), ? wykonanie robót towarzysz帷ych, ? wykonanie pozosta造ch robót: * uporz康kowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humu-sowanie i realizacja zieleni), * wszystkie inne niezb璠ne elementy (np. tablice informacyjne, elementy BRD). 2.4. Sprawowanie nadzoru autorskiego. 5. Kody i nazwy wed逝g Wspólnego S這wnika Zamówie (CPV): Gówny kod CPV: 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie 軼ie瞠k rowerowych. Dodatkowe kody CPV: 31523200-0 Trwa貫 znaki informacyjne. 34928472-7 Oznakowanie. 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i 鄉ieci. 39113600-3 ζwki. 39151100-6 Stojaki. 44112100-9 Wiaty. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow. 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne. 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu. 45111250-5 Badanie gruntu. 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 45113000-2 Roboty na placu budowy. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych. 45233140-2 Roboty drogowe. 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie 軼ie瞠k pieszych. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 45233221-4 Malowanie nawierzchni. 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uk豉dania chodników i asfaltowania. 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej. 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 45233292-2 Instalowanie urz康ze ochronnych. 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych. 71220000-6 Us逝gi projektowania architektonicznego. 71240000-2 Us逝gi architektoniczne, in篡nieryjne i planowania. 71245000-7 Plany zatwierdzaj帷e, rysunki robocze i specyfikacje. 71250000-5 Us逝gi architektoniczne, in篡nieryjne i pomiarowe. 71320000-7 Us逝gi in篡nieryjne w zakresie projektowania. 6. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia stanowi za陰cznik nr 2 do SIWZ - Program Funkcjonalno-U篡tkowy. 3. Kontroli Zamawiaj帷ego w formie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiaj帷ego, b璠 w szczególno軼i poddane: a) rozwi您ania projektowe zawarte w projekcie budowlanym ich zgodno嗆 z koncepcj przedstawion w programie funkcjonalno-u篡tkowym; b) projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budow-lanych - w aspekcie ich zgodno嗆 z programem funkcjonalno-u篡tkowym, wymaga-niami Zamawiaj帷ego oraz warunkami umowy. 7. Nie dopuszcza si wykonywania jakichkolwiek robót na placu budowy bez wcze郾iejsze-go uzyskania prawomocnego pozwolenia na budow lub zg這szenia oraz bez wcze郾iej-szego wykonania prawid這wego, kompletnego oznakowania robót. Przedmiotowe ozna-kowanie nale篡 wykona na podstawie opracowanej przez Wykonawc, uzgodnionej i za-twierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu. 8. Wykonawca zobowi您any jest we w豉snym zakresie i na w豉sny koszt zabezpieczy od-powiedni sprz皻 i materia造 do wykonywania przedmiotu zamówienia. 9. Sk豉daj帷y oferty wykonawcy zobowi您ani s do zapoznania z istotnymi przepisami pra-wa, aktami i regulacjami obowi您uj帷ymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mog wp造wa lub odnosi si do dzia豉 podejmowanych w zwi您ku z przetargiem i w nast瘼-stwie podpisania umowy. 10. Wykonawcy s odpowiedzialni za staranne zaznajomienie si ze SIWZ wraz z jej dodat-kami, w tym równie przedmiarem robót, dokumentacj techniczno-budowlan, specyfi-kacj techniczn wykonania i odbioru robót, wszelkimi zmianami do SIWZ sporz康zo-nymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotycz帷ych poszczególnych warunków i obowi您ków, które mog w jakikolwiek sposób oddzia造wa na sum czy istot oferty lub na wykonanie robót. 11. Wykonawcy s odpowiedzialni za staranne zaznajomienie si ze SIWZ wraz z jej za陰czni-kami, wszelkimi zmianami do SIWZ sporz康zonymi w okresie przetargowym oraz za uzy-skanie wiarygodnych informacji dotycz帷ych poszczególnych warunków i obowi您ków, które mog w jakikolwiek sposób oddzia造wa na sum czy istot oferty lub na wykony-wanie us逝g. 12. Wymagany przez Zamawiaj帷ego min. okres gwarancji - 3 lata. