eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chmielno › Budowa ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy ChmielnoOgłoszenie z dnia 2020-03-12

Ogłoszenie nr 560045399-N-2020 z dnia 12-03-2020 r.

Chmielno: Budowa ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy Chmielno
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 586446-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540195003-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510232263-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chmielno, Krajowy numer identyfikacyjny 19167492500000, ul. ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6842212 w. 47, e-mail sekretarz@chmielno.pl, faks 586 842 216.
Adres strony internetowej (url): bip.chmielno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy Chmielno

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP-II.271.27.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zagospodarowanie placu budowy i oznaczenie budowy tablicami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, Wykonawca zobowiązany jest do sprowadzenia prawidłowości wytyczeń i zgłoszenia Inspektorowi nadzoru wszelkich błędów, niejasności i odstępstw przed rozpoczęciem robót. 2. Roboty budowlane, roboty konstrukcyjne, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu - zgodnie z dokumentacją projektową, 2. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Część nr 1 Budowa ścieżki dydaktycznej wraz z kładkami w miejscowości Miechucino Budowa kruszywowego ciągu pieszego wraz z kładkami wzdłuż linii jeziora Wielkiego w miejscowości Miechucino. Przewiduje się wzmocnienie podłoża ścieżki oraz skarp od strony jeziora w tym wzmocnienia płytami ażurowymi. Planuje się wykonanie trzech pomostów drewnianych w kształcie łuku posadowionych na palach drewnianych zabezpieczonych drewnianymi barierkami. Zakres prac obejmuje również stworzenie/zakup infrastruktury technicznej w postaci ławek, śmietnika, tablicy informacyjnej oraz stojaka dla rowerów. Część nr 2 Budowa ścieżki dydaktycznej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1916G relacji Miechucino - Borzestowo - poszerzenie pobocza gruntowego Przebudowa drogi powiatowej nr 1916G - ul. Szlak Kaszubski w miejscowości Miechucino obejmującej poszerzenie pobocza gruntowego służącego jako ścieżka dydaktyczna. Przewiduje się trzy przejścia dla pieszych, umocnienie skarpy drogowej, wykonanie nasypu oraz barier dla pieszych. Zakłada się zastosowanie odwodnienia na przyległe tereny zielone i do istniejących rowów drogowych. Zakres prac obejmuje stworzenie/ zakup tablic dydaktycznych oraz infrastruktury technicznej w postaci stojaków na rowery i tablic kierunkowych, ławek, stołów, gier edukacyjnych. Część nr 3 Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie miejscowości Chmielno i Zawory Budowa ścieżki dydaktycznej ciągnącej się około 3,5 km wzdłuż linii jeziora Kłodno, Wyspą Łochew, lasem na punkt widokowy na Górze Tamowej. Przewiduje się utwardzenie ścieżki na terenach podmokłych, kładki, platformę widokową w konstrukcji drewnianej oraz parking na 10MP dla samochodów osobowych. Zakres prac obejmuje stworzenie/ zakup tablic dydaktycznych oraz infrastruktury technicznej w postaci stojaków na rowery i tablic kierunkowych, ławek, stołów, gier edukacyjnych, oświetlenia terenu i monitoringu.


II.4) Główny kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV:

45233161-5,

45240000-1,

44423400-5,

39113600-3,

39224340-3,

45233120-6,

45223300-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30.04.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie miejscowości Chmielno i Zawory
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Usługi Ogólnobudowlane Szelbruk Piotr Szela , , ul. Mirachowska 66, 83-340, Sierakowice , kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 299267.56 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
1. Na podstawie §13 ust. 1 pkt 3 umowy zmienia się technologię wykonania części robót w celu prawidłowego ich wykonania oraz uzyskania założonego efektu ze względu na konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ponadto na podstawie §13 ust. 1 pkt 4 umowy rezygnuje się z części robót w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy I uzyskania założonego efektu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Niniejsze zmiany zgodnie z kosztorysem różnicowym z dnia 27 stycznia 2020 r. nie wpływają na zmianę wynagrodzenia. Konieczność wykonania robót dodatkowych pojawiła się podczas rutynowego przeglądu budowy co Wykonawca zgłosił Zamawiającemu. Zmiana trasy oraz konstrukcji ścieżki na terenie podmokłym spowodowana została koniecznością zmniejszenia ciężaru konstrukcji, aby zapobiec zapadaniu się ścieżki w nawodnione grunty organiczne. Powyższe wynika ze względów technicznych oraz ograniczeń terenowych z uwagi na budowę geologiczną oraz warunki wodne. Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych wskazuje, że zastosowanie niniejszych rozwiązań, jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego oraz objęcie ww. robót gwarancją przez Wykonawcę. Powyższa zmiana zapewnia spójność poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej oraz utrzymanie dotychczas przyjętych rozwiązań.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.