eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przebudowa drogi w ul. Pakosławskiej na odcinku od ul. Rudawskiej do działki nr 1/3 AM-1 obręb Karłowice we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2020-03-31

Ogłoszenie nr 560056755-N-2020 z dnia 31-03-2020 r.

Wrocław: Przebudowa drogi w ul. Pakosławskiej na odcinku od ul. Rudawskiej do działki nr 1/3 AM-1 obręb Karłowice we Wrocławiu.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 592019-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510220980-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Inwestycji Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 93104008800000, ul. Januszowicka 15 a, 53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 607 356, e-mail bzp@zim.wroc.pl, faks 071 360 73 31.
Adres strony internetowej (url): www.zim.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi w ul. Pakosławskiej na odcinku od ul. Rudawskiej do działki nr 1/3 AM-1 obręb Karłowice we Wrocławiu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

NZ.362.101.droga_Pakosławska.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w ul. Pakosławskiej na odcinku od ul. Rudawskiej do działki nr 1/3 AM-1 obręb Karłowice we Wrocławiu, w podziale na zadania: 1.1. Zadanie 1: Przebudowa drogi wraz odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem i MKT w ul. Pakosławskiej od ul. Rudawskiej do działki nr 1/3AM-1 obręb Karłowice, 1.2. Zadanie 2: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych obejmujące nasadzenia zieleni, w tym drzew, krzewów, bylin i traw oraz założenie trawników, 1.3. Zadanie 3: Pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Zadania 2, w tym: a) Zadanie 3a: pielęgnacja trawnika, b) Zadanie 3b: pielęgnacja drzew i krzewów.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45233120-6,

45232130-2,

45231300-8,

45231400-9,

45232400-6,

45316110-9,

45232300-5,

45314000-1,

45233290-8,

45112710-5,

77310000-6,

45233290-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zadanie 1: 10.04.2020 r., Zadanie 2: do 30.04.2020 r., Zadanie 3a: do 01.05.2021 r., Zadanie 3b: do 01.05.2023 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., , ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011, Siechnice, kraj/woj. dolnośląskie

, , , , , kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1948332.72 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

w pkt IV.3) została wpisana wartość netto zawartej umowy.SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
wykonanie dodatkowych robót budowlanych.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
wykonanie dodatkowych robót budowlanych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
zmiana wynagrodzenia z kwoty 2 367 954,52 zł brutto na kwotę 2 372 454,12 zł brutto, w tym Zadanie 1 z kwoty 2 216 092, 73 zł brutto na kwotę 2 220 592,33 zł brutto.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.