eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilamowice › Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach - kontynuacja prac instalacyjno-modernizacyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą"Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach - poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców".Ogłoszenie z dnia 2020-03-25

Ogłoszenie nr 560053265-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.

Wilamowice: Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach - kontynuacja prac instalacyjno-modernizacyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą: "Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach - poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 535182-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510100600-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 72353060000000, ul. ul. Stanisława Staszica 2, 43-330 Wilamowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 845 73 45, e-mail mgok@wilamowice.pl, faks 33 845 73 45.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wilamowice.pl; www.mgok.wilamowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach - kontynuacja prac instalacyjno-modernizacyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą: "Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach - poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

M-GOK/ZP/1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kolejnego etapu rozbudowy i modernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach poprzez zrealizowanie robót związanych z segmentem B, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi oraz pracami wykończeniowymi. Lokalizacja inwestycji Pisarzowice, ul. Św. Floriana 26, działka nr 1992/1. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: - prace budowlane dotyczące segmentu B, - prace budowlane dotyczące dostosowania pomieszczeń do warunków p. poż, - instalacje sanitarne, - instalacje elektryczne, - roboty wykończeniowe dotyczące całego obiektu. Szczegółowy zakres prac opisują: Dokumentacja Projektowa (projekt budowlano - wykonawczy, projekt budowlano - wykonawczy zamienny, przedmiary robót) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)*. *UWAGA: Niniejszym zamówieniem objęte są wyłącznie prace określone w przedmiarach robót.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45310000-3,

45330000-9,

45331000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 20.05.2019r do 15.06.2020r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/05/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "DAN-REM" Sp. z o.o., , ul. Św. M. Kolbe 100 , 43-331, Dankowice , kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1784292.38 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia dodatkowego.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamówienie dodatkowe na kwotę 630.412,81 zł brutto (512.530,74 zł netto) zostało udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, a jego wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wykonanie robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Protokół konieczności nr 1 - stanowi załącznik do aneksu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.