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy ni 3 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 13. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zamówienie na zasadach i warunkach opisa-nych w SIWZ i ofercie. 14. Nie dopuszcza si sk豉dania ofert cz窷ciowych. Oferty, które nie b璠 obejmowa造 wszystkich elementów sk豉dowych przedmiotu zamówienia zostan odrzucone. 15. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert wariantowych. 16. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 17. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie cz窷ci zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno軼i za nale篡-te wykonanie tego zamówienia. 18. Zamawiaj帷y zgodnie z art. 36b ustawy 膨da podania przez Wykonawc w formularzu oferty cz窷ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy Podwykonawcom i po-dania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania cz窷ci przedmiotu zamówienia Podwyko-nawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez któr nale篡 rozumie umow w formie pisemnej o charakterze odp豉tnym, której przedmiotem s dostawy lub us逝gi stanowi帷e cz窷 zamówienia publicznego, zawart pomi璠zy wy-branym przez Zamawiaj帷ego Wykonawc a innym podmiotem (Podwykonawc). 19. Zamawiaj帷y zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca lub podwyko-nawca do wykonywania czynno軼i okre郵onych w przedmiocie niniejszego zamówienia za-trudnia osoby na podstawie umów o prac, je瞠li wykonanie tych czynno軼i polega na wykonywaniu pracy w sposób okre郵ony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pó幡. zm.). Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do przed這瞠nia przez Wykonawc, umów o prac z zatrudnionymi przez niego pracownikami. 20. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiaj帷y wymaga zatrudnienia przez Wyko-nawc lub Podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj帷ych czynno軼i w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 usta-wy Prawo Budowlane, tj. tych, które mo瞠 wykonywa osoba pe軟i帷a samodzielne funk-cje techniczne w budownictwie Zamawiaj帷y nie wymaga zatrudnienia osób na wy瞠j wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powy窺zego wymaga si, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przed這篡 Zamawiaj-cemu: pisemne o鈍iadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podsta-wie umowy o prac osób wykonuj帷ych czynno軼i w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawc lub Podwykonawc przy realizacji za-mówienia na podstawie umowy o prac. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do kontroli zgodno軼i o鈍iadcze Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiaj帷e-mu wed逝g wzoru stanowi帷ego za. nr 2 do umowy) z osobami faktycznie wykonuj帷ymi czynno軼i przy zamówieniu. Nieprzed這瞠nie przez Wykonawc lub Podwykonawc pi-semnego o鈍iadczenia (wed逝g wzoru stanowi帷ego za. nr 2 do umowy) w terminie wskazanym jak powy瞠j b璠zie traktowane jako niewype軟ienie obowi您ku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz b璠zie skutkowa naliczeniem kar umownych w wysoko軼i okre郵onej w za陰czonym do SIWZ projekcie umowy. 21. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywa zamówienia przy udziale pod-wykonawców, nale篡 wpisa w formularzu "nie dotyczy" lub inne sformu這wanie. Je瞠li Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wype軟iony Zamawiaj帷y uzna, i zamó-wienie zostanie wykonane si豉mi w豉snymi, bez udzia逝 podwykonawcy. 22. Informacja o mo磧iwo軼i udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-wie art. 151a ustawy: Zamawiaj帷y nie przewiduje mo磧iwo軼i udzielenia zaliczki na po-czet wykonania zamówienia. 23. Miejsce realizacji zamówienia: teren dzia豉nia Wykonawcy oraz drogi powiatowe: 1) DP 1101 O Namysów - Przeczów; 2) DP 1103 O Namysów - granica województwa dolno-郵御kiego Syców; 3) DP 1102 O Namysów - Smogorzów; 4) DP 1114 O Kamienna - Rychnów; 5) DP 1116 O Kamienna - ㄠczany i DP 1117 O Namysów - Ziemie這wice; 6) DP 1125 O Pielgrzymowice - Namysów i DP 1124 O - DP1125 O - Jakubowice.


