eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biskupiec › Budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z infrastrukturą część IIOgłoszenie z dnia 2019-03-13

Ogłoszenie nr 560047934-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.

Biskupiec: Budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z infrastrukturą część II
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach projektów: "Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca" "Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy."

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 595856-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500223751-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biskupiec, Krajowy numer identyfikacyjny 68779300000000, ul. al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 150 110, e-mail zamowienia.publiczne@biskupiec.pl, faks 897 152 437.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z infrastrukturą część II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BMA-ZP.271.21.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

część II Budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z infrastrukturą zgodnie z załączoną do SIWZ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową. Powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych ca. 1 920 m2


II.4) Główny kod CPV: 45231000-5
Dodatkowe kody CPV:

45233162-2,

45233222-1,

45311000-0,

45316100-6,

45231400-9,

45231110-9,

45255600-5,

45332300-6,

45223800-4,

44200000-2,

30195000-2,

39113600-3,

34928480-6,

39151100-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 17.09.18 r. do dnia 23.02.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/09/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Kazimierz Kozieł, Technomel Kazimierz Kozieł, , ul. Bartoszycka 26D, 11-100, Lidzbark Warmiński, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 973998.35 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji robót ziemnych stwierdzono, że realizowany odcinek ścieżki, wskutek działalności bobrów podlega ciągłemu zalewaniu, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Grunt pod projektowaną ścieżką, został mocno nawodniony i rozmiękczony. W celu zapobieżenia powyższemu należy wzmocnić podbudowę geokratą i geowłókniną zwiększając warstwy podbudowy powyżej poziomu zalewowego na całej długości. Za wykonanie przedmiotu aneksu do umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 30 000,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści tysięcy, 00/100 zł brutto). Zmienia się § 5 ust. 1 pkt 3, który otrzymuje brzmienie "1.3. Zakończenie robot do dnia 08 kwietnia 2019 r."

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.