eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw kotłowni, węzłów cieplnych, stacji redukcyjnej gazu II stopnia, systemów wykrywania gazów szkodliwych oraz badanie szczelności instalacji gazowych znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych, a także kontrola systemu ogrzewania wg ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkówOgłoszenie z dnia 2019-05-14

Ogłoszenie nr 560093379-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

Kielce: Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw kotłowni, węzłów cieplnych, stacji redukcyjnej gazu II stopnia, systemów wykrywania gazów szkodliwych oraz badanie szczelności instalacji gazowych znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych, a także kontrola systemu ogrzewania wg ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 548162-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500135869-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 00001775600467, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413677100, e-mail agnieszka.bujnowska@zus.pl, faks +48413677391.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw kotłowni, węzłów cieplnych, stacji redukcyjnej gazu II stopnia, systemów wykrywania gazów szkodliwych oraz badanie szczelności instalacji gazowych znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych, a także kontrola systemu ogrzewania wg ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

150000/271/ZP - 4/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: 1. świadczenie usługi serwisu polegającego na wykonywaniu przeglądów, konserwacji i napraw kotłowni, węzłów cieplnych, stacji redukcyjnej gazu II stopnia, systemów wykrywania gazów szkodliwych oraz badanie szczelności instalacji gazowych znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych; 2. jednorazowa kontrola systemu ogrzewania wg ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1498 ze zm.)


II.4) Główny kod CPV: 50531100-7
Dodatkowe kody CPV:

50531200-8,

71356100-9,

71314300-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Zmiana podziału części składowych wynagrodzenia należnego Wykonawcy; łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy w zakresie przeglądów i konserwacji nie przekroczy kwoty139 881,75 zł brutto, łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy w zakresie napraw nie przekroczy kwoty 41 668,25 zł brutto; Wykonawca przeprowadzi najpóźniej do 31 maja 2019 r. konserwacje kotłowni w Inspektoracie ZUS w Busku-Zdroju .

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Z powodu dłuższego niż zakładano funkcjonowania obecnie zainstalowanych kotłów oraz instalacji kotłowni zaistniała konieczność przeprowadzenia konserwacji, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach nie przewidywał w momencie udzielania zamówienia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.