eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebnica › Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowaniaOgłoszenie z dnia 2019-03-13

Ogłoszenie nr 560048625-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.

Trzebnica: Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 524356-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500001092-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500009605-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzebnica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193513500000, ul. pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 388 81 80, e-mail przetargi@um.trzebnica.pl, faks 071 722 78 56.
Adres strony internetowej (url): www.bip.trzebnica.pl www.trzebnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

TI.271.10.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę "MODULO" Wojciech Wawrzyniak, ul. Przyjaźni 66 lok. 12, 53-030 Wrocław, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia i oznaczonych jako UWAGA. Dane techniczne: Powierzchnia użytkowa budynku - 3.612,45 m2, Powierzchnia zabudowy budynku - 2.349,22 m2, Kubatura budynku,- 25.191,00 m3, Powierzchnie utwardzone - 5.801,26 m2, Powierzchnie zieleni,- 4.565,48 m2 . 2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: A - w zakresie robót budowlano-montażowych, 1) budynku hali sportowej wraz z wyposażeniem, 2) zagospodarowania terenu, w tym: parkingów; ciągów pieszych i pieszojezdnych; murów oporowych i schodów terenowych; ogrodzenia, 3) łącznika podziemnego, 4) instalacji sanitarnych wewnętrznych, w tym: instalacji c.o., c.w. i ct.; wentylacji mechanicznej; instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; kotłowni i instalacji gazowej, 5) instalacji elektrycznych, w tym: instalacji wewnętrznych; iluminacji zewnętrznej i oświetlenia zewnętrznego, 6) instalacji sanitarnych zewnętrznych, w tym: przyłącza i sieci kanalizacji ogólnospławnej; przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej; przyłącza i przebudowy sieci wodociągowej. B - w zakresie usługi finansowania inwestycji: 1) Roboty budowlane określone w SIWZ będą rozliczone na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej. 2) W zakresie obejmującym zapewnienie finansowania Wykonawca winien zapewnić możliwość zapłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej, obejmujących wartość przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT, w następujący sposób: a) od 30.04.2019 r. - do 31.08.2031 r. - miesięcznie po 0,667 % wartości wierzytelności; b) 30.09.2031 r. - 0,617% wartości wierzytelności. na podstawie cesji wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji finansowej, działającej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1988 ze zm.) lub ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku poz. 1896 ze zm.) zwanych dalej Bankiem, na zasadach określonych w pkt. 3-8). 3) W celu wykonania tej części zamówienia Wykonawca wskaże w ofercie Bank - nabywcę wierzytelności, a następnie doprowadzi do zawarcia pomiędzy Wykonawcą a Bankiem umowy wykupu wierzytelności wynikających z wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym faktur przejściowych, w szczególności po podpisaniu świadectwa wykonania zakończonych elementów robót, oraz faktury końcowej za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, według zasad określonych w niniejszym SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na zbycie należności przysługującej Wykonawcy, z którym zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem ustalenia warunków wykupienia tej wierzytelności i ustalenia terminów jej spłaty zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. 4) Usługa finansowania inwestycji realizowana będzie w oparciu o postanowienia umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, na podstawie której Zamawiający zawrze z Bankiem wskazanym w ofercie Wykonawcy umowę Spłaty Wierzytelności na warunkach określonych w niniejszej SIWZ oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności. 5) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zbycia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty za realizację przedmiotu zamówienia - w oparciu o faktury przejściowe lub fakturę końcową - wskazanemu w ofercie Wykonawcy Bankowi. Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie Banku (podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Banku) o zobowiązaniu do wykupienia wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu wobec Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ. 6) Umowa wykupu wierzytelności z odroczonym terminem spłaty musi być zawarta pomiędzy Wykonawcą a Bankiem (określonym w pkt 4) niezwłocznie po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy o roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że wykup wierzytelności nastąpi każdorazowo pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego świadectwa wykonania zakończonych elementów robót w przypadku faktur przejściowych lub protokołu odbioru końcowego dla faktury końcowej bez uwag, co oznaczać będzie prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę odpowiednio części lub całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz, gdy Zamawiający zaakceptuje właściwą fakturę przejściową lub fakturę końcową potwierdzając tym samym istnienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego i jej wysokość. 7) Nie zawarcie z Bankiem umowy wykupu wierzytelności, określonej w pkt 6, w terminie określonym w pkt 6 stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą, na skutek okoliczności określonych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu uznaje się, że odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy. 8) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i który zawrze z Zamawiającym umowę może zawrzeć umowę wykupu wierzytelności na warunkach wskazanych w ofercie lub na warunkach nie gorszych niż wskazanych w ofercie tego Wykonawcy oraz zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności). Do oferty winno być dołączone oświadczenie Banku w formie oryginału (podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Banku - pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału łub kopii poświadczonej notarialnie) o zobowiązaniu do wykupienia wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu wobec Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru Banku składającego oświadczenie.


II.4) Główny kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV:

45310000-3,

45330000-9,

45230000-8,

66110000-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
07.08.2017 r. - 17.01.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/02/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wykonanie robót dodatkowych i zmiana wartości umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
konieczność wykonania robót dodatkowych wymienionych w Protokole Konieczności nr 1

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
zmiana wartości umownej (wykonania robót budowlanych) na kwotę 17 357 046,86 zł. Wartość robót dodatkowych brutto: 157 046,66.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.