eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 na działkach 487 i 13/2 obr.208Ogłoszenie z dnia 2019-05-14

Ogłoszenie nr 560093274-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

Rzeszów: Remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 na działkach 487 i 13/2 obr.208
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 507441-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510049063-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 29111500000000, ul. ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 672 030, e-mail sekretariat@rckk.rzeszow, faks 178 672 037.
Adres strony internetowej (url): www.rckk.rzeszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 na działkach 487 i 13/2 obr.208

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DTZ.261.4ZP.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 na działkach 487 i 13/2 obr.208. Szczegółowy zakres robót precyzują: Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót . Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. "Remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 na działkach 487 i 13/2 obr.208" obejmującego wykonanie następujących robót budowlanych: 1. Nawierzchnie asfaltowe - zakres remontu nawierzchni asfaltowych obejmuje dwa rodzaje robót budowlanych: a) Wymiana warstwy ścieralnej: o frezowanie istniejącej zniszczonej warstwy asfaltowej na głębokość 3-4 cm; o regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej; o skroplenie istniejącej podbudowy asfaltem drogowym D 160/220; o wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltową AC WMS 16 z wbudowaniem mechanicznym; o wykonanie asfaltowej warstwy wiążącej gr. 4 cm mieszanką miner-asfalt. AC 22 W; o wykonanie asfaltowej warstwy ścieralnej gr. 3 cm mieszanką miner-asfalt. AC 11 S. b) Wymiana warstwy ścieralnej wraz z częścią podbudowy (przyjęto ok 60%): o mechaniczne rozebranie zniszczonej istniejącej warstwy asfaltowej głębokości 3-4 cm; o mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego na gł. ok 20 cm; o mechaniczne wykorytowanie, profilowanie oraz zagęszczenie podłoża; o wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 23 cm; o wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltową AC WMS 16 z wbudowaniem mechanicznym; o wykonanie asfaltowej warstwy wiążącej gr. 4 cm mieszanką miner-asfalt. AC 22 W; o wykonanie asfaltowej warstwy ścieralnej gr. 3 cm mieszanką miner-asfalt. AC 11 S. 2. Nawierzchnie z kostki brukowej - zakres remontu nawierzchni asfaltowych obejmuje dwa rodzaje robót budowlanych: a) Wymiana opaski budynku z kostki brukowej: o ręczne rozebranie zniszczonych krawężników oraz nawierzchni z kostki brukowej; o wyrównanie powierzchni podsypka piaskową z mechanicznym zagęszczaniem gr. ok 3 cm: o ułożenie nowej nowych krawężników betonowych wym.100x30x20cm; o ułożenie nowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze ustalonym przez Inwestora. b) Wymiana nawierzchni parkingów z kostki brukowej wraz z częścią podbudowy (przyjęto ok 30 %): o ręczne rozebranie zniszczonych krawężników oraz nawierzchni z kostki brukowej; o mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego; o wykonanie nowej podbudowy z zagęszczaniem mechanicznym gr. 15 cm; o wyrównanie powierzchni podsypka piaskową z mechanicznym zagęszczaniem gr. ok 3 cm: o ułożenie nowej nowych krawężników betonowych wym.100x30x20cm; o ułożenie nowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze ustalonym przez Inwestora. 3. Nawierzchnie z płyt Yomb: o ręczne rozebranie nawierzchni z płyt Yomb z posegregowaniem materiału; o mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego; o mechaniczne wykorytowanie, profilowanie oraz zagęszczenie podłoża; o wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15 cm; o wyrównanie powierzchni podsypka piaskową z mechanicznym zagęszczaniem gr. ok 3 cm; o ułożenie płyt Yomb z betonu C35/45 o wym. 75x100x12,5 cm.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji robót do: 30.04.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 na działkach 487 i 13/2 obr.208
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/03/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o., , Rudna Mała 47 b, 36-060, Głogów Małopolski, kraj/woj. podkarpackie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 270823.88 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/04/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wykonanie rozdzielenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas wykonywania robót ziemnych stwierdzono połączenie kanalizacji sanitarnej z kanalizacją deszczową .

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.