eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Dostawy warzyw świeżych oraz kapusty i ogórków kwaszonych, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych oraz owoców cytrusowych.Ogłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 560088923-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Słupsk: Dostawy warzyw świeżych oraz kapusty i ogórków kwaszonych, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych oraz owoców cytrusowych.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637953-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 54027887-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510029193-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policji w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 77070295800000, ul. ul. Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 417 558, e-mail zamowienia.publiczne@spslupsk.policja.gov.pl, faks 598 417 559.
Adres strony internetowej (url): http://www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Szkoła Policji w Słupsku

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy warzyw świeżych oraz kapusty i ogórków kwaszonych, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych oraz owoców cytrusowych.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP-10/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Warzywa świeże oraz kapusta i ogórki kwaszone w ilości : 19 405 kg, 1 500 pęczków, 2 870 sztuk Ziemniaki jadalne w ilości 16 000 kg Owoce świeże (jabłka konsumpcyjne, gruszki) w ilości 900 kg Owoce cytrusowe (pomarańcze, mandarynki, banany, cytryny) w ilości 1 370 kg


II.4) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:

03221112-4,

03221110-0,

03221000-6,

03221111-7,

03221113-1,

03221400-0,

03221100-7,

03221260-6,

03221270-9,

03221240-0,

03221310-2,

03221310-2,

03221420-6,

03221230-7,

03221250-3,

03221430-9,

15331142-4,

03212100-1,

03222321-9,

03222322-6,

03222220-1,

03222240-7,

03222111-4,

03222332-9,

03222210-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
cztery miesiące od dnia 03.02.2020r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Warzywa świeże oraz kapusta i ogórki kwaszone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Hurtownia Warzyw i Owoców "PIOTREX" Żaneta Żmudzka, piotr1502@wp.pl, ul. M. Konopnickiej 11 A, 77-200, Miastko, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 71948.65 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ziemniaki jadalne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Hurtownia Warzyw i Owoców "PIOTREX" Żaneta Żmudzka, piotr1502@wp.pl, ul. M. Konopnickiej 11 a, 77-200, Miastko, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 15200 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: owoce świeże, owoce cytrusowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Hurtownia Warzyw i Owoców "PIOTREX" Żaneta Żmudzka, piotr1502@wp.pl, ul. M. Konopnickiej 11A, 77-200, Miastko, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 8097.86 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
strony uzgadniają o czasowym zawieszeniu wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej dostaw artykułów spożywczych z przeznaczeniem na żywienie słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku na okres przerwy w realizacji szkolenia zawodowego podstawowego.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Działając na podstawie art. 15r ust.1i4 pkt1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( DZ.U. z 2020 r. poz.374 z póź. zm.) strony uzgadniają o czasowym zawieszeniu wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej dostaw artykułów spożywczych tj.Dostawy warzyw świeżych oraz kapusty i ogórków kwaszonych, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych oraz owoców cytrusowych z przeznaczeniem na żywienie słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku na okres przerwy w realizacji szkolenia zawodowego podstawowego, jednakże nie dłużej niż do 06 czerwca 2020r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.