II.4) G堯wny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:

31523200-0,

34928472-7,

34928480-6,

39113600-3,

39151100-6,

44112100-9,

45100000-8,

45111000-8,

45111200-0,

45111213-4,

45111250-5,

45111291-4,

45112000-5,

45113000-2,

45233120-6,

45233124-4,

45233140-2,

45233142-6,

45233161-5,

45233220-7,

45233221-4,

45233222-1,

45233223-8,

45233290-8,

45233292-2,

45233293-9,

71220000-6,

71240000-2,

71245000-7,

71250000-5,

71250000-5,

71320000-7

II.5) Okres na jaki zosta豉 zawarta umowa w sprawie zam闚ienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakup闚:
Wykonawca jest zobowi您any wykona zamówienie w terminie: do 30.09.2018 r., z czego: ? Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami do dnia: 15.11.2017 r. ? Wykonanie pozosta造ch prac i robót budowlanych do dnia: 30.09.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAM紟IENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/09/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okre郵ona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pó幡. zmianami), § 12 umowy, pkt. 18.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt. IV.3) og這szenia o zamówieniu w BZP nr 519060-N-2017 z dnia 29.05.2017 r., wniosku Wykonawcy z dnia 13.09.2018 r. oraz protoko逝 konieczno軼i z dnia 14.09.2018 r. zaistnia豉 konieczno嗆 zmian w organizacji wykonania przedmiotu umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu oddania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej dotycz帷ej rozbudowy drogi - budowy 軼ie磬i rowerowej na drodze powiatowej DP 1124 O na odcinku D瑿nik Wilków wraz z wymaganymi pozwoleniami, zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zmiany warunków p豉tno軼i.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas wykonywania zadania okre郵onego w umowie nr IZM.I.273.171.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. obejmuj帷ego "Realizacj strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namys這wskiego", stwierdzono, 瞠 zachodzi konieczno嗆 wprowadzenia zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami dla drogi powiatowej nr DP 1124 O na odcinku D瑿nik - Wilków. Procedura ZRID dla drogi powiatowej nr DP 1124 O na odcinku D瑿nik - Wilków znacznie spowolni豉 proces projektowy. Opó幡ienia powsta貫 w uzyskaniu w/w decyzji wynikaj z tego, 瞠 cz窷 w豉軼icieli gruntów, które podlegaj podzia這wi, zamieszkuje poza granicami Polski i nie posiada w niej sta貫go miejsca pobytu, na który mo積a wysy豉 korespondencj. W znacznym stopniu utrudniony by kontakt z tymi osobami ju na etapie przygotowywania przez geodet projektów podzia逝 nieruchomo軼i. Pobranie materiaów do wykonania podzia逝 dzia貫k, nast徙i這 przez geodet w dniu 14.12.2017 r., a w zwi您ku z utrudnionym kontaktem z w豉軼icielami dzia貫k, odbiór map z projektami podzia逝 zosta dokonany dopiero 28.03.2018 r. W zwi您ku z pismem Wydzia逝 Architektury i Budownictwa, z dnia 22.06.2018 r. Wykonawca zosta wezwany do usuni璚ia braków we wniosku ZRID. Niezw這cznie przyst徙iono do opracowania brakuj帷ych dokumentów. W dniu 28.06.2018 r. wyst徙iono do Pa雟twowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wroc豉wiu celem uzyskania opinii koniecznej do skompletowania wniosku ZRID. W odpowiedzi, otrzymanej w dniu 10.07.2018r., nakazane zosta這 wykonanie operatu wodnoprawnego dla rozbudowywanej drogi powiatowej. Przygotowany operat wraz z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne zosta wys豉ny 03.08.2018 r. do PGW Wody Polskie. Zgodnie z zapisami art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.), Wykonawca mia otrzyma pozwolenie wodnoprawne w terminie do 30 dni, lecz do dnia dzisiejszego brak jest jakiejkolwiek odpowiedzi na jego wniosek. Sprawie nadano numer WR.ZUZ.5.421.550.2018. Powy窺ze okoliczno軼i, jak równie zbli瘸j帷y si sezon zimowy uniemo磧iwiaj帷y realizacj robót budowlanych, a w szczególno軼i uk豉danie nawierzchni, determinuj przed逝瞠nie terminu realizacji inwestycji zwi您anej z faz przygotowania ostatniej dokumentacji na rozbudow drogi - budow 軼ie磬i rowerowej na drodze powiatowej nr DP 1124 O na odcinku D瑿nik - Wilków, do dnia 31.05.2019 r., a jej realizacj do 28.06.2019 r. Dodatkowo do dnia 11.09.2018 r., Wykonawca nie móg równie realizowa prac na odcinku mi璠zy Namys這wem a Ligotk, przy drodze powiatowej nr DP 1125 O. Wykonywanie prac by這 niemo磧iwe w zwi您ku z brakiem ostatecznej decyzji na wycink drzew przydro積ych (wniosek z這穎no w dniu 02.05.2018 r.), które uniemo磧iwia造 wykonanie 軼ie磬i zgodnie z projektem. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji administracyjnej na wycink drzew, przyst徙iono do ich usuni璚ia i dopiero mo積a by這 wznowi realizacj robót budowlanych na drodze nr DP 1125 O. Opó幡ienie to ma wp造w na zako鎍zenie robót budowlanych na 7 etapach 軼ie瞠k, na które Wykonawca posiada prawomocne zg這szenia. W zwi您ku z powy窺zym, konieczne jest przesuni璚ie terminu odbioru cz窷ciowego 7 etapów 軼ie瞠k na dzie 10.10.2018 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
1) W umowie nr IZM.I.273.171.2017 z dnia 30.06.2017 r. § 2 ust. 2 otrzymuje nastepuj帷e brzmienie: "Termin oddania Zamawiajacemu 7 (siedmiu) etapów - 7 (siedmiu) dokumentacji projektowych wraz z wymaganymi pozwoleniami ustala si do dnia 30.06.2018 r. Dokumentacje projektowe b璠 wykonywane i oddawane sukcesywnie po uprawomocnieniu si decyzji o pozwolenie na budow lub zg這szenia robót budowlanych, z czego ostatni etap zostanie wykonany i oddany do 30.06.2018 r. Termin oddania Zamawiajacemu 1 (jednego) etapu - 1 (jednej) dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami, obj皻ej procedur ZRID, ustala si do dnia 31.05.2019 r. Dokumentacja projektowa b璠zie wykonana i oddana po uprawomocnieniu si decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej." 2) W umowie nr IZM.I.273.171.2017 z dnia 30.06.2017 r. § 2 ust. 3 otrzymuje nastepuj帷e brzmienie: "Termin wykonania pozosta造ch prac i zako鎍zenia robót w zakresie 7 (siedmiu) etapów - 7 (siedmiu) 軼ie瞠k pieszo-rowerowych ustala si do dnia 10.10.2018 r. Termin wykonania pozosta造ch prac i zako鎍zenia robót w zakresie 1 (jednego) etapu - 1 (jednej) 軼ie磬i pieszo-rowerowej obj皻ej procedur ZRID ustala si do dnia 28.06.2019 r." 3) W umowie nr IZM.I.273.171.2017 z dnia 30.06.2017 r. § 7 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje nastepuj帷e brzmienie: "wykonanie pozosta造ch prac i robót budowlanych 5.959.568,84 z brutto (s這wnie z這tych: pi耩 milionów dziewi耩set pi耩dziesi徠 dziewi耩 tysiecy pi耩set sze嗆dziesi徠 osiem 84/100), z czego: a) za wykonanie 7 (siedmiu) etapów - 7 (siedmiu) 軼ie瞠k pieszo-rowerowych - 5.509.978,35 z brutto, b) za wykonanie 1 (jednego) etapu - 1 (jednej) 軼ie磬i pieszo-rowerowej obj皻ej procedur ZRID - 449.590,49 z brutto." 4) W umowie nr IZM.I.273.171.2017 z dnia 30.06.2017 r. §11 ust. 1 otrzymuje nastepuj帷e brzmienie: "Strony ustalaj, 瞠 rozliczenie za wykonane roboty odb璠zie si na podstawie sze軼iu faktur VAT wystawionych po wykonaniu i odebraniu kolejnych elementów przedmiotu umowy." 5) W umowie nr IZM.I.273.171.2017 z dnia 30.06.2017 r. § 11 ust. 2 otrzymuje nastepuj帷e brzmienie: "2. Faktury mog by wystawione po odbiorze robót i pisemnym potwierdzeniu tego faktu w protokole odbioru, przez przedstawicieli Zamawiaj帷ego (Komisj odbioru): 1) pierwsza faktura przej軼iowa po odebraniu 7 (siedmiu) dokumentacji projektowych wraz z wymaganymi pozwoleniami na kwot z § 7 ust. 2 pkt. 1 lit. a) do g) umowy, 2) druga faktura przej軼iowa (wystawiona w 2018 r.), po odebraniu 25% cz窷ci zadania zwi您anej z wykonaniem pozosta造ch prac i robót budowlanych w wysoko軼i 25% kwoty z § 7 ust. 2 pkt. 2 umowy, 3) trzecia faktura przej軼iowa po odebraniu 50% cz窷ci zadania zwi您anej z wykonaniem pozosta造ch prac i robót budowlanych w wysoko軼i 25% kwoty z § 7 ust. 2 pkt. 2 umowy, 4) czwarta faktura przej軼iowa po odebraniu 75% cz窷ci zadania zwi您anej z wykonaniem pozosta造ch prac i robót budowlanych w wysoko軼i 25% kwoty z § 7 ust. 2 pkt. 2 umowy, 5) pi徠a faktura po odebraniu 7 (siedmiu) etapów - 7 (siedmiu) 軼ie瞠k pieszo-rowerowych na kwot 1.040.301,72 z brutto, 6) szósta faktura ko鎍owa po odebraniu 1 (jednej) dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami obj皻ej procedur ZRID oraz po odebraniu 1 (jednego) etapu - 1 (jednej) 軼ie磬i pieszo-rowerowej obj皻ej procedur ZRID na kwoty z § 7 ust. 2 pkt. 1 lit. h oraz z § 7 ust. 2 pkt. 2 lit. b umowy.

 

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.