eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pobiedziska › Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w PobiedziskachOgłoszenie z dnia 2019-03-13

Ogłoszenie nr 560048122-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.

Pobiedziska: Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 524642-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500080672-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pobiedziska, Krajowy numer identyfikacyjny 53044200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 977 100, e-mail zp@pobiedziska.pl, faks 618 977 124.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pobiedziska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.14.2018.NB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą "Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach". 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa niezależne od siebie zadania przy czym realizacja zadania II uzależniona jest od wykonania zadania nr 1. 4. Informacje ogólne: a) Całość inwestycji obejmuje dokończenie budowy nowego zespołu pomostów- kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych z wygrodzonym basenem i kąpieliskiem nad jeziorem Biezdruchowo, wg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie: ? budowy zespołu pomostów w skład którego wchodzą : 13 pomostów stałych rekreacyjnych, 4 altanki, 2 rampy wejściowe o nachyleniu 10,6 i 5,9% dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wydzielony basen i kąpielisko; ? usytuowania obiektów małej architektury - 2 wież ratowniczych, 2 tablic informacyjnych; ? budowy zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej (oświetlenie obiektu, trasa kabla zasilającego, szafka zasilająca oświetlenie pomostów); ? uzupełnienie części nawierzchni trawnika z trawy sianej; ? uporządkowanie i uzupełnienie nawierzchni piaskowej istniejącej plaży; ? utwardzenie nawierzchni przy dojściu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim - kratka trawnikowa z wypełnieniem trawą; ? makroniwelacja dna na potrzeby kąpieliska i basenu obejmującą likwidację przegłębień i wypłaceń wraz z robotami podczyszczeniowymi. b) Budowa pomostu została rozpoczęta w marcu br. Realizowana była przez wykonawcę wyłonionego w ramach przetargu nr ZP.271.4.2017.KP (dalej jako "Poprzedni Wykonawca". Poprzedni Wykonawca wykonał następujący zakres prac: - Zostały wbite wszystkie pale stalowe wg pierwotnej dokumentacji projektowej. - Pale zostały wypełnione piaskiem z dodatkiem wapna. - Został również wykonany pomost żelbetowy nr 12. c) Ze względu na to, iż część wykonanych pali nie zachowywała odpowiedniej nośności ustalono rozwiązanie zamienne w postaci przedłużenia wadliwych pali. Poprzedni Wykonawca takie rozwiązanie przyjął i wykonał zaprojektowane przez Projektanta przedłużenie pali poprzez dospawanie rur stalowych. d) Stwierdzono ponadnormatywne ugięcie pomostu nr 12. e) Poprzedni Wykonawca nie przystąpił do wbijania przedłużonych pali. 5. Na zamówienie "Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach" składa się realizacja 2 zadań: 1. wbicie przedłużonych pali, rozebranie żelbetowego pomostu nr 12, wykonanie przedłużenia i wbicia pali nr 115 i 116, wykonanie próbnych obciążeń statycznych dla trzech pali, wypełnienie pali, wykonanie elementów stalowych głowic oraz makroniwelację dna obejmującą likwidację przegłębień i wypłyceń wraz z robotami podczyszczeniowymi. 2. Wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych, w skład których wchodzą m.in. wykonanie konstrukcji żelbetowych, wykonanie drewnianych konstrukcji pomostu, wykonanie poszycia pomostu, wykonanie obiektów małej architektury, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie elementów zagospodarowania terenu, wyposażenie pomostu. 3. Opis części zamówienia zadanie nr 1 6. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorach umowy (odrębnej dla każdego z zadań) oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. 7. Zamawiający informuje, iż wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie przez siebie wybraną liczbę zadań (części). Wymagane jest jednak złożenie kompletnej oferty na zadanie. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika robót budowlanych w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej , prac instalacyjnych, przy wykonywania instalacji elektrycznej oraz stolarskich jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j. ). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić, że wynagrodzenie takiej osoby nie jest niższe niż określone w obowiązujących przepisach. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 oraz rozdziale 25 SIWZ. 9. Warunki rękojmi i gwarancji: a) Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy. b) Termin gwarancji liczony będzie od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych. c) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego robót. d) Zamawiający wymaga wydłużenia okresu rękojmi o okres trwania gwarancji. 10. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 11. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem "parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. W przypadku, gdyby Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania "lub równoważna". Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Stosowne dokumenty potwierdzające równoważność należy dołączyć do oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika robót budowlanych w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej , prac instalacyjnych, przy wykonywania instalacji elektrycznej oraz stolarskich jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j. ). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić, że wynagrodzenie takiej osoby nie jest niższe niż określone w obowiązujących przepisach. 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: ? oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; ? poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; ? zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; ? poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierzy powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm podwykonawców. Wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym.


II.4) Główny kod CPV: 45223000-6
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45262211-3,

45262300-4,

45223100-7,

45442100-8,

45311200-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa zawarta w dniu 12.04.2018r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.07.2018r. Aneks nr 1 - zmiana terminu realizacji do 28.09.2018r. Aneks nr 2 - zmiana terminu realizacji do 30.11.2018r. Aneks nr 3 - zmiana terminu realizacji do 01.02.2019r. Aneks nr 4 - zmiana terminu realizacji do 30.04.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych, w skład których wchodzą m.in. wykonanie konstrukcji żelbetowych, wykonanie drewnianych konstrukcji pomostu, wykonanie poszycia pomostu, wykonanie obiektów małej architektury, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie elementów zagospodarowania terenu, wyposażenie pomostu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/04/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Mat-But Michał Piechowiak , , ul. Główna 59, 66-340, Przytoczna , kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 950000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana: terminu realizacji oraz wynagrodzenia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana dokumentacji projektowej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.