eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › Przygotowywanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w LubinieOgłoszenie z dnia 2020-03-20

Ogłoszenie nr 560050924-N-2020 z dnia 20-03-2020 r.

Lubin: Przygotowywanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 609795-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510263812-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 40412890000000, ul. ul. Jana Kilińskiego , 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 74-63-400, e-mail mops@mops.lubin.pl, faks 076 74-63-401.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mops.lubin.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.mops.lubin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowywanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OA.3301-3/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem umowy jest usługa przygotowywania i dowozu posiłków (obiadów) dwudaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie do ich miejsca zamieszkania na terenie miasta Lubina, codziennie od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem świąt, w godzinach 11.30-15.00. Szacunkowa liczba dni, w które będą przygotowywane i dowożone posiłki wynosi około 353dni.Szacunkowa liczba osób, dla których będą przygotowywane i dowożone posiłki (obiady) w okresie realizacji umowy wynosi około 30 dziennie. Podana przez Zamawiającego szacunkowa dzienna ilość posiłków może ulec zmianie, zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Mniejsza ilość zamawianych posiłków nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W celu wykonania niniejszej umowy Zamawiający powierzy Wykonawcy w trybie art.28 RODO przetwarzanie danych osobowych podopiecznych MOPS korzystających z usługi przygotowania i dowozu posiłków na podstawie odrębnej umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jej zawarcia. Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a ustawy określa, iż wymaga, by osoby przygotowujące posiłki były zatrudnione na podstawie umowy o pracę- w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U.z 2019r. poz. 1843). W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość żądania w szczególności:a)oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,b)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, c)innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.7. Zamawiający w pierwszej kolejności skorzysta z możliwości opisanej w §1 ust.6 lit a. Gdy ze złożonego oświadczenia lub okoliczności wynikać będą wątpliwości w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający skorzysta z możliwości opisanej w §1 ust.6 lit b i/lub c. Wykonawca oświadcza, że: 1.Posiłek (obiad) będzie dowożony do miejsca zamieszkania podopiecznego, który posiada decyzję administracyjną przyznającą pomoc w formie posiłku, wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. 2.W przypadku gdy osoby - podopiecznego nie ma w miejscu zamieszkania Wykonawca zobowiązany będzie poinformować niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego.3.Posiłki będą dowożone w odpowiednich pojemnikach jednorazowego użytku w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw (temperatura posiłku musi mieć około 700C, a w przypadku wieloskładnikowego II dania - trójdzielne pojemniki). 4.Podczas realizacji przedmiotu umowy będą przestrzegane zasady sanitarno - higieniczne na każdym etapie, tj. produkcji i transportu posiłków, a posiłki będą dobrej jakości, o odpowiedniej wadze i wartości odżywczej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019r., poz. 1252 z późn. zm.), zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. 5.Posiłki przewożone będą środkiem transportu przystosowanym i dopuszczonym przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną do przewozu żywności, a osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają aktualną książeczkę sanitarno - epidemiologiczną. 6.Posiłki (obiady) będą zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania i pokrywać ½ dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej, tj. zapewnić nie mniej niż 1200 kcal. 7.Na jeden gorący posiłek składać się będzie: zupa, drugie danie - mięsne 4 x w tygodniu, bezmięsne lub półmięsne 3 x w tygodniu. W skład potraw wchodzą, w szczególności: ZUPA ( 500 g) w skład, której wchodzi np.: - porcja rosołowa: kości, kości wędzone,- włoszczyzna,- warzywa zielone (np. koperek, pietruszka, szczypiorek), - przyprawy (np. sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, przyprawa ziołowa i warzywna),- ziemniaki, makaron, ryż, kasza DRUGIE DANIE w skład, którego wchodzą np.: dania mięsne:- ziemniaki (250g), kasze, makarony lub ryż (250g),- porcja mięsna lub rybna (150g),- smalec, tłuszcze,- sosy (100g),- surówki warzywne (150g),dania bezmięsne:- pierogi ruskie (300g), - makaron (z serem), naleśniki, placki (350g),dania półmięsne:- bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z mięsem i kapustą (350g) 1.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie warunków zawartych w umowie.2.Wykonawca zobowiązany jest dołączać do miesięcznego zestawienia wydanych posiłków, jadłospis na kolejny miesiąc. 3.Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. 4.Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznym w Lubinie. 5.Rozliczenie faktury VAT za przygotowywanie i dowożenie posiłków należy przekazać do tut. ośrodka w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.


II.4) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:

55521200-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
12 m-cy, tj. od 02.01.2020-31.12.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia i opisu przedmiotu zamówienia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należyta starannością, nie mógł przewidzieć- epidemia Koronawirusa. W związku z powyższym pojawiła się zwiększona ilość osób potrzebujących ciepłych posiłków (w tym osób pozostających w kwarantannach).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia dotyczy zwiększenia ilości dostarczanych obiadów na podstawie przedstawionego wykazu, tj. z około 30 na około 50 dziennie, wydłużenia godzin dostawy obiadów z 11.30-15.00 na 11.30-16.00 oraz sposobu dostawy- z powodu wyjątkowej sytuacji "pod drzwi". Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, tj. ze 147 095,10 zł (bez VAT) na 220 642,59 zł (bez VAT).

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.