eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4337W wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)Ogłoszenie z dnia 2020-02-26

Ogłoszenie nr 560035010-N-2020 z dnia 26-02-2020 r.

Wołomin: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4337W wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 505623-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510046947-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, Krajowy numer identyfikacyjny 13269344000000, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7874301,03,04 w. 152, e-mail bzp@powiat-wolominski.pl, faks 22 7765093.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4337W wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SPW.272.6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4337W wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)


II.4) Główny kod CPV: 71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
20.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4337W wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/03/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

NEOX Sp. z o.o., , ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 54000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji umowy do 20.06.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przedłużające się uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej związanej z przebudową kanalizacji oraz późnym uzyskaniem odstępstwa od ustawy o transporcie kolejowym

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.