eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobierzyce › Remont ul. Ludowej oraz ul. Krótkiej wraz z chodnikami w KobierzycachOgłoszenie z dnia 2019-03-15

Ogłoszenie nr 560050957-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.

Kobierzyce: Remont ul. Ludowej oraz ul. Krótkiej wraz z chodnikami w Kobierzycach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 602946-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500230966-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobierzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 93193507500000, ul. Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 111 215, e-mail info@ugk.pl, faks 713 111 252.
Adres strony internetowej (url): www.ugk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont ul. Ludowej oraz ul. Krótkiej wraz z chodnikami w Kobierzycach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RŚZiZP.271.0062.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: remont ul. Ludowe i ul. Krótkiej wraz z chodnikami w Kobierzycach (dz. nr 382/1, 100/1, 382/2) na podstawie dokumentacji technicznej (stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ). Określenie przedmiotu zamówienia dla Części I: Przedmiotem zamówienia Części I jest: remont ul. Ludowe w Kobierzycach wraz z chodnikami na podstawie dokumentacji technicznej (stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ). W skład dokumentacji technicznej wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, uszczegółowienie projektu wykonawczego, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty formalne. Określenie przedmiotu zamówienia dla Części II: Przedmiotem zamówienia Części II jest: remont ul. Krótkiej w Kobierzycach wraz z chodnikami na podstawie dokumentacji technicznej (stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ). W skład dokumentacji technicznej wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, uszczegółowienie projektu wykonawczego, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty formalne. 2. Warunki wspólne dla Części I i II związane z realizacją zamówienia: 2.1 W zakres zadania wchodzi również remont istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Ludowej i ul. Krótkiej zgodnie z uzupełnieniem Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawca przed rozpoczęciem prac związanych z miejscową naprawą kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej zobowiązany jest do dokładnego zinwentaryzowania kanału oraz miejsc wymajających napraw poprzez ponowne wykonanie inspekcji kanału deszczowego położonego w ul. Ludowej w Kobierzycach.. 2.2 Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy, a w tym m.in. wykona, w uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędne drogi dojazdowe, tymczasową i docelową organizację ruchu, doprowadzenie mediów na czas budowy (podpisanie umów na dostawę mediów na czas trwania prac budowlanych). Zamawiający zastrzega, iż nie udostępni dla celów realizacji przedmiotu umowy mediów w tym prądu i wody. Tym samym Wykonawca po przejęciu placu budowy winien niezwłocznie w razie potrzeby wystąpić o warunki techniczne doprowadzenia mediów na teren budowy, a następnie w imieniu własnym i na własną rzecz podpisać umowy na doprowadzenie mediów i pokryć wszelkie koszty z tego tytułu. 2.3 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla zajęcia pasa drogowego, usunięcia kolizji, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy. 2.4 Wykonawca w imieniu Zamawiającego zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta, a także inne jednostki, których zgłoszenie wymagane jest przez zapisy decyzji, uzgodnień, warunków 2.5 W ramach zamówienia Wykonawca: a. przygotuje projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, b. opracuje i przekaże plan BIOZ. 2.6 Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum raz na miesiąc narad roboczych z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego, a w razie zaistnienia potrzeby również z udziałem (odpowiednio w zależności od potrzeby) nadzoru autorskiego. Rada budowy będzie prowadzona przez kierownika budowy, którego obowiązkiem będzie również przygotowanie odpowiedniego protokołu z ustaleń na niej podjętych. Na radach budowy przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga zgody Zamawiającego. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca raz w miesiącu przekaże informację o zakresie wykonanych robót w formie opisu technicznego. 2.7 Wszelkie roboty dodatkowe, podobne, zamienne i nie wymagające wykonania winny być opisane w przygotowanym przez Wykonawcę protokole konieczności i niezwłocznie przedstawione wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji nadzorowi, a następnie Zamawiającemu. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie do akceptacji protokołów, a następnie uzyskanie niezbędnych podpisów od Inspektorów Nadzoru. Protokół wraz z podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę kosztorysem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego. 2.8 Wykonawca opracuje 2 egz. dokumentacji powykonawczej opisanej i zawierającej spis treści, w skład której wejdą m.in.: a. dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, potwierdzonych klauzulą, że zostały wbudowane na prezentowanej budowie, b. protokoły badań i prób, c. