eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › "Dostosowanie budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej" - Etap IOgłoszenie z dnia 2020-02-28

Ogłoszenie nr 560036290-N-2020 z dnia 28-02-2020 r.

Krynica-Zdrój: "Dostosowanie budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej" - Etap I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 592108-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 560001078-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510231467-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 49190027500000, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 712 395, e-mail bptaszek@kryniczanka.pl, faks 184 715081.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dostosowanie budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej" - Etap I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-271-21/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. "Dostosowanie budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej" ETAP I - Dostosowanie klatek ewakuacyjnych KL1 i KL7 do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Adres: ul. Nowotarskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie strefy "A" ochrony uzdrowiskowej, ponadto znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanym do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanymi i projektem wykonawczym pn. "Dostosowanie budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej" opracowanym przez Pracownię Projektową Jan Okowiński, 33-300 Nowy Sącz, ul. Gucwy 9 - tylko w zakresie dostosowania KLATEK EWAKUACYJNYCH KL1 i KL7 do wymogów ochrony przeciwpożarowej, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem konserwatorskim, prawem budowlanym, sztuką inżynierską, przepisami p.poż. i bhp. Przedmiary robót stanowią element pomocniczy dla określenia sposobu i technologii wykonania robót, a zakres rzeczowy w nich określony nie jest wiążący dla określenia przedmiotu zamówienia. Wymaga się, aby wykonawca udzielił minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane. UWAGA: Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie - prace należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu


II.4) Główny kod CPV: 45.34.30.00 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
28.10.2019 r podpisanie umowy - 05.02.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Strony, ze względu na porę roku i związane z tym warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie części robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią, dokonują zmiany zakresu przedmiotowego umowy o roboty budowlane z dnia 28 października 2019r. i aneksu nr 1 zawartego dnia 11 grudnia 2019 r., wskazanego w § 1 ust.1-3 ww. umowy i w § 1 ust.1-2 aneksu nr 1, poprzez wyłączenie robót ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu (dalej "roboty zaniechane")

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W wyniku ograniczenia zakresu rzeczowego robót wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu o wartość robót zaniechanych zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmianie ulega § 9 ust.1 umowy, który otrzymuje brzmienie: "Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy jest ryczałtowe i wynosi 176 576,32 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze) netto, 217 188.87 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) brutto."

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.