eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 - etap I.Ogłoszenie z dnia 2019-05-14

Ogłoszenie nr 560093298-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

Poznań: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 - etap I.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 608972-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500057825-N-2017, 500063058-N-2017, 500065873-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500081717-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63127678800000, ul. ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 410 500, e-mail zp@powiat.poznan.pl, faks 618 480 556.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 - etap I.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.272.00045.2017, ZP.ZD-00374/19.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 - etap I; 2.Zamawiający wymagał, by Wykonawca: 1) zaoferował gwarancje producenta na zastosowane urządzenia i materiały; 2) udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane; 3) zagwarantował minimum 5-letni okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.); 4) zapewnił kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wraz z posiadaniem uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie na terenach objętych ochroną konserwatorską, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.); 5) zagwarantował prowadzenie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników funkcjonującej Placówki; 6) zrealizował zamówienie zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.


II.4) Główny kod CPV: 45.21.42.30 - Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
12 miesięcy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/04/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
wprowadzone zostają zapisy dotyczące terminu rozliczenia robót.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zmniejszenie przewidzianego do realizacji zakresu prac, a w konsekwencji obniżnie wynagrodzenia do kwoty 13.371.710,77 zł brutto.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie modernizacji sali komputerowej, na parterze budynku, odkryto drewniany, zabytkowy strop. Odkryty strop pochodzi z XVIII-wieku i jest elementem podnoszącym wartość zabytkową pocysterskiego zespołu klasztornego. Zgodnie ze wskazaniem Powiatowego Konserwatora Zabytków, ze względu na jego wartości historyczne, artystyczne i naukowe "...konieczne jest przeprowadzenie pełnej konserwacji odkrytego obiektu wraz z wykonaniem zabiegów konstrukcyjno-inżynierskich, które w maksymalnym stopniu odciążą strop, pozbawiając go funkcji nośnych...". Niezbędne zatem stało się przeprowadzenie robót obejmujących m.in. wykonanie renowacji i ekspozycji stropu sali komputerowej. Po wykonaniu prac konserwacyjnych, polegających na impregnacji strukturalnej historycznych belek drewnianych stropu, belki przechodzą kwarantannę, służącą odparowaniu nadmiaru rozpuszczalnika. W związku z faktem, iż belki ciągle jeszcze wydzielają intensywny, toksyczny opar toluenu, nie nadają się do wbudowania w obiekt przeznaczony na stały pobyt ludzi. Nie ma możliwości przyspieszenia odparowania preparatu, a określenie dokładnego czasu kwarantanny nie jest możliwe. Ze względu na zbliżający się termin zakończenia robót, wobec braku możliwości montażu zakonserwowanych belek i wykonania pozostałych robót konserwatorskich, w dniu 15.04.2019 r., wpisem do Dziennika budowy, wstrzymano bieg realizacji części prac z zakresu renowacji konserwatorskiej stropu drewnianego Konieczne stało się więc zmniejszenie przedmiotu umowy w tym zakresie. Wartość niezrealizowanych prac wynosi 53.602,83 zł brutto i o taką kwotę zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy. Jednocześnie, ze względu na zakres inwestycji i konieczność dokonania jej rozliczenia, niezbędna jest szczegółowa weryfikacja obmiarów. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia do odbioru.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.