eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Remont drogi powiatowej nr 1469N Purda - Pasym km 9+750 ÷ 11+360Ogłoszenie z dnia 2019-03-13

Ogłoszenie nr 560048665-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.

Szczytno: Remont drogi powiatowej nr 1469N Purda - Pasym km 9+750 ÷ 11+360
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 612355-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500249730- N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, Krajowy numer identyfikacyjny 51075118300000, ul. ul. K. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6231495 w. 41, e-mail zamowieniapubliczne@zdp.szczytno.pl, faks 896 240 736.
Adres strony internetowej (url): http://szczytno-zdp.bip-wm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi powiatowej nr 1469N Purda - Pasym km 9+750 ÷ 11+360

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

3451.14.18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zamówienia pn. "Remont drogi powiatowej nr 1469N Purda - Pasym km 9+750 ÷ 11+360". 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 3. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze 1 obręb geodezyjny 2 Pasym oraz na działkach o numerach 140 i 103 obrębu geodezyjnego 15 Siedliska położonych w gminie Pasym, powiat szczycieński, woj. warmińsko - mazurskie. 4. Zakres robót obejmuje: - przygotowanie terenu pod budowę (wykonanie robót pomiarowych); - wykonanie robót remontowych - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km; - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechanicznie; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna); - wykonanie pobocza żwirowego (gr. po zagęszczeniu 8 cm z kruszywa).


II.4) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45233220-7,

45450000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 15.10.2018 do dnia 17.12.2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana została przewidziana w SIWZ. Zakres zmiany umowy obejmuje zmianę wynagrodzenia umownego zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Po zakończeniu robót i zrealizowaniu całego zakresu, zgodnie z zawartą umową, określającą kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy, na podstawie faktycznej ilości wykonanych robot i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, sporządzono kosztorys powykonawczy, który zawierał należne wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie robót objętych przedmiotowym postępowaniem. Na podstawie kosztorysu powykonawczego zawarto aneks do umowy zmniejszający wartość wynagrodzenia umownego. Kosztorysowa wartość zawartej umowy z Wykonawcą nr 20/Z/2018 z dnia 15.10.2018 r. wynosiła według kosztorysu ofertowego: 397 544,61 zł brutto. Ostateczna wartość umowy według kosztorysu powykonawczego wyniosła: 397 523,70 zł brutto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.