eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworze › Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Mariensztat i Olimp wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, zlokalizowanych przy ul. Wapienickiej 142 w ramach zadania "Poprawa dostępności i jakości do świadczeń poprzez przebudowę i modernizację infrastruktury budynku Mariensztat oraz przynależnego parku rehabilitacji ruchowej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu" Etap I - Zagospodarowanie parku rehabilitacji ruchowej.Ogłoszenie z dnia 2020-03-26

Ogłoszenie nr 560054683-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.

Jaworze: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Mariensztat i Olimp wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, zlokalizowanych przy ul. Wapienickiej 142 w ramach zadania "Poprawa dostępności i jakości do świadczeń poprzez przebudowę i modernizację infrastruktury budynku Mariensztat oraz przynależnego parku rehabilitacji ruchowej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu" Etap I - Zagospodarowanie parku rehabilitacji ruchowej.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 599850-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510251317-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, Krajowy numer identyfikacyjny 29760300000000, ul. ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 817 26 21, e-mail przetargi.bzlr@wizja.net.pl, faks 33 817 26 21.
Adres strony internetowej (url): bip-slaskie.pl/bzlrja/; http://rehabiltacja-jaworze.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Mariensztat i Olimp wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, zlokalizowanych przy ul. Wapienickiej 142 w ramach zadania "Poprawa dostępności i jakości do świadczeń poprzez przebudowę i modernizację infrastruktury budynku Mariensztat oraz przynależnego parku rehabilitacji ruchowej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu" Etap I - Zagospodarowanie parku rehabilitacji ruchowej.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/PN/8/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Mariensztat i Olimp wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, zlokalizowanych przy ul. Wapienickiej 142 w ramach zadania "Poprawa dostępności i jakości do świadczeń poprzez przebudowę i modernizację infrastruktury budynku Mariensztat oraz przynależnego parku rehabilitacji ruchowej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu" Etap I - Zagospodarowanie parku rehabilitacji ruchowej 2.Zamówienie swoim zakresem obejmuje również mi.in.: a)prowadzenia dokumentacji budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dokonywania wpisów do dziennika budowy, prowadzenie dziennika budowy, b)zorganizowanie placu budowy oraz zapewnienie na nim i wokół niego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, c)prowadzenia prac pod nadzorem archeologicznym, d)wszelkie naprawy ewentualnych szkód podczas wykonywania robót, e)dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, f)utrzymywanie terenu robót w należytym porządku oraz uporządkowanie i likwidacja zaplecza budowy po zakończeniu prac, usunięcie odpadów i materiałów rozbiórkowych, g)przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru, przekazaniem do eksploatacji, itp., wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, h)inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia, i)uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, j)usunięcie stwierdzonych wad, ujawnionych podczas odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wyznaczonych terminach. 2.Prace związane z hałasem mogą być prowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00. 3.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). 4.Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, w szczególności dróg dojazdowych, możliwości zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itp. 5.Przedmiot zamówienia stanowią wszystkie roboty budowlane, które muszą być przeprowadzone w oparciu o: -Dokumentację projektową, zawierającą projekt budowlano wykonawczy - załączniki nr 9 - 27 do SIWZ, -Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwany dalej STWiOR)- załącznik nr 28 do SIWZ, -Przedmiar robót -załączniki nr 29-30 do SIWZ, -Dokumentację geotechniczną - załączniki nr 31-33 do SIWZ, -Obowiązujące przepisy prawa. 6.Przedmiot zamówienia stanowią w szczególności następujące prace: a)roboty związane z rozbiórką istniejących dojść oraz związane z rozbiórką istniejących schodów terenowych, b)roboty demontażowe starych urządzeń w tym m.in. zestawu zabawowego, barierek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, c)demontaż krawężników i płyt chodnikowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, d)roboty związane w przygotowaniem korpusu drogowego dojść i nawierzchni wokół urządzeń, e)roboty związane z elementami wyposażenia placu w tym: profilowania podłoża i warstw konstrukcyjnych, wykonanie ław pod obrzeża, wykonanie obrzeży dla chodnika o nawierzchni z kostki brukowej wokół urządzeń oraz wykonanie trzech przepustów z rur osłonowych (celem instalacji oświetlenia zewnętrznego w kolejnym postępowaniu) pod daną nawierzchnią, f)roboty związane z wykonaniem podbudowy i podłoża dla dojść i nawierzchni wokół urządzeń w porozumieniu z dostawcą urządzeń do Parku Rehabilitacji Ruchowej wykopy pod fundamenty i stopy fundamentowe z zakotwieniem pod posiadane urządzenia w parku oraz wywiezienie zbędnego urobku wykona dostawca urządzeń - dotyczy wyłączenia lp. 77 d.9 w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 30-31 do SIWZ), g)roboty związane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej placu wokół urządzeń, h)zakupy, dostawy i montaż elementów małej architektury, tj. m.in. koszy, ławek betonowych z drewnianym siedziskiem, stołu do szachów, tablicy informacyjnej, i)wykonanie schodów terenowych, j)wykonanie systemowego ogrodzenia wokół urządzeń, k)roboty niwelacyjne oraz wszelkie roboty związane z nawierzchnią bezpieczną dla zjazdu linowego i toru do nauki chodu dzieci starszych, l)połączenie wysokościowe istniejących i projektowanych nawierzchni terenu, m)ukształtowanie i przywrócenie terenu wokół projektowanych nawierzchni do stanu pierwotnego, w tym terenów zielonych poprzez nasianie trawników wraz z zakupem i dostawą, n)wykonanie dokumentacji fotograficznej Panku Rehabilitacji Ruchowej przed przystąpieniem do prac, którą należy załączyć do projektu powykonawczego. 7.Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w szpitalu czynnym przez całą dobę. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w sposób nieutrudniający ciągłej pracy szpitala oraz dokonać wszelkich czynności, które okażą się niezbędne do nieprzerwanego i prawidłowego funkcjonowania szpitala Zamawiającego. 8.Przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót tj. załączniki nr 30-31 do SIWZ stanowi jedynie opis przedmiotu zamówienia, jest elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych. Ma na celu ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Podany zakres przedmiaru może nie być kompletny oraz zupełny. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w zakresie prac będących przedmiotem niniejszego postępowania stan wynikający z projektu budowlanowykonawczego i STWiOR, opisu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia oraz ewentualnie z wizji lokalnej. 9.Dokumentacja projektowa oraz STWiOR do wglądu znajdują się w siedzibie Zamawiającego - Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83. 10.Z robót budowlanych w przedmiotowym przedsięwzięciu wyłączony jest montaż i dostawa urządzeń, jednak dla zapewnienia ich prawidłowego montażu konieczny jest kontakt z dostawcą urządzeń. 11.Z robót budowlanych w przedmiotowym przedsięwzięciu wyłączony jest montaż i dostawa huśtawki niepełnosprawnego, która będzie objęta odrębnym postępowaniem (lp. 78 d.9 i 79 d.9 w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 29-30 do SIWZ).


II.4) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45111213-4,

45111291-4,

45111300-1,

45112210-0,

45112723-9,

45200000-9,

45215100-8,

45233200-1,

45342000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.10.2019 r. - 31.03.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Spełnia się łącznie następujące warunki: - Zamawiający mimo należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności zmiany, na etapie przed otrzymaniem wymaganego kosztorysu wykonywanych robót - umowa została zawarta 30.10.2019 r. natomiast kosztorys został dostarczony po podpisaniu umowy. Zamawiający nie wiedział, że Wykonawca w cenie oferty uwzględnił cenę za zakup, dostawę i montaż huśtawki dla niepełnosprawnego, mimo, iż informacja o wyłączeniu zadania była wyraźnie zaznaczona w treści SIWZ oraz wykreślona w przedmiarze robót, stanowiącego załącznik nr 30 do SIWZ; - Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie - wartość zmiany wynosi 1,14% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Spełnia się warunek, iż łączna wartość zmian nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie - łączna wartość zmian wynosi 4 920,00 zł brutto, tj. 4 000,00 zł netto, co stanowi 927,71 euro, czyli nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ponadto łączna wartość zmian wynosi 1,14% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W dniu 30.10.2019 r. zawarto niniejszą umowę z Wykonawcą BAUGART Spółka z o.o., Ul. Floriana 7, 44-190 Knurów, którego ofertę wybrano do realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający ocenił ją jako najkorzystniejszą w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca zaoferował wartość ryczałtową przedmiotu zamówienia w wysokości 350 550,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją umowy. Ponadto, na podstawie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta Wykonawcy BAUGART Spółka z o.o., Ul. Floriana 7, 44-190 Knurów odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z §3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, Wykonawca złożył Zamawiającemu kosztorys wykonywanych robót, informujący Zamawiającego o cenach ryczałtowych składających się na ogólny ryczałt za wykonane roboty (załącznik nr 1 do protokołu). W dniu 18.11.2019 r. Wykonawca dostarczył ponadto informację (załącznik nr 2 i 3), że w ofercie zawarł omyłkowo zakres robót nieobjęty zamówieniem określonym wyraźnie w treści rozdziału IV, ust.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wykreślonym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 30 do SIWZ, tj. zakupu, dostawy i montażu huśtawki dla niepełnosprawnego (załączniki nr 4 i 5 do protokołu). Ww. informację Zamawiający uzyskał po zakończeniu postępowania przetargowego, wyłonieniu najkorzystniejszej oferty oraz podpisaniu umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
1) Art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, który wskazuje, iż umowa podlega unieważnieniu, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 - zakres jakim jest zakup, dostawa i montaż huśtawki dla niepełnosprawnego zawarty w kosztorysie wykonywanych robót przez Wykonawcę, wykracza poza określony przedmiot zamówienia w SIWZ przez Zamawiającego

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.