eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dywity › budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach-Etap I .Ogłoszenie z dnia 2019-03-13

Ogłoszenie nr 560048237-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.

Dywity: budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach-Etap I .
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 621568-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500255175-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Dywitach, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 120 160, e-mail ug@dywity.nowoczesnagmina.pl, faks 895 120 124.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.ugdywity.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach-Etap I .

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.26.2018.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pod nazwą: "Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach ". Zakres zamówienia obejmuje: 1. Roboty branży drogowej. 2. Roboty branży sanitarnej: budowa kanalizacji deszczowej. 3. Roboty branży elektrycznej.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.40 - Roboty drogowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 23.10.2018 r . do 30.03.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
a dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji . Zmiana została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych : paragraf 11 ust.2 pkt 1) lit. a) umowy Nr GB.272.12.2018 z dnia 23.10.2018 r. Zmianie ulega paragraf 2 ust.1 pkt.2) w/w umowy , który otrzymuje brzmienie : zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia : do 19.05.2019 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem takich warunków atmosferycznych , które uniemożliwiły kontynuację rozpoczętych robót , strony umowy postanowiły przedłużyć termin zakończenia robót do dnia 19.05.2019r. podpisując aneks nr 1 do umowy .

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.