eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego (akademik) oraz z wewnętrznymi instalacjami (c.o., elektryczną, wod-kan.), wentylacją mechaniczną.Ogłoszenie z dnia 2019-05-14

Ogłoszenie nr 560093676-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

Oświęcim: Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego (akademik) oraz z wewnętrznymi instalacjami (c.o., elektryczną, wod-kan.), wentylacją mechaniczną.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 579441-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500154055-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500205437-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Krajowy numer identyfikacyjny 12007355200000, ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 842 98 01, e-mail biuro.kanclerza@pwsz-oswiecim.edu.pl, faks 033 8435601, 8430530.
Adres strony internetowej (url): https://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego (akademik) oraz z wewnętrznymi instalacjami (c.o., elektryczną, wod-kan.), wentylacją mechaniczną.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

2/PN/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego (akademik) oraz z wewnętrznymi instalacjami (c.o., elektryczną, wod-kan.), wentylacją mechaniczną". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określa: 1) Dokumentacja projektowa opracowana przez LW UNIPROJEKT sp. z o.o., z siedzibą 32-540 Trzebinia ul. Gen. Władysława Sikorskiego 71 obejmująca w szczególności: a) projekt zagospodarowania działki; b) projekt architektoniczno - budowlany; c) projekt instalacji sanitarnych; d) projekt instalacji elektrycznych; e) projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie opinią konserwatorską OZKr.5183.2121.2016.JCh z 28.10.2016r. oraz OZKr.5183.2121.2016.JCh2 z 27.01.2017 r. - zał. nr 7 do SIWZ; f) Projekt wykonawczy stanowiący zał. nr 8 do SIWZ; g) Przedmiary robót w następujących branżach: - Konstrukcja z architekturą wraz z rozbiórką budynku gospodarczego; - Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, deszczowa, p-poż ; - Instalacje wentylacji mechanicznej ; - Instalacje elektryczne, odgromowa, teletechniczne i niskoprądowe; - zagospodarowanie terenu - zgodnie z dokumentacją projektową; stanowiące zał. nr 9 do SIWZ 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)- zał. nr 10 do SIWZ; 3) Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją robót bez zakłóceń, uzgodnieniami wejścia na działki sąsiednie celem wykonania robot i ewentualnymi opłatami z tego tytułu. Cena ofertowa obejmuje cały zakres prac potrzebny do wykonania robót ujętych w dokumentacji projektowej w tym projekcie budowlanym, wykonawczym, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, jak również prace niezbędne do należytego oraz zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu umowy i oddania przedmiotu umowy do użytkowania. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również w szczególności do: 1. wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) art. 3 pkt. 14 i przekazania jej Zamawiającemu ( 2 egz. w formie pisemnej i 1 egz. na płycie CD); 2. wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich - program prac konserwatorskich przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej o ile jest wymagana przez konserwatora i przekazania jej Zamawiającemu ( 2 egz. w formie pisemnej i 1 egz. na płycie CD); 3. dokonanie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego montowanych urządzeń i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej z UDT (w tym ostateczną decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia); 4. wykonania dokumentacji projektowej przyłącza wody, kanalizacji i deszczówki, dokonania uzgodnień z odpowiednimi jednostkami, uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót na podstawie pełnomocnictwa od Inwestora, wykonanie robót na podstawie wykonanej dokumentacji Zamawiający informuje, że na czas budowy możliwe będzie korzystanie z obecnego przyłącza wody. Po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu przyłącza zostanie wykonane przyłącze na podstawie odrębnego zlecenia. Zamawiający informuje , że jest na etapie zawierania umowy o wykonanie przyłącza elektrycznego. Wnioskowany przez Zamawiającego termin wykonania przyłącza- lipiec/sierpień 2018 . Należy przewidzieć konieczność używania przez pierwszy okres budowy agregatu prądotwórczego. Węzeł cieplny i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej jest poza zakresem umowy. Uwaga ! Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa). Zamówienie jest współfinansowane ze środków dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie inwestycji pn. "Adaptacja kamienicy w Starym Mieście na Akademik"


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45111000-8,

45330000-9,

45400000-1,

45420000-7,

45422000-1,

45262500-6,

45453000-7,

45351000-2,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
2019-02-15

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zmieniono wysokość wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót nie przewidzianych dokumentacją projektową.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.