eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stegna › Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański",Ogłoszenie z dnia 2019-05-14

Ogłoszenie nr 560093461-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

Stegna: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański",
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Regionaly Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej - 8 Konwersja, Działanie - 8,4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 596222-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500230807-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Stegnie, Krajowy numer identyfikacyjny 54264600000000, ul. ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 171, e-mail stan121@op.pl, faks 552 478 395.
Adres strony internetowej (url): www.stegna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański",

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RII-INW.272.13.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański", - obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - załącznik nr 8 do SIWZ, Zamówienie obejmuje: A ) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu trasy rowerowej o nawierzchni z ażurowych płyt betonowych 100x75x12,5cm, na podsypce piaskowej gr. 5cm z podbudową z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 15cm, zagęszczoną oraz podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm o gr. 20cm, zagęszczona. Grunt rodzimy, zagęszczony do Is>=1 ( w przypadku stwierdzenia warstw gruntu zalegających w dnie koryta, o parametrach nienadających się do przygotowania pod wykonywaną nawierzchnię, zaleca się wymianę lub wzmocnienie gruntu). Pas pomiędzy płytami należy wypełnić zagęszczonym kruszywem łamanym 0/31,5mm, Is >=1. Warstwa po zagęszczeniu powinna być zlicowana z koroną płyt. Dodatkowo na łukach trasy oraz przy wjazdach na posesje prywatne zaleca się wykonanie zamiast wypełnienia między płytami dodatkowego rzędu płyt, celem zapobiegania przed rozsuwaniem się elementów oraz przed ich klawiszowaniem. B ) Budowę miejsca odpoczynku w Jantarze (dz. nr 516) wyposażonego w wiatę szt. 1, ławostół szt. 1 ławka szt. 2, wolno stojący stojak rowerowy szt. 3, przybornik rowerowy szt. 1, tablica informacyjna szt. 1, kosz na śmieci szt. 1, nawierzchnia z luźnego kruszywa oraz trawiasta. C ) Budowę miejsca odpoczynku w Rybinie (dz. nr 125) wyposażonego w tablicę informacyjną. Trasa rowerowa musi być oznakowana. 2. Szczegółowy zakres zamówienie obejmuje: 1) wykonanie projektu budowlanego, 2) wykonanie projektu 3) wykonanie STWiOR 4) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, 5) wykonanie projektu organizacji ruchu uzgodnionego z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 6) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń itp., 7) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w oparciu o opracowane dokumentacje 8) przekazanie dokumentacji powykonawczej. 4. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz.1579) a mają jedynie na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. 5. Dokumenty odbiorowe powinny być skompletowane, spięte. Przekazanie dokumentów Zamawiającemu powinno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 6. Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie z tytułu realizacji danego zamówienia ma charakter ryczałtowy, Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej- celem rzetelnego oszacowania kosztów projektu oraz robót budowlanych. 7. Zgodnie z art.29 ust.3a Ustawy Pzp Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - roboty ogólnobudowlane, Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu na etapie składania ofert będzie oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym (zał. nr 1). 1) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu i dokonywania ich oceny. b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie przedłoży n/w dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących dane czynności, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczny tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących wskazane czynności (kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL, natomiast informacje dot. daty zawarcia umowy, jej rodzaju i wymiaru etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS w zakresie opłacania przez Wykonawcę/ podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 3) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, a także z tytułu niezłożenia w wyznaczonym terminie żądanych dowodów - Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej - jak stanowi projekt umowy, 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.


II.4) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

71300000-1,

71420000-8,

71540000-9,

41100000-8,

54112000-5,

45110000-1,

45233116-5,

54233162-2,

54233200-1,

45111200-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.11.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/04/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Termin zakończenia robót będących przedmiotrem umowy ustala się na dzień 30.06.2019 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Kolizja inwestycji z budową wrót sztormowych na rzece Tudze realizowanej przez PGW WP RZGW co spowodowało wstrzymanie prac projektowych do momentu uzyskania zgody na zaistniałą zmianę przez DPR UMWP.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.