eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubawka › USŁUGA TRANSPORTU ODPADÓW Z ZUO W LUBAWCE NA SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W PIELGRZYMCE (RIPOK)Ogłoszenie z dnia 2019-03-13

Ogłoszenie nr 560048349-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.

Lubawka: USŁUGA TRANSPORTU ODPADÓW Z ZUO W LUBAWCE NA SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W PIELGRZYMCE (RIPOK)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 518898-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500051415-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 23044331100000, ul. ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7411541 w. 39, e-mail sanikom@sanikom.com.pl, faks 757 411 541.
Adres strony internetowej (url): www.sanikom.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka komunalna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

USŁUGA TRANSPORTU ODPADÓW Z ZUO W LUBAWCE NA SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W PIELGRZYMCE (RIPOK)

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DRI/134/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi transportu odpadów z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pielgrzymce (RIPOK), w ilości ok. 16 000,00 Mg w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Transport obejmuje odpady o kodach: 19 05 99, 19 12 12. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w Części IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
24 miesiące

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmianie ulega cena jednostkowa świadczenia usługi z 25,00 zł (bez VAT), tj. 30,75 zł brutto na 28,00 zł (bez VAT), tj. 34,44 zł brutto za 1 Mg przetransportowanych odpadów

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przyczyną dokonania zmian w umowie jest wprowadzenie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei (DSDiK) tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej w miejscowości Sędziszowa, tj. na trasie, na której Wykonawca realizuję usługą transportu odpadów w ramach zawartej umowy (Lubawka - Pielgrzymka). W związku z wprowadzonym objazdem, trasa przejazdu w obie strony zwiększyła się o ok. 60 km. Zaistniała sytuacja spowodowana jest okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Umowa zawarta została 08.03.2018 r., natomiast pierwsza informacja na stronie DSDiK o wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu zamieszczona została w dniu 22.02.2019 r. Zwiększona cena jednostkowa obowiązywać będzie przez okres wprowadzonej zmiany trasy przewozu odpadów (wg DSDiK - zakończenie kontraktu związanego z przebudową mostu w miejscowości Sędziszowa powinno nastąpić do 13.12.2019 r.). Wartość zmiany wynosi 4,75% - nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.