eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Zakup z dostawą odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, środków czystości oraz pozostałych artykułów dla potrzeb MPGKiM ZBOgłoszenie z dnia 2020-04-05

Ogłoszenie nr 560059637-N-2020 z dnia 05-04-2020 r.

Łomża: Zakup z dostawą odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, środków czystości oraz pozostałych artykułów dla potrzeb MPGKiM ZB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 518800-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540042282-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510081253-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. , e-mail mpgkim@merinosoft.com.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://bip-lomza.pl/mpgkim

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup z dostawą odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, środków czystości oraz pozostałych artykułów dla potrzeb MPGKiM ZB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, wody mineralnej, konserw, środków czystości oraz pozostałych artykułów bhp dla potrzeb Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem części, z których każda będzie oceniania oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia, bądź na wybrane z nich.: a) Część nr 1 - Rękawice ochronne b) Część nr 2 - Obuwie robocze c) Część nr 3 - Odzież robocza d) Cześć nr 4 - Pozostałe środki ochrony indywidualnej, Część nr 5 - Woda mineralna f) Część nr 7 - konserwa g) Część nr 7 - Ręczniki bawełniane, czyściwo h) Część nr 8 - Środki czystości oraz pozostałe artykuły 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z opisem oraz wymaganiami został określony w Rozdziale III SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 18100000-0
Dodatkowe kody CPV:

18830000-6,

18140000-2,

18141000-9,

18142000-6,

33760000-5,

15981000-8,

15131000-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do 31 grudnia 2019 r., z dostawami sukcesywnymi.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Rękawice ochronne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/03/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

LULEX Michał Lulkowski, , ul. 3 Maja 108, 26-110, Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 11794.88 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zakres zmiany obejmuje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym łączna wartość zmiany jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie: "par. 5 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie: Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie całości zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: netto: 12.995,32 zł (słownie: dwanaście tysiecy dziewięćset dziewięćdzesiąt pięć złotych 32/100), podatek VAT 23 %: 2.988,92 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 92/100), brutto: 15.984,24 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 24/100)."

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przyczyną dokonania zmiany przedmiotowej umowy jest zwiększone zapotrzebowanie na rękawice ochronne dla pracowników Zamawiającego. W celu zapewnienia niezbędnej ochrony dla pracowników konieczne jest zachowanie ciągłości dostaw rękawic ochronnych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.