eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › wykonanie przebudowy i wymiany poziomów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji w piwnicach kamienic mieszkalnych położonych przy ul. B. Śmiałego 15,16, ul. Chodkiewicza 1,2,3 oraz ul. Pocztowej 25 w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2019-03-21

Ogłoszenie nr 560055404-N-2019 z dnia 21-03-2019 r.

Szczecin: wykonanie przebudowy i wymiany poziomów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji w piwnicach kamienic mieszkalnych położonych przy ul. B. Śmiałego 15,16, ul. Chodkiewicza 1,2,3 oraz ul. Pocztowej 25 w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607989

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500240364

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 81101566600000, ul. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 430 91 00, e-mail biuro@stbs.pl, faks 91 430 91 45.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

wykonanie przebudowy i wymiany poziomów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji w piwnicach kamienic mieszkalnych położonych przy ul. B. Śmiałego 15,16, ul. Chodkiewicza 1,2,3 oraz ul. Pocztowej 25 w Szczecinie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Pn68/DZE/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

wykonanie przebudowy i wymiany poziomów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji w piwnicach kamienic mieszkalnych położonych przy ul. B. Śmiałego 15,16, ul. Chodkiewicza 1,2,3 oraz ul. Pocztowej 25 w Szczecinie


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45300000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
120

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
wydłużenie terminu realizacji o 14 dni kalendarzowych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Mając na uwadze, że w trakcie realizacji prac mających na celu przebudowę i wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach przy ul. Bolesława Śmiałego 16 i Chodkiewicza 1,2 nastąpiły istotne utrudnienia polegające na: - problemach z dostępem do komórek lokatorskich i ich uporządkowaniem przez użytkowników w sposób umożliwiający dojście do instalacji, - problemach technicznych w budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 16 oraz Chodkiewicza 1 związanych z wąską kubaturą pomieszczeń przez które przebiegać ma instalacja wodna, - konieczności zmiany trasy przebiegu wodociągu w przylegających do siebie budynkach przy ul. Chodkiewicza 1 i Chodkiewicza 2 z który z uwagi na specyfikę lokalu użytkowego położonego na parterze budynku przy ul. Chodkiewicza 2, uniemożliwiającą wykonanie prac zgodnie z pierwotnie zakładanym planem, - problemach technicznych związanych z przekuciami ścian w budynkach z uwagi na ich grubość, które to utrudnienia mają wpływ na czas realizacji umowy, Strony, stosownie do wniosku Wykonawcy z dnia 05.02.2019 r. oraz zapisów § 15 ust. 1 ww umowy, w związku art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonują zmian w umowie wydłużając termin jej realizacji o 14 dni kalendarzowych. Powyższa zmiana spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i nie stanowi istotnej zmiany umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.