eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylanka › "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie" w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka".Ogłoszenie z dnia 2019-04-18

Ogłoszenie nr 560077773-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.

Kobylanka: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie" w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Roboty budowlane są współfinansowane w ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej". (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00346-6935-UM1610658/18 z dnia 7 grudnia 2018 r.)

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 662223-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500307822-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510022149-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, Krajowy numer identyfikacyjny 81168563900000, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 57 88 521, e-mail dagmara_sromek@kobylanka.pl, faks 91 57 88 520.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie" w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

: IK.271.19.2018.AK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie". W zakresie oznaczonym w dokumentacji planuje się wymianę nawierzchni dojazdów, chodników i placu z płyt drogowych betonowych na kostkę betonową na podsypce piaskowo- cementowej i podbudowie z kruszywa. Kostka betonowa w kształcie dwuteownika o grubości 8 cm ułożona będzie na dojazdach a 6 cm na chodnikach. Na krawędziach nowo położonej nawierzchni projektuje się obrzeża betonowe 8x30 - chodniki, 12x25 - dojazdy


II.4) Główny kod CPV: 45.21.21.40 - Obiekty rekreacyjne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie od daty podpisania umowy do dnia 14 czerwca 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/04/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
1. Podczas prac rozbiórkowych istniejącej nawierzchni betonowej okazało się, że grubość konstrukcji betonowej jest większa niż zakładane w projekcie 12 cm. Zmierzona przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy, grubość istniejącej nawierzchni betonowej wach się w przedziale od 15 cm do 25 cm.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Po wykonaniu koryta pod nowe konstrukcje jezdni , chodników oraz pod plac z wiatą drewnianą, okazało się, że zalega jeszcze warstwa humusu na głębokość średnio 24 cm. Projektant wraz z Inspektorem Nadzory potwierdza konieczność wykonania wymiany humusu na nasyp z pisaku zasypowego.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ad. 1: 1. Podczas prac rozbiórkowych istniejącej nawierzchni betonowej okazało się, że grubość konstrukcji betonowej jest większa niż zakładane w projekcie 12 cm. Zmierzona przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy, grubość istniejącej nawierzchni betonowej wacha się w przedziale od 15 cm do 25 cm. 2. Wykonanie robót zamiennych związane jest z koniecznością usunięcia całej istniejącej nawierzchni betonowej. Istniejącą nawierzchnie betonową usuwa się w celu ułożeni nowej konstrukcji jezdni, chodnika oraz zatok postojowych. Nowe konstrukcje będą posiadały kostkę betonową jako nawierzchnię. Ad. 2: Po wykonaniu koryta pod nowe konstrukcje jezdni , chodników oraz pod plac z wiatą drewnianą, okazało się, że zalega jeszcze warstwa humusu na głębokość średnio 24 cm. Projektant wraz z Inspektorem Nadzory potwierdza konieczność wykonania wymiany humusu na nasyp z pisaku zasypowego. Ponieważ Projekt jak i Przedmiar robót zawierały tylko korytowanie o grubości 20 cm, nie oczyszczono całego zakresu robót ziemnych z warstwy humusu zalęgającego pod stara konstrukcja drogi, chodników i placu pod wiaty. Aby nowa konstrukcja zapewniała odpowiednie parametry wytrzymałościowe konieczne jest usuniecie całej zalegającej warstwy humusu 24 cm i wykonanie w jego miejsce nasypu z piasku o identycznej grubości 24 cm po zagęszczeniu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.