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, d. geodezyjna mapa powykonawcza z potwierdzeniem złożenia jej w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu, e. komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i Inspektora Nadzoru. 2.9 Wykonawca w terminie wykonania przedmiotu umowy winien uzyskać od Inspektorów Nadzoru pisemne potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej. 2.10 Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną. 2.11 Wykonawca zorganizuje biuro budowy, w którym odbywać się będą rady budowy. 2.12 Należy ująć w wycenie koszty towarzyszące realizacji prac budowlanych jak np. naprawy i odbudowy uszkodzonych dróg, prowadzenia ew. odwodnienia wykopów, warunków uzgodnień i decyzji. 2.13 Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego, autorskiego i przedstawicielami Zamawiającego. 2.14 Wykonawca zapewni stały nadzór geotechniczny nad budową,. 2.15 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2.16 Proponuje się wywóz gruntu i gruzu na składowisko w Tyńcu nad Ślęzą (wraz z jego rozplantowaniem), po wcześniejszym uzgodnieniu w tut. Urzędzie. Wykonawca poniesie koszty transportu i rozplantowania, natomiast przyjęcie odpadów będzie nieodpłatne na zasadach określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Kobierzyce nr RBPiZN-OSIGO-205/0151/2008. Utylizację drzew i krzewów Wykonawca wykona na własny koszt. 2.17 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach oraz w sposób najmniej uciążliwy dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej (w szczególności należy zapobiegać odziaływania pylenia i hałasu na sąsiednie nieruchomości). W przypadku zanieczyszczenia przez Wykonawcę drogi dojazdowej na budowę zobowiązany jest on do natychmiastowego jej wyczyszczenia. 2.18 Brak realizacji zaleceń nadzoru inwestorskiego w zakresie bhp, porządku na budowie, zabezpieczenia i znakowania jej terenu może być obok zastrzeżeń do realizacji prac podstawą odmowy akceptacji protokołu zaawansowania robót (tabeli rozliczeniowej). 2.19 Najpóźniej w terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania inwestycji, który będzie stanowił integralną część umowy stanowiąc do niej załącznik. 2.20 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania regulacji istniejących studzienek i zaworów w pasie wykonywanej drogi. 2.21 Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji robót budowlanych utrzymać komunikację na terenie inwestycji. 2.22 Wykonawca zobowiązany jest w miarę potrzeby na własny koszt dostosować istniejące oświetlenie drogowe do przebudowywanej drogi. 2.23 W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w przeglądach obiektu nie częściej niż jeden raz w roku oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. 2.24 W ramach inwestycji Wykonawca wykona odpowiednie oznakowanie, zabezpieczenie terenu, ciągów komunikacyjnych pieszych, jezdni, dojść do posesji jak również utworzenia wszelkich niezbędnych dojść/dojazdów tymczasowych na czas budowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ramach zadania opracować, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt stałej oraz czasowej organizacji ruchu związany z wykonaniem prac budowlanych oraz instalacyjnych. Na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu, Wykonawca wykona oraz zastosuje oznakowanie robót na czas budowy, jak również docelowe oznakowanie drogi. 2.25 Wykonawca ma obowiązek przekazania powykonawczo zestawienia zakresów oraz kosztów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych wraz z podaniem wartości poszczególnych elementów. 3 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę i podwykonawcę: 3.1 Zamawiający wymaga, aby czynności związane z wykonywaniem prac drogowych były wykonywane przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.108.). 3.2 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzenia RODO (Dz.U.2016.922) (tj. bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3.3 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 3.2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.40 - Roboty drogowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 24.09.2018r. do dnia 31.05.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont ul. Ludowej wraz z chodnikami w Kobierzycach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 24/09/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

GAGO-BRUK Hakobyan Gagik, , ul. Łódzka 34/10, , 50-521, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1400000.00 zł.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Należy wykonać dodatkowe, nieprzewidziane w dokumentacji oraz nieobjęte zamówieniem podstawowym roboty w zakresie: a) Wzmocnienie warstw konstrukcyjnych tj.: o Wykonanie podbudowy ze stabilizacji o Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Protokół konieczności nr 1 z dnia 29.10.2018r. wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 8 do umowy."

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.), w związku z koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego oraz spełnieniem przesłanek koniecznych do jego udzielenia, udziela się zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.