eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Przetarg nieograniczony nr 5/DKw/Ż/2019 na dostawy mięsa, podrobów i produktów mięsnych drobiowychOgłoszenie z dnia 2020-03-25

Ogłoszenie nr 560053234-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.

Gdańsk: Przetarg nieograniczony nr 5/DKw/Ż/2019 na dostawy mięsa, podrobów i produktów mięsnych drobiowych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 608081-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510243191-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy, Krajowy numer identyfikacyjny 62649000000000, ul. ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 3231000, 3231260, e-mail dkw_gdansk@sw.gov.pl, faks 583 025 125.
Adres strony internetowej (url): https://www/sw/gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna SW nie posiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony nr 5/DKw/Ż/2019 na dostawy mięsa, podrobów i produktów mięsnych drobiowych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

5/DKw/Ż/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa od dnia 10.11.2019r. do dnia 09.11.2021r. do siedziby zamawiającego mięsa i produktów mięsnych drobiowych I część - kurczak mrożony - 6.000 kg, 2. Kotlet drobiowy panierowany - 2.400 kg, 3 - mięso mielone drobiowe - 2.880 kg, 4 - Serca z drobiu mrożone - 2.880 kg, 5. skrzydełka z kurczaka mrożone - 2.400 kg, 6. Udziec z kurczaka mrożony - 480 kg, 7. Wątróbki drobiowe mrożone - 2.880 kg, 8. Mielonka drobiowa - 4.320 kg, 9. Mortadela drobiowa - 5.280 kg, 10. Parówki cienkie drobiowe - 960 kg, 11. Pieczeń drobiowa - 4.320 kg, 12. Pierś drobiowa - 960 kg, 13. Polędwica drobiowa - 960 kg, 14. Serdelki drobiowe - 4.320 kg, 15. Szynka drobiowa - 960 kg, 16. Szynka Mielona drobiowa - 1.200 kg, 17. Zwyczajna drobiowa - 4.800 kg. II część - pasztety drobiowe


II.4) Główny kod CPV: 15.10.00.00 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
24 miesiące od dnia 10.11.2019r. do dnia 09.11.2021r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Mięso, podroby i produkty mięsne drobiowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Masarnictwo SINKO sp. z o.o., masarnia_dzierz@poczta.onet.pl, ul. Traugutta 39, 82-440, Dzierzgoń, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 327586.29 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Ze względu na wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie udzielania zamówienia pomimo starannego przygotowania postępowania. Zmianie ulegają określone w par. 6 umowy ceny w I części zamówienia- 17 pozycji.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ze względu na wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie udzielania zamówienia pomimo starannego przygotowania postępowania. Z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego i braki w dostawach mięsa spowodowanych zakłóconymi dostawami, konieczności spełnienia dodatkowych norm sanitarnych i zwiększonym popytem znacznie wzrosły ceny mięsa na rynku. Wskaźniki wzrostu cen na rynku określone w pierwotnej umowie znacznie przekraczają zaproponowane przez wykonawcę podwyżki. Także zaproponowane ceny są niższe niż średnie aktualnie na rynku. W związku z koniecznością zabezpieczenia dostaw żywności dla osadzonych zostały zaakceptowane.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Aneks akceptujący zmiany ceny został zawarty na okres do dnia 31.05.2020r. Zmianie uległy ceny określone w I części zamówienia